Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september besloten om op grond van artikel 6 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen aan de Hoogstraat voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing geldt voor drie maanden en moet binnen die termijn door de gemeenteraad bestendigd worden. Anders vervalt de aanwijzing.

Op 24 november heeft de gemeenteraad  op op grond van artikel 5 van de Wvg besloten om de percelen aan de Hoogstraat definitief aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De voorlopige aanwijzing is hiermee binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. De aanwijzing door de gemeenteraad geldt maximaal drie jaren, gerekend vanaf de dagtekening van het raadsbesluit.
Het raadsbesluit is op 28 november gepubliceerd(externe link).  Ook worden de betreffende eigenaren via een brief geïnformeerd en kunnen zij gebruik maken van een informatief gesprek met de gemeente. Het raadsbesluit is in werking getreden op de dag na publicatie.

Waarom wil het college van B&W dit instrument inzetten?

Voor de uitvoering van de regiodeal Hoogstraat verwerven we panden zodat de vrijgekomen ruimte ingevuld kan worden met andere functies. Er zijn op dit moment al diverse percelen met de zich daarop bevindende opstallen minnelijk verworven, maar nog niet alle benodigde onroerende zaken zijn in gemeentelijk bezit. Voorkomen dient te worden dat een 8-tal percelen, met de zich daarop bevindende opstallen, aan de Hoogstraat aan derden wordt vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de mogelijke herontwikkeling van het gebied verliest. Om die reden is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.
Dit leidt overigens niet tot een verplichte verkoop. Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het desbetreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen.

Wat is de toekomstige bestemming van de percelen?

De intentie is om de percelen te herontwikkelen om te komen tot een gebruik dat afwijkt van de bestaande situatie en de (conform de beheersverordening Nieuwenhagen-Lichtenberg) vigerende bestemmingsregeling. De toegedachte bestemmingen zijn verkeer, parkeren, groen, wonen (meer intensief), met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. 

Wat betekent dit voor de eigenaren van de betreffende percelen?

Vestiging van het voorkeursrecht betekent dat de gemeente een eerste recht van koop krijgt. Als een eigenaar een perceel waarop een voorkeursrecht gevestigd is wil verkopen, dan moet hij/zij dit eerst aan de gemeente aanbieden. Een eigenaar is dus niet verplicht om te verkopen! Als de eigenaar daadwerkelijk wil verkopen dan kan hij een afspraak maken om de procedure persoonlijk met de gemeente door te nemen. 

Bezwaar en beroep

Het raadsbesluit tot vestiging van een voorkeursrecht is een besluit in de zin van de Awb, zodat daartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat. Zij die bezwaar hebben gemaakt tegen het collegebesluit van 6 september hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders is ook gericht tegen het raadsbesluit van 24 november.  

Hoe verder?

Binnen 3 jaar na het raadsbesluit dient er een omgevingsvisie of een omgevingsplan door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het is de intentie dat binnen genoemde periode een omgevingsvisie wordt vastgesteld. Door de vaststelling van de omgevingsvisie wordt het voorkeursrecht van rechtswege verlengd met een periode van 3 jaar.