Het college van B&W heeft op 6 september besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen door voorlopig aan te wijzen op basis van artikel 6, lid 1 Wvg, percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 

Het besluit is gepubliceerd(externe link) op 8 september en tevens zullen de betreffende eigenaren via een brief worden geïnformeerd en kan er gebruik worden gemaakt van een informatief gesprek met de gemeente. Het besluit treedt in werking op de dag na publicatie. 

Waarom wil het college van B&W dit instrument inzetten?

Voor de uitvoering van de regiodeal Hoogstraat verwerven we panden zodat de vrijgekomen ruimte ingevuld kan worden met andere functies. Er zijn op dit moment al diverse percelen met de zich daarop bevindende opstallen minnelijk verworven, maar nog niet alle benodigde onroerende zaken zijn in gemeentelijk bezit. Voorkomen dient te worden dat een 8-tal percelen, met de zich daarop bevindende opstallen, aan de Hoogstraat aan derden wordt vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de mogelijke herontwikkeling van het gebied verliest. Om die reden is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.
Dit leidt overigens niet tot een verplichte verkoop. Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het desbetreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen.

Wat is de toekomstige bestemming van de percelen?

De intentie is om de percelen te herontwikkelen teneinde te komen tot een gebruik dat afwijkt van de bestaande situatie en de (conform de beheersverordening Nieuwenhagen-Lichtenberg) vigerende bestemmingsregeling. De toegedachte bestemmingen zijn verkeer, parkeren, groen, wonen (meer intensief), met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. 

Wat betekent dit voor de eigenaren van de betreffende percelen?

Vestiging van het voorkeursrecht betekent dat de gemeente een eerste recht van koop krijgt. Als een eigenaar een perceel waarop een voorkeursrecht gevestigd is wil verkopen, dan moet hij/zij dit eerst aan de gemeente aanbieden. Een eigenaar is dus niet verplicht om te verkopen! 
De eigenaar wordt ook in de gelegenheid gesteld om te reageren op de besluitvorming van het college van B&W en het ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit:

Bezwaar en beroep

Het collegebesluit tot vestiging van een voorkeursrecht wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb, zodat daartegen bezwaar en beroep open staat. Deze bezwaarschriften worden tevens geacht te zijn gericht tegen het nog te nemen raadsbesluit tot bestendiging van het voorkeursrecht. 

Zienswijzen

Daarnaast worden de eigenaren van de in het besluit betrokken percelen - gedurende vier weken - in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk hun zienswijzen op het ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit kenbaar te maken.

Wanneer is de raad aan zet? 

Het college van B&W is bevoegd een voorlopige aanwijzing te geven. De aanwijzing heeft een werkingsduur van drie maanden. Binnen die periode dient het besluit gevolgd te worden door een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad is bevoegd om te besluiten over de definitieve vestiging van het voorkeursrecht.

Belangrijke data

  • 6 oktober 2022                                            Laatste dag zienswijzetermijn ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 
  • 18 oktober 2022                                          Behandeling stukken in college, besluiten over voorstel bij raad neer te leggen
  • 20 oktober 2022                                          Laatste dag bezwaartermijn collegebesluit
  • 8 november 2022                                        Behandeling raadsvoorstel in commissie RO-EC
  • 24 november 2022                                      Besluitvorming inzake raadsvoorstel ex artikel 5 Wvg 

Wat als niet tijdig de vestiging van de Wvg wordt bestendigd door de raad?

Indien de gemeenteraad op 24 november a.s. de vestiging van de Wvg niet bestendigt vervalt het collegebesluit van rechtswege drie maanden na dagtekening van dit besluit.

Hoe verder indien de raad de vestiging van de Wvg wel bestendigd?

Binnen 3 jaar na het raadsbesluit dient er een Omgevingsvisie door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Dit is het 1e instrument dat in het kader van de Omgevingswet door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Door de vaststelling van de wordt het voorkeursrecht van rechtswege verlengd met een periode van 3 jaar.