Wat is het?

De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

Maar het komt ook voor dat u als inwoner of bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Als in zo'n geval uw verzoek niet voor ontheffing van het bestemmingsplan in aanmerking komt, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend.

De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan wijziging van een bestemmingsplan, maar zal hiertoe eerder bereid zijn als de verandering past in het gevoerde beleid.

Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u daar tegen geen bezwaar en beroep aantekenen. 

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. 
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via de pagina Ruimtelijke plannen.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.