Wat is het?

Heeft u (bouw)plannen, dan kunt u zonder hoge kosten te weten komen of de gemeente u hiervoor een omgevingsvergunning zou verlenen. Dit gebeurt door middel van het indienen van een conceptaanvraag.

Een conceptaanvraag houdt dus in dat u de gemeente op informele wijze vraagt om in principe medewerking te verlenen aan uw(bouw)plan. Een conceptaanvraag heet daarom ook wel een principeverzoek.
 

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag bedragen € 108,65.

Dit bedrag wordt vermeerderd met € 44,45 als dit verzoek aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten wordt voorgelegd.

Wat moet ik doen?

Voordat u een conceptaanvraag indient

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Wilt u daadwerkelijk een conceptaanvraag/principeverzoek aanvragen, of heeft u aanvullende vragen, dan kunt u een afspraak met een van onze medewerkers maken via het algemeen telefoonnummer (zie Contact en openingstijden).

Tijdens de afspraak zijn vooralsnog alleen de volgende gegevens van belang:

 • Wat wilt u (ver)bouwen of welke activiteit wilt u uitvoeren?
 • Het adres waarop ver- of gebouwd wordt.
 • De afmetingen van wat u wilt (ver)bouwen (bij benadering).

Indienen van een conceptaanvraag (stappenplan)

 1. Download de Checklist conceptaanvraag omgevingsvergunning (pdf), vul deze zo volledig in en sla deze op. De gegevens in deze checklist hebben we nodig om uw conceptaanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 2. In de checklist staat bij 'Toevoegen aan uw conceptaanvraag in Omgevingsloket Online' een overzicht van alle benodigde bijlagen. Sla deze bijlagen digitaal op.
 3. Ga naar Omgevingsloket Online(externe link) (link opent in een nieuw venster) :
  • Kies 'Ik ben particulier en wil...' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf en wil...';
  • Kies 'aanvraag/​melding';
  • Log in met DigiD of eHerkenning;
  • Vul bij 'Naam aanvraag/melding' dezelfde naam in als u heeft ingevuld in de checklist;
  • Doorloop alle stappen op het scherm;
  • Geef duidelijk aan dat het om een conceptaanvraag gaat en licht uw vraag toe;
  • Voeg alle benodigde bijlagen toe, inclusief de checklist;
  • Klik op ‘vooroverleg’; dus niet op ‘indienen’ klikken!
  • Verstuur de conceptaanvraag als u alle stappen op het scherm heeft doorlopen.

We krijgen via het Omgevingsloket een bericht van uw conceptaanvraag en nemen deze in behandeling. U ontvangt per e-mail een bevestiging.

Wij informeren u via de berichtenbox op de website Jeleefomgeving.nl(externe link).
U krijgt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl als er een bericht voor u klaar staat.
Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het?

Een conceptaanvraag wordt beschouwd als een verzoek tot een voorlopig bestuurlijk (rechts-) oordeel of het initiatief vanuit planologisch, ruimtelijke, stedenbouwkundig oogpunt inpasbaar is en of hieraan medewerking kan worden verleend. Daarnaast kan het plan informeel, voor advies voorgelegd worden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.

Uw conceptaanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden:

 1. Het plan mag niet in strijd zijn met regionaal-, gemeentelijke en/of provinciaal beleid, waaronder de regionale woonvisie.
 2. De belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen (bijvoorbeeld woningen, bedrijven en natuur) mogen niet onevenredig worden geschaad en in hun functioneren worden beperkt.
 3. Een goed woonmilieu moet worden gegarandeerd.
 4. De parkeerbalans in de directe woonomgeving mag niet onevenredig nadelig worden of kunnen worden beïnvloed. Parkeren moet plaatsvinden op eigen terrein en moet voldoen aan de parkeernorm.
 5. Aan het stedenbouwkundige beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan.
 6. Overige relevante aspecten.

Het verzoek wordt niet getoetst aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Nadat uw conceptaanvraag​ positief is afgehandeld, mag u niet starten met het voorgenomen gebruik dan wel starten met bouwen. Hiervoor dient u altijd een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen.

De principe-uitspraak is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht omdat het niet op rechtsgevolg is gericht. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om daartegen bezwaar of beroep aan te tekenen. Als er een besluit wordt gewenst, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bij een officiële aanvraag kan het besluit overigens anders luiden dan de principe-uitspraak, bijvoorbeeld door toedoen van uitkomsten van noodzakelijke en ten tijde van de principe-uitspraak nog niet uitgevoerde onderzoeken.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw conceptaanvraag wordt deze ambtelijk beoordeeld en wordt een advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders, waarna zij een standpunt innemen over uw verzoek. Dit standpunt zult u schriftelijk ontvangen.

Gestreefd wordt om conceptaanvragen die volledig zijn ingevuld en waarbij alle noodzakelijke bijlagen voorhanden zijn, binnen 12 weken na ontvangst af te handelen.