Meteen regelen

Afspraak maken

Wat is het?

Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders vraagt om in principe medewerking te verlenen aan een (bouw)plan. Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het plan vindt. Het is een informeel verzoek dat u kunt indienen voordat daadwerkelijk officieel een omgevingsvergunning aanvraagt (zie Omgevingsvergunning).

De achterliggende gedachte van het principeverzoek is om u de mogelijkheid te bieden om op informele wijze en zonder veel kosten een idee te krijgen of het plan vergund kan worden.

De aard van het gewenste plan is bepalend voor de keuze om eerst een principeverzoek in te dienen: een principeverzoek is met name van belang voor projecten van enige omvang.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedragen € 103,85.
Dit bedrag wordt vermeerderd met € 42,45 als dit verzoek aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten wordt voorgelegd.

Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Wilt u daadwerkelijk een principeverzoek aanvragen, of heeft u aanvullende vragen, dan kunt u een afspraak maken bij de afdeling Klant Contact Centrum. 

Tijdens de afspraak zijn vooralsnog alleen de volgende gegevens van belang:

  • Wat wilt u (ver)bouwen?
  • Het adres waarop ver- of gebouwd wordt.
  • De afmetingen (bij benadering) van wat u wilt (ver)bouwen.

Hoe werkt het?

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van een (bouw)plan vindt. Een principeverzoek wordt beschouwd als een verzoek tot een voorlopig bestuurlijk (rechts-) oordeel of het initiatief vanuit planologisch, ruimtelijke, stedenbouwkundig oogpunt inpasbaar is en of hieraan medewerking kan worden verleend. Daarnaast kan het plan voorgelegd worden aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.

Uw principeverzoek wordt getoetst aan de volgende voorwaarden:

  1. Het plan mag niet in strijd zijn met regionaal-, gemeentelijke en/of provinciaal beleid, waaronder de regionale woonvisie.
  2. De belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen (bijvoorbeeld woningen, bedrijven en natuur) mogen niet onevenredig worden geschaad en in hun functioneren worden beperkt.
  3. Een goed woonmilieu moet worden gegarandeerd.
  4. De parkeerbalans in de directe woonomgeving mag niet onevenredig nadelig worden of kunnen worden beïnvloed. Parkeren moet plaatsvinden op eigen terrein en moet voldoen aan de parkeernorm.
  5. Aan het stedenbouwkundige beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan.
  6. Overige relevante aspecten.

Het verzoek wordt niet getoetst aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening en wordt slechts informeel aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten voor advies voorgelegd.

Nadat uw principeverzoek positief is afgehandeld, mag u niet starten met het voorgenomen gebruik dan wel starten met bouwen. Hiervoor dient u altijd een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen.

De principe-uitspraak is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht omdat het niet op rechtsgevolg is gericht. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om daartegen bezwaar of beroep aan te tekenen. Als er een besluit wordt gewenst, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bij een officiële aanvraag kan het besluit overigens anders luiden dan de principe-uitspraak, bijvoorbeeld door toedoen van uitkomsten van noodzakelijke en ten tijde van de principe-uitspraak nog niet uitgevoerde onderzoeken.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw principeverzoek wordt het ambtelijk beoordeeld en wordt een advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders, waarna zij een standpunt innemen over uw verzoek. Dit standpunt zult u schriftelijk ontvangen. Gestreefd wordt om principeverzoeken binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevuld en van alle noodzakelijke bijlagen voorzien verzoek af te handelen.

Aanvullende informatie

Als u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wilt realiseren, gebouwen of gronden op een andere wijze wilt gebruiken, of een inrichting wilt oprichten of de werking daarvan wilt veranderen, is het verstandig een principeverzoek in te dienen voordat u daadwerkelijk een omgevingsvergunning aanvraagt.

Zonder dat u een volledig uitgewerkt plan hoeft te maken of veel kosten te moeten betalen, krijgt u vervolgens een principe-uitspraak waarin het voorlopige (rechts-)oordeel is aangegeven.

Als het principeverzoek eveneens betrekking heeft op bouwen dan wordt het plan ook aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten voorgelegd. Deze geeft dan een principe-oordeel.