Gisteren hebben alle horeca-ondernemers in Landgraaf een brief van ons gehad over; de mogelijkheden voor het tijdelijk creëren of uitbreiden van een terras,
de gegevens die nodig zijn voor beoordeling van de mogelijkheden van deze tijdelijk(e) (uitbreiding) terras en de procedure voor de aanvraag van de tijdelijk(e) (uitbreiding) terras.

Geen brief? Neem contact op

Bent u horecaondernemer en heeft u de brief niet gehad? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, team Economie. Zij noteren dan uw gegevens en sturen u de brief alsnog toe.

Voor de volledigheid nemen wij in dit nieuwsbericht ook al de inhoud van de brief op: 

Aan de horeca-ondernemers van Landgraaf

‘De pandemie als gevolg van het coronavirus duurt inmiddels meer dan een jaar. Niet alleen het virus heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ook de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen hebben invloed op het dagelijks leven van onze inwoners en ondernemers. Met name de verplichte sluiting van de horeca per 14 oktober 2020 (uitgezonderd afhaal- en bezorgservice) treft u als horeca - ondernemer hard.

Het moet voor u als horecaondernemer dan ook een teleurstelling zijn geweest, toen bleek dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers versoepelingen per 21 april 2021 helaas nog niet toelieten. Gelukkig is er nu wel zicht op perspectief, nu de verwachting is dat de samenleving weer meer ‘open’ kan naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn.

De eerste versoepelingen zijn deze week tijdens de persconferentie op 20 april 2021 bekend gemaakt door premier Rutte en minister De Jonge. Zo wordt het per 28 april 2021 onder andere weer mogelijk om -onder voorwaarden- een buitenterras te openen (Een en ander onder voorbehoud dat de ‘Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 20 april 2021, kenmerk 2342870- 1006484, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan’ in werking treedt). Voor de van toepassing zijnde voorwaarden kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.

Vooruitlopend op de openstelling van de terrassen, wil het college van burgemeester en wethouders graag samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn om -indien nodig- tijdelijk een terras te creëren of een bestaand terras uit te breiden.

Mogelijkheden voor het tijdelijk creëren of uitbreiden van een terras

Niet elke horeca-inrichting is hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan de locatie: de ene horeca-inrichting is gelegen aan een (markt)plein, de ander in een woonstraat en weer een ander in het buitengebied. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per individueel geval of het tijdelijk uitbreiden of vestigen van een terras mogelijk is. Wij letten hierbij op aspecten als bereikbaarheid, veiligheid en het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

Zo zal een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) op een achter- of binnenterrein minder snel mogelijk zijn, omdat uw buren dan sneller overlast kunnen ervaren. Indien een tijdelijke uitbreiding of vestiging van een terras mogelijk blijkt te zijn, geldt bovendien dat maximaal één buitenterras per horeca - inrichting is toegestaan.
Kortom: elk aanvraag is maatwerk en een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, maar het college beoordeelt elk verzoek vanuit een positieve grondhouding en zal zich inspannen om samen met u vooral te kijken naar welke mogelijkheden er wel zijn binnen de geldende kaders. Bovendien proberen wij de administratieve en financiële last van het doen van een aanvraag voor een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) zo klein mogelijk te houden.

Benodigde gegevens voor beoordeling mogelijkheden tijdelijk(e) (uitbreiding) terras

Om te kunnen beoordelen of het tijdelijk uitbreiden of vestigen van een terras in uw situatie mogelijk is, hebben wij echter een aantal gegevens nodig. Mocht u in aanmerking willen komen voor een tijdelijk(e) terras of uitbreiding van een bestaand terras, ontvangen wij van u graag een schríftelijke aanvraag met daarin de volgende gegevens:

 • een situatietekening waaruit naar voren komt hoe (de uitbreiding van) het terras eruitziet en op welke locatie het is gelegen. Denk hierbij aan:
  • de afmetingen van het terras en de situering van de zitplaatsen;
  • een onderscheid tussen het eventueel bestaand terras en de uitbreiding ervan;
  • de wijze van afbakening van (de grenzen van) het terras;
  • het intekenen van eventuele slechtweervoorzieningen en een beschrijving van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen;
 •     een beschrijving van het aantal zitplaatsen van het (uitgebreide) terras;
 •     een beschrijving van de openings- en sluitingstijden van het (uitgebreide) terras, voor zover dienaangaande geen beperkende overheidsmaatregelen van kracht zijn;
 •     een beschrijving van hoe de bereikbaarheid/toegankelijkheid voor voetgangers (doorgang 1.5 meter) en hulpdiensten (doorgang 3.5 meter) wordt gewaarborgd;
 •     een bewijs dat er bij direct omwonenden dan wel omliggende bedrijven draagvlak bestaat voor een tijdelijk(e) terras of uitbreiding van een bestaand terras. Dit bewijs kunt u leveren door bewoners/ondernemers van woningen/bedrijven gelegen binnen een straal van 10 meter vanaf de grenzen van het terras bijgevoegde schríftelijke verklaring te laten ondertekenen.

Is voor het tijdelijk uitbreiden van het bestaande terras bij uw horeca - inrichting het afgelopen jaar reeds een vergunning verleend die gold tot 1 september 2020? En wilt u deze tijdelijke uitbreiding ongewijzigd voortzetten in 2021? In dat geval is het niet nodig een situatietekening en een beschrijving van het aantal zitplaatsen, openings- en sluitingstijden en bereikbaarheid/toegankelijkheid in te dienen. Het aantonen van draagvlak voor de tijdelijke uitbreiding van het terras bij direct omwonenden dan wel omliggende bedrijven is dan voldoende.

Procedure aanvraag tijdelijk(e) (uitbreiding) terras

Het college vindt het, zeker in deze uitzonderlijke situatie, van belang dat voor u snel duidelijk wordt of het tijdelijk uitbreiden of vestigen van een terras mogelijk is. Mede daarom is het niet nodig de formele vergunning(en)procedure(s) te doorlopen. Voor het aanvragen van een tijdelijk terras of uitbreiding van een bestaand terras zijn geen leges verschuldigd.
Na ontvangst van een volledige aanvraag zal de gemeente zo spoedig mogelijk beoordelen of het nemen van een gedoogbesluit mogelijk is en welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Indien ons college besluit het door u verzochte tijdelijk(e) terras(uitbreiding) te gedogen, is dit gedoogbesluit geldig tot en met 31 oktober 2021, tenzij de overheidsmaatregelen voor de horecasector voor die tijd onverhoopt weer worden aangescherpt.
Mocht uit de beoordeling blijken dat een tijdelijk terras of uitbreiding van een bestaand terras niet mogelijk is, volgt een weigering een gedoogbesluit te nemen en zal worden onderbouwd waarom dit standpunt is ingenomen.

Vragen? Stel ze gerust

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, belt of mailt u dan gerust. U kunt in dat geval contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken.