De gemeenteraad vergadert 9 november over de begroting. De raadsleden moeten dan de begroting voor 2024 vaststellen. Zij geven op die manier toestemming aan het college om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Gemeenten stellen elk jaar de begroting op. In de begroting staat niet alleen wat ze van plan zijn te doen in het volgende jaar. Maar ook hoeveel geld ze daarvoor nodig hebben en hoeveel geld ze verwachten te ontvangen. 

Welke rol heeft de raad bij de totstandkoming van de begroting?

De grote lijnen van de nieuwe begroting worden al in het voorjaar vastgelegd in de Kadernota. Deze nota is erg belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders geeft hierin de prioriteiten aan die de basis vormen voor de begroting. De raadsleden kunnen zelf ook nieuwe ideeën of juist besparingen aandragen. De gemeenteraad vergadert over deze nota. De raad mag wijzigingen voorstellen. Raadsleden kunnen dan bijvoorbeeld aangeven waar er meer of minder geld aan het uitgegeven moet worden. Het college werkt al deze zaken uit tot een begroting.
 

Wat gebeurt er tijdens de begrotingsvergadering?

De raadsfracties dragen allen hun algemene beschouwingen voor. Hierin kunnen de fracties hun visie en standpunten over het beleid van de gemeente delen en bespreken. Dit vormt de basis voor besluitvorming. Tijdens de begrotingsvergadering debatteren en stemmen de raadsleden vervolgens over het vaststellen van de begroting en mogelijke wijzigingen. De raad kan namelijk nog wijzigingen voorstellen (amendementen) of verzoeken (moties) indienen. 
 

Wat doet de raad na de vergadering?

De raad heeft een controlerende taak. Dat betekent dat de raad tijdens het begrotingsjaar en achteraf het college van burgemeester en wethouders controleert. Het college legt de raad tussentijdse rapportages voor en uiteindelijk een door een accountant gecontroleerde  eindverantwoording (jaarrekening en jaarverslag). De raadsleden kijken dan of het college zich goed heeft gehouden aan de gemaakte afspraken en uitgangspunten. 
 

Wilt u de vergadering volgen? Dat kan!

U kunt de vergadering volgen vanaf 13.00 uur. U bent welkom om plaats te nemen op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering online bekijken via de website landgraaf.raadsinformatie(externe link).