Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen gaan we buffers aanleggen. Om verdroging van de ondergrond te voorkomen gaan we water teruggeven aan de bodem. Ook gaan we extra bomen aanplanten, die voor schaduw zorgen tijdens warme periodes. 

Het project Eikske biedt ons de kans om breder te kijken. We treffen niet alleen maatregelen voor klimaatverandering, maar nemen meteen noodzakelijk onderhoud aan straten en trottoirs mee in de werkzaamheden. Een hiermee mogelijk gepaarde gaande herinrichting van een straat biedt vervolgens weer kansen om ook wensen in de inrichting van de straat mee te nemen. De omvang van dit project is dan ook gigantisch. Om de werkzaamheden overzichtelijk te houden én om zo effectief en efficiënt mogelijk met bewoners van de straten waarin gewerkt gaat worden te kunnen afstemmen, hebben wij het project opgedeeld in 5 'percelen'. 

In deze overzichtstekening van het Eikske (pdf) kunt u zien hoe de 'percelen' zijn ingedeeld. 

 • perceel 1: o.a. de groenbuffer tussen de Van Itersonstraat en de Binnenring en de straten Wenckebachstraat, Van Itersonstraat, Frowijnstraat, Cluysenaerstraat, De Katplantsoen, Bungstraat, Saroleaplantsoen, Kennedyplantsoen.
 • perceel 2: De Wendelstraat.
 • perceel 3: o.a. Honigmanstraat (gedeeltelijk), Mijn Carisstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummersstraat.
 • perceel 4: o.a. Sleper, Stempel (gedeeltelijk), Pungel, Mr. Haexstraat, Prem.
 • perceel 5: o.a. Mijnlamp, Koempel, Stempel (gedeeltelijk), Galerij, Koelmoer (gedeeltelijk), Neerbraak.

UPDATE 17 januari:
De bussluis in de Wendelstraat is met ingang van maandag 17 januari in beide richtingen geopend. Dit om de verkeersdruk in de omliggende straten gedurende de werkzaamheden te verminderen. De openstelling duurt 8 weken. 

Eikske perceel 1 

Op 18 februari 2020 vond de eerste inloopbijeenkomst plaats over de geplande maatregelen in Eikske (perceel 1). Daarna volgde een digitale ronde waarbij bewoners hun visie op de plannen konden geven. Met de opmerkingen, wensen en ideeën van de bewoners hebben wij het ontwerp telkens verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor perceel 1: 

 • Op tekening 1 (pdf) ziet u de nieuwe inrichting van de Wenckebachstraat (gedeeltelijk). Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 2 (pdf) staat de nieuwe inrichting van de Wenckebachstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.
 • Op tekening 3 (pdf) ziet u de nieuwe inrichting van de Van Itterson straat (gedeeltelijk), het Katplantsoen, Bungestraat en de Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 4 (pdf) staat de nieuwe inrichting van het Saroleaplantsoen, Van Ittersonstraat (gedeeltelijk) en Cluysenaerstraat (gedeeltelijk). Ook deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.
 • Op tekening 5 (pdf) is de nieuwe inrichting van het parkgebied langs de Van Ittersonstraat weergegeven. Deze tekening beschrijft de ligging van buffers, paden en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.

Planning perceel 1

Update december 2021:
Onlangs hebben wij de zogenaamde aanbestedingsprocedure doorlopen. Besix infra BV is de aannemer die voor ons de werkzaamheden in deze fase uitvoert. De gemeente en de aannemer informeren de bewoners in het gebied onder andere per brief over de voortgang, de werkzaamheden en details over de planning. Ook vinden in de toekomst overleg- en informatiemomenten met bewoners op locatie plaats. Dit mede in verband met de geldende covid-maatregelen.

In een eerste bewonersbrief (pdf) heeft Besix de bewoners van de straten die binnen perceel 1 vallen geïnformeerd over:

 • de start van de werkzaamheden (maandag 17 januari)
 • de fasering van de werkzaamheden in dit perceel. 

Perceel 2 

Met de plannen voor de Wendelstraat perceel 2 hebben we even een pas op de plaats gemaakt. Hier hoeft geen onderhoud aan weg, riool en groen plaatsvinden. We bekijken op een later moment hoe en wanneer we de werkzaamheden uitvoeren in het kader van de klimaatverandering.

Perceel 3

In 2017 en 2018 is een intensief traject doorlopen om te komen tot een ontwerp. Diverse inloopbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In 2019 hebben we bewoners geïnformeerd over het feit dat we het ontwerp willen verbeteren om de inrichting van hun wijk meer klimaatbestendig te maken. Inmiddels (medio 2021) hebben diverse technische aanpassingen en verbetering plaatsgevonden. 

Dit heeft geresulteerd in een mooi ontwerp voor perceel 3 (Blauwsteenstraat e.o.): 

 • Op tekening 1 (pdf) ziet u de nieuwe inrichting van de Mr. Haexstraat, Pastoor Tummerstraat, Mijn Carlstraat en Honigmanstraat (gedeeltelijk). Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt. 
 • Op tekening 2 (pdf) staat de nieuwe inrichting van de Blauwsteenstraat (gedeeltelijk), Pastoor Tummerstraat (gedeeltelijk), Honigmanstraat en de aansluiting met de Wendelstraat. Deze tekening beschrijft de ligging van de rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken. Met diverse kleuren en arceringen wordt het onderscheid hiertussen duidelijk gemaakt.
 • Op tekening 3 (pdf) ziet u fase B1. Mijn Carlstraat is bereikbaar via Honigmannstraat en de Wendelstraat in beide richtingen. (rode pijl) Kruising Blauwsteenstraat/Honigmannstraat wordt tijdelijk afgesloten in verband met aanleg riolering ter plaatse. Verkeer Blauwsteenstraat wordt tweerichtingsverkeer vanaf De Wendelstraat en Past. Tummerstraat (blauwe pijl).

Planning perceel 3 Update 14-04-2022

Werkzaamheden Mijn Carlstraat

Vanaf dinsdag 19 april starten we met werkzaamheden aan de Mijn Carlstraat. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het asfalt, aanleggen van nieuwe rioleringen het aanbrengen van nieuwe bestratingen. De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer vier weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een klein gedeelte van de Honigmannstraat (ter hoogte van de Mijn Carlstraat) gedeeltelijk onttrokken aan het verkeer.

Werkzaamheden Mr. Haexstraat

Vanaf dinsdag 19 april starten we met rioolwerkzaamheden  van fase 3. We beginnen met een nieuwe aansluiting op De Wendelstraat op dinsdag 19 en woensdag 20 april. Vanaf donderdag 21 april werken wij vanaf De Wendelstraat door naar de Mr. Haexstraat, tot aan de Pastoor Tummersstraat.
De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het asfalt, aanleggen van nieuwe rioleringen. De werkzaamheden zullen dan volgens planning duren tot en met 29 juli 2022 , afhankelijk van de weersomstandigheden.

Leaven Infra laat in een faseringstekening van perceel 3 (pdf) zien op welke momenten welke werkzaamheden plaatsvinden:

 • Fase 1: Honigmannstraat (10 januari - 25 maart 2022)
 • Fase 2: Mijn Carlstraat (pdf) (29 maart - 22 april 2022)
 • Fase 3: Mr. Haexstraat (pdf) en Pastoor Tummersstraat (19 april - 29 juli 2022)
 • Fase 4: Blauwsteenstraat (29 augustus - 25 november 2022)

Werkzaamheden HEEMwonen

In dit deelgebied is ook HEEMwonen bezig met de verduurzaming van woningen. De gemeente en HEEMwonen hebben intensief overleg om de werkzaamheden zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. De overlast voor bewoners proberen wij op die manier te beperken. 

Eikske perceel 4

In 2020 hebben we met bewoners in en rond het projectgebied de eerste ideeën voor perceel 4 besproken. Door de geldende coronaregels spraken we met iedereen afzonderlijk.

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei spraken wij opnieuw met bewoners tijdens een bijeenkomst die niet alleen over project Eikske, maar ook over de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) ging. Een route voor fietsers en voetgangers die door de regio gaat lopen en onze gemeente kruist.

Schetsontwerp

Tijdens deze bijeenkomst op 16 mei presenteerden wij onder andere het schetsontwerp. Dit ontwerp bestaat uit 3 tekeningen: 

Op alle tekeningen zijn voor de betreffende wegdelen ingetekend:

 • bestaande bebouwing met kadastrale grenzen;
 • wegverharding;
 • groenvoorziening;
 • trottoir;
 • parkeervakken indien aanwezig.

Zorgen en wensen

Diverse bewoners/aanwezigen hebben over de ontwerpen hun zorgen, maar ook hun wensen geuit. Deze hadden betrekking op:

 • de voorgestelde route,
 • de groeninrichting,
 • verkeersaangelegenheden (30 km/h-zone, parkeervakken) 
 • water(overlast)maatregelen.  

We begrijpen de zorgen en zijn blij met alle informatie die wij tijdens de bijeenkomst van de inwoners kregen.

Naar aanleiding van de opmerkingen en ingediende voorstellen hebben wij onze plannen waar mogelijk aangepast.
Bijgaand treft u de nieuwe tekeningen aan:

Op alle tekeningen zijn voor de betreffende wegdelen ingetekend:

 • bestaande bebouwing met kadastrale grenzen;
 • wegverharding;
 • groenvoorziening;
 • trottoir;
 • regenwaterbuffers;
 • parkeervakken indien aanwezig.

In de tekening Eikske profielen (pdf) ziet u diverse doorsneden van de regenwaterbuffers om een indruk te geven van hoe het straks in werkelijkheid komt uit te zien.

In de bijlage Toelichting op projecten Eikske perceel 4 en Leisure Lane (pdf) leest u achtergrondinformatie over project Eikske perceel 4 en project Leisure Lane en lichten we de gemaakte aanpassingen in de eerdere plannen aan u toe.

Informatiebijeenkomsten

Op woensdag 5 oktober 2022 presenteren wij onze nieuwe plannen. U bent van harte welkom in wijkcentrum An de Koel, Strijthagerweg 2, van 16.00 tot 17.30 of van 19.00 tot 20.30 uur.

De plannen voor de Leisure Lane en het klimaatbestendig maken van Eikske zijn in hoofdlijnen bepaald. Alleen kleine wijzigingen zijn hierin nog mogelijk. Als u nog een opmerking of idee wilt inbrengen, kom dan vooral naar de bijeenkomst op 5 oktober.

Leisure Lane

Bewoners hebben voorstellen gedaan voor andere routes van de Leisure Lane. We hebben hier serieus naar gekeken. Onze conclusie is dat de eerder gekozen route de meest geschikte is. Wel hebben we het ontwerp van de route aangepast. Op deze manier sluit de Leisure Lane beter aan op de directe omgeving.

Eikske perceel 5

In juni 2021 zijn de definitieve werkgrenzen van perceel 5 vastgesteld. We hebben bewoners geïnformeerd en gevraagd waar we rekening mee moeten houden bij het opstellen van het schetsontwerp. Met de reacties die wij ontvingen hebben wij het schetsontwerp gemaakt. Dit is in december 2021 met de bewoners gedeeld. Ook hier hebben wij bewoners gevraagd hoe zij over het ontwerp dachten. Met die opmerkingen hebben we het definitief ontwerp gemaakt. Hieronder leest u een uitgebreide toelichting op het ontwerp en geven wij aan hoe de planning er uit ziet. 

Nieuw profiel weg en water

De herinrichting voorziet in een nieuw hol profiel van de weg. Hierdoor is er meer ruimte om water te bufferen op de weg, waarna het afgewaterd wordt naar de nieuw aan te leggen buffers in de groenstroken bij Prem/Stempel/Pungel. Ook leggen we ondergrondse voorzieningen aan, waarin een deel van het hemelwater gebufferd kan worden.
Een hol profiel maken we zo, dat fietsers daar geen last van hebben. Groeninrichtingen liggen waar mogelijk lager dan de trottoirs zodat deze voldoende water opvangen. Verhardingsbanden liggen zoveel als mogelijk achter het groen langs. Qua inrichting en kleur sluiten wij aan bij de eerdere fases.

Parkeren

Waar het mogelijk is, stellen we kleine wijzigingen voor om het parkeren iets meer te ordenen zodat bijvoorbeeld uitritten vrij blijven. Op plekken waar een andere inrichting niets op zou leveren, is het bij het oude gelaten. Op het eerste deel van Koempel, vanaf Honigmannstraat, is aan één zijde het trottoir vervangen door groen met ook ruimte voor enkele bomen. Dit geeft de buurt een groenere entree. 

Al het materiaal wordt vernieuwd. Asfalt wordt vervangen door zogenaamde ‘overal elementenverharding’. Haakse parkeervakken worden gelegd met de autospiegel in grastegels.

Groen
Een van de doelen binnen het project is het, waar mogelijk, vergroenen van de openbare ruimte. Door zoveel mogelijk ook in te richten met ‘kleur en fleur’ wordt het beeld in de straten verzacht. Op meerdere plekken planten wij nieuwe bomen. Door de beperkte ruimte in vooral de ondergrond, zijn dit voor een deel kleinere bomen.
Het perkje in de bocht van Koempel richten wij opnieuw in. Hierdoor komt er naast parkeerplaatsen meer ruimte voor groen en waterbuffering. Bij de uitwerking moeten blijken of hier ook een combinatie kan worden gevonden met natuurlijke speelelementen. Het huidige groen vervangen we door meer bloeiende planten met ook ruimte voor enkele bomen die de ruimte krijgen om te groeien.  

Planning
Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, werken we de plannen verder uit, zodat we in 2022 een aannemer kunnen zoeken die de werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren. 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? 
Heeft u moeite met het lezen van de tekeningen of nog vragen? 
Neem dan contact op met de projectleider, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken; zie Contact en openingstijden