Wat is het?

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak

Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Of heeft u specifieke vragen na het lezen van de hier vermelde informatie? Dan kunt u terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum. Dit is uitsluitend mogelijk op afspraak. Kijk hiernaast bij 'Meteen regelen'.

Activiteitenbesluit

Doe de melding of vraag de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteiten aan vóórdat u de activiteit gaat uitvoeren. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend moet optreden. Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) of via het Omgevingsloket online. Meestal kan uw bedrijf volstaan met het doen van een melding. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieuactiviteit

 • Dien de melding in via het formulier 'Melding Activiteitenbesluit' (zie Meteen regelen).
 • De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.
 • De gemeente publiceert de melding.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, hangt af van de gevolgde procedure.

Bij de korte procedure kunt u als belanghebbende bezwaar maken bij de gemeente als u het niet eens bent met de beslissing op uw vergunningaanvraag. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp opgesteld van de beslissing op uw vergunningaanvraag. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de uitgebreide vergunningprocedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt dan in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Hieronder staat een overzicht van gegevens die u mogelijk nodig heeft om een milieuactiviteit te melden:

 • Gegevens over de indeling en uitvoering van de inrichting: de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten, de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond.
 • Een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 en voorzien van een noordpijl, waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven. Dit kan een kadastrale tekening zijn, mits deze voldoende duidelijk is.
 • Afhankelijk van de activiteiten van uw instelling kunnen nog andere bijlagen nodig zijn.

Hoe werkt het?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Het Activiteitenbesluit bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.