HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Landgraaf investeert in duurzame instandhouding bossen

Landgraaf investeert in duurzame instandhouding bossen (19-05-2020)

paddenstoelen in bos

De duurzame instandhouding van bossen wordt ernstig bedreigd door de klimaatverandering (langdurige hitte en extreme droogte). Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf op dinsdag 12 mei besloten om de raad voor te stellen om te investeren in veilige duurzame bossen die bestand zijn tegen klimaatontwikkelingen.

Achtergrond

Het klimaat in Nederland verandert. Dat is voor iedereen merkbaar. De laatste jaren gaat de klimaatverandering echter zo snel, dat de duurzame instandhouding van de Landgraafse bossen (ongeveer 200ha) ernstig wordt bedreigd. Door het langdurig uitblijven van regen, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen wordt de groeiplaats van de bossen zeer droog. Zo droog dat oude bomen, bomen die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, sterven. Het zijn vooral beuken die op dit moment het loodje leggen, maar ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af. Dit kan, buiten het verlies aan biodiversiteit die belangrijk is voor het behouden van onze bossen, ook mogelijk leiden tot onveilige situaties door afbrekende takken. Het is dus belangrijk om structureel in te grijpen.

Planmatige en efficiënte aanpak

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en geeft invulling aan de Wet natuurbescherming. Binnen deze laatste wet is de gemeente, als eigenaar van de bossen, verplicht om de bossen binnen duidelijke richtlijnen duurzaam in stand te houden. De huidige situatie in de gemeentelijke bossen van Landgraaf vraagt om een planmatige aanpak, waarbij hele bospercelen in één keer worden behandeld en waar nodig opnieuw worden aangelegd. Een dergelijke aanpak is veel efficiënter dan het zogenaamde calamiteitenbeheer waarbij onveilige bomen individueel worden gesnoeid of verwijderd. Op termijn kunnen met de planmatige aanpak veel kosten bespaard worden.

Gezonde en veilige bossen 

Portefeuillehouder Bart Smeets geeft aan dat, buiten het belang van de biodiversiteit en de veiligheid in de bossen, het college met deze investering ook een impuls wilt geven aan:

  • de vele wandel-, fiets-, en ruiterpaden die onze bossen rijk zijn (aantrekkelijk voor recreatie en toerisme);
  • de ontwikkeling van mantelvegetaties met bloeiende struiken op de overgang van bos naar landbouwgrond (vergroten van de biodiversiteit en de instandhouding van bijenpopulaties);
  • de menging van klimaatbestendige boom- en struiksoorten (biedt tevens kansen aan vegetatie die zich nu niet ontwikkelt);
  • de bosstructuur: dit is vooral van belang voor het bieden van leefgebieden voor soortdiversiteit van flora en fauna;
  • aan maatregelen op het gebied van de beheersing van hittestress en luchtkwaliteit: het bos wordt steeds belangrijker voor de verkoeling van de stad, verbeteren van de luchtkwaliteit, opslag van Co2, positieve invloed op welzijn van de burgers, verbeteren van vestigingsklimaat en het voorkomen van plagen en het vergroten van de populatie bestuivers (bijen).  

Planning en uitwerking

De noodzakelijke werkzaamheden die verricht moeten worden, zijn uitgewerkt in twee werkplannen. Deze worden uitgevoerd, indien de raad instemt met het voorstel van het college van B&W, in de periode tussen besluitvorming door de raad en de winter van 2022/2023. Daarna kunnen de bossen door de Stichting Bosbeheer Landgraaf met regulier onderhoud duurzaam in stand gehouden worden.  

Investering

Met de uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden voor de duurzame instandhouding van de bossen is een investering van € 525.000 gemoeid. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is voor het reguliere beheer jaarlijks € 50.000 nodig.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden