HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Landgraaf vooruitstrevend in uitwerking plannen Regio Deal

Landgraaf vooruitstrevend in uitwerking plannen Regio Deal (16-01-2020)

Dit item is verlopen op 31-01-2020.
Burgerhoes

De gemeente Landgraaf is vanaf de start actief aan de slag gegaan met de opdracht uit de regiodeal: het vergroten van de brede welvaart in onze regio. Dit heeft geleid tot het Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp, dat op dit moment ter besluitvorming bij de raad ligt. Het plan is aangemeld voor de tweede tranche van de Regio Deal Parkstad Limburg. Het college van burgemeester en wethouders is trots op het plan en de wijze hoe dit (ambtelijk) is uitgewerkt.
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergaderingen van respectievelijk 30 januari (oordeelsvormend) en 19 februari (besluitvormend).

Voorgeschiedenis

In 2012 is het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg (WOP NL) vastgesteld. Onderdeel daarvan is de wijkvisie. Daarin is vastgelegd wat we in Nieuwenhagen willen bereiken en welke projecten daaraan moeten bijdragen. Deze zijn vertaald naar een uitvoeringsprogramma. De projecten met prioriteit 1 zijn in de periode 2012-2017 volledig gerealiseerd. Het is nu tijd voor een volgende stap.

Wij gaan de regiodeal o.a. benutten om buurten met een achterstand vooruit te helpen en winkelcentrum Op de Kamp toekomstbestendig te maken. Wij kiezen voor een meerjarige, gebiedsgerichte integrale aanpak waarbij wij focussen op de sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische opgave in de buurt Oud Nieuwenhagen en het aangrenzende hoofdwinkelcentrum Op de Kamp.

Thema’s

Thema wonen en leefbaarheid

Het doel vanuit de regiodeal is om kwetsbare particuliere woongebieden te verbeteren om leegstand en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid te voorkomen. De bijdrage van de Landgraafse partners bestaat uit:

  • Het opkopen en (op termijn) slopen van circa 50 particuliere woningen
  • Het slopen van circa 35 duplexwoningen
  • Het bouwen van circa 70 merendeels levensloopbestendige woningen
  • Het bouwen van 36 zorgwoningen
  • De nieuwe woningen worden gebouwd op plekken die vrijkomen of vrij zijn gekomen na sloop van bestaand vastgoed. Bij nieuwbouw wordt ook rekening gehouden met nieuwe opgaven zoals duurzaamheid en klimaat. Ook ontstaat er ruimte voor nieuw groen, wateropvang en extra parkeermogelijkheden.
  • Daarnaast worden ruim 100 sociale huurwoningen ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd

Thema voorzieningen en retail

De ambitie vanuit de regiodeal is om de winkelcentra te versterken met onder meer als doel het voorzieningenniveau en de leefbaarheid te verbeteren. De bijdrage van de Landgraafse partners bestaat uit een forse investering in het hoofdwinkelcentrum Op de Kamp met als doel de leegstand op te lossen o.a. door:

  • het toevoegen van nieuwe formules
  • het verbeteren van de ruimtelijke uitstraling en de kwaliteit van de openbare ruimte
  • het verbeteren van de bereikbaarheid door het creëren van extra parkeergelegenheid
  • we gaan de mogelijkheden om het centrum te verduurzamen (plaatsing zonnepanelen op daken en warmteterugwinning) onderzoeken.

Daarnaast neemt de gemeente het initiatief om de Hoogstraat (vroeger aanloopgebied naar het winkelcentrum met veel gemengde functies: winkels, horeca, dienstverlening en wonen) te transformeren naar een aantrekkelijke woonstraat door minder courant vastgoed aan te kopen en te slopen en op de vrijkomende plekken levensloopbestendige woningen toe te voegen. Hiermee creëren we goede woonruimte voor de groeiende groep senioren in de directe nabijheid van ons hoofdwinkelcentrum. Op termijn moet hierdoor ook ruimte ontstaan om de Hoogstraat verkeersveiliger in te richten. De gemeente wil in totaal circa 5.000 m2 winkel en overige functies in de Hoogstraat onttrekken.

Bij de her- en doorontwikkeling van Sportpark Heigank, waar op dit moment o.a. een nieuw, energieneutraal zwembad wordt gerealiseerd, wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met de directe omgeving om zo een positieve impuls te geven aan de wijk. Het sportpark krijgt daarbij een brede, maatschappelijke functie.

Thema sociaaleconomische structuurversterking

In en rond de buurt Oud Nieuwenhagen bestaan reeds succesvolle initiatieven op sociaalmaatschappelijk vlak. Samen met onder andere verenigingen, maatschappelijke partners en inwoners kijken we waar we de initiatieven met elkaar kunnen verbinden. Een eerste gesprek hierover heeft inmiddels ter oriëntatie al plaatsgevonden. Ook onderzoeken we waar de grootste behoefte aan is in de wijk en ontwerpen we activiteiten op deze vlakken. Zo willen we de lokale aanpak talentontwikkeling combineren met de aanpak Gezonde Basisschool van de Toekomst en deze daar waar mogelijk in enige vorm verder uitrollen. Denk daarbij ook aan het opzetten van een breed naschools programma met diverse activiteiten en vormen van ondersteuning. Uiteraard vindt dit in overleg met alle betrokken partijen, waaronder ook ouders en kinderen, plaats.

Daarnaast streven we naar het organiseren van extra activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen. Het tegengaan van eenzaamheid onder jong en oud speelt hierin zeker een belangrijke rol. En wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de ontwikkelkansen van de kinderen. Hiermee beginnen we op zo vroeg mogelijke leeftijd; zo kunnen we hen een nog stevigere basis meegeven.

Er is ook aandacht voor het tegengaan van bijvoorbeeld laaggeletterdheid en armoede. Ook wordt er samen met partners gedacht aan initiatieven zoals het verder stimuleren van minibiebs in de wijk, een intensivering van bijvoorbeeld schoollogopedie in het onderwijs, het regelmatig organiseren van een buurtontbijt, etc. Op korte termijn spreken wij met een aantal partners in en rond de buurt, daar waar mogelijk samen met een aantal inwoners, verder over de activiteiten die ingericht gaan worden en hoe dit proces in de komende periode gaat verlopen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden