HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Werkbudget college B&W voor steunmaatregelen Covid-19

Werkbudget college B&W voor steunmaatregelen Covid-19 (06-05-2020)

coronavirus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Landgraaf een voorstel gedaan, bestaande uit:

  1. een tijdelijk werkbudget ter beschikking te stellen voor het nemen van aanvullende steunmaatregelen ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de covid-19 crisis voor onze ondernemers, maatschappelijke instellingen en burgers. De voorgestelde omvang van dit werkbudget is 1 miljoen euro.
  2. tijdelijk de bevoegdheid tot vaststellen van besluiten van algemene strekking, zoals een verordening, voor zover die besluiten ten doel hebben het bestrijden van de negatieve gevolgen van de corona-crisis, aan het college te delegeren tot eind dit jaar.

Beide besluiten zijn nodig, zodat het college van B&W snel, doelgericht en daadkrachtig kan handelen. Sturing aan de voorkant over de mogelijke inzet van het budget kan de raad geven via het te voeren debat over dit raadsvoorstel.

De gemeenteraad neemt in haar vergadering van donderdag 14 mei (onder voorbehoud)  een besluit over dit voorstel.

Aanleiding

Rijk, provincie en gemeente hebben inmiddels diverse maatregelen genomen om de nadelige financiële gevolgen door de corona crisis voor ondernemers, maatschappelijke instellingen en burgers te beperken. Het college van B&W wil binnen de draagkracht van de gemeente, waar mogelijk en in aanvulling op de reeds genomen steunmaatregelen doen wat nodig is om de gevolgen van deze crisis voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen verdergaand te beperken.

Daarvoor is het noodzakelijk dat het college voor een bepaalde periode voldoende financiële armslag heeft en de vrijheid heeft om daadkrachtig en snel tot besluiten te komen. Dit laatste betreft met name besluiten van algemene strekking die nodig zijn om financiële steun te kunnen verlenen aan ondernemingen en maatschappelijke instellingen. Die bevoegdheid ligt nu bij de raad.

Financieel

Het vragen om extra werkbudget is nodig om de bestaande budgetten te blijven gebruiken voor taken zoals het college van B&W die ook in de begroting met de raad heeft afgesproken. De omvang is te groot om dit er maar even tussendoor bij te doen ten laste van de bestaande budgetten.

Aan de raad wordt daarom voorgesteld het college een werkbudget van maximaal 1 miljoen euro ter beschikking te stellen om de kosten van steunmaatregelen in het kader van de corona-crisis te dekken en dit budget te dekken uit de algemene reserve. Aan het einde van het jaar 2020 zal het niet gebruikte deel van dit budget automatisch terugvallen naar de algemene reserve. De omvang van het budget is bewust zo groot. Dat voorkomt dat het college bij de opeenvolgend te nemen steunmaatregelen snel tegen de grenzen van het budget aanloopt hetgeen weer verder vertraagt.

Het college zal via de bestaande instrumenten naar de raad verantwoording afleggen over de inzet van dit budget.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden