HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

 • Aanpassen kruispunten Parkheide

  Enkele kruispunten in de wijk Parkheide hebben nog niet de uiterlijke kenmerken van een gelijkwaardige kruispunt. In het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2017 is het project ‘verfijning 30 km zones’ opgenomen. In het project worden de kruispunten gelegen aan de Gravenweg, Gank, Veeweg en Van Doesburglaan gereconstrueerd. 

  Lees verder
 • Achterstallig onderhoud bomen - duurzame aanpak wortelopdruk bomen

  De laatste jaren zien we steeds vaker dat boomwortels door wortelopdruk verhardingen kapot maken. Als korte-termijn oplossing kunnen we de probleemwortels verwijderen en de verharding repareren. Dit biedt echter geen oplossing voor de lange termijn en het verwijderen van wortels is niet goed voor de conditie van de boom. Voor locaties waar bomen door worteloverlast een terugkerend risico vormen, hebben we daarom gekozen voor een grootschalige en duurzame aanpak.

  Lees verder
 • De Dormig

  In het kader van de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag zijn en worden diverse maatregelen getroffen in de buurt de Dormig. Vanwege de grootte van het projectgebied is het project verdeeld in 5 fases. In de onderstaand document 'projectinformatie De Dormig' wordt u per fase geïnformeerd over wat wij (gaan) doen. 

  Lees verder
 • Heerlenseweg - herinrichting

  De gemeente Landgraaf is in juni 2019 gestart met de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van de Heerlense weg. Op deze projectpagina vindt u meer informatie.

  Lees verder
 • Leisure Lane

  Zes Limburgse gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld), de Provincie Limburg en IBA Parkstad hebben de handen in elkaar geslagen: zij werken samen aan een nieuwe toeristische fietsroute in Parkstad. Deze 26 km lange Leisure Lane is een bijzondere en hoogwaardige langzaamverkeersroute die door het stedelijk gebied van Parkstad Limburg gaat lopen.

  Lees verder
 • Natuurbrug Heidenatuurpark

  Door de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg worden twee belangrijke Natura 2000-gebieden (Brunssummerheide en Teverenerheide) verder van elkaar gescheiden. Voor deze gebieden gelden reptielen en amfibieën als voornaamste doelsoort. Bij de aanleg van de Buitenring was het streven om nieuwe aantasting van de natuur zoveel mogelijk te beperken.

  Lees verder
 • Reconstructie wegen in Rimburg

  Begin 2019 is besloten om in één keer de doorgaande route in Rimburg te reconstrueren. Hierdoor wordt de overlast tot één moment beperkt en kan er in het kader van een eenduidige weginrichting dezelfde materialen toegepast worden zoals reeds in 2013 op een deel van de Broekhuizenstraat is gerealiseerd. Naast de Rimburgerweg worden daarom het resterend deel Broekhuizenstraat en de Rinckberg vernieuwd. 

  Lees verder
 • Slot Schaesberg

  Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

  Lees verder
 • Superlocal - Super Circular Estate

  In Bleijerheide (gemeente Kerkrade) wordt het gebied van de hoogbouwflats omgevormd tot een wijk die klaar is voor de toekomst. Materialen uit het gebied worden zoveel mogelijk hergebruikt in het gebied zelf. Er komen woningen en verschillende typen appartementen en een gesloten waterkringloop. De openbare ruimte wordt ingericht naar het thema duurzaamheid van het gebied. 

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

  De provincie Limburg heeft plannen gemaakt voor de aanpak van een aantal wijken in Zuid-Limburg (Parkstad Limburg). Het doel is behouden en verbeteren van de kwaliteit van wonen. Binnen Parkstad Limburg maken vijf wijken deel uit van deze Limburgse Wijkenaanpak. Nieuwenhagen met toevoeging van Lichtenberg is één van deze vijf wijken.

  Lees verder
 • Windpark Abdissenbosch

  Enovos Green Power » (voorheen NPG Energy) heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland. 

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad

  De gemeente Landgraaf laat met diverse projecten zien dat de lat op het gebied van duurzaamheid hoog ligt. Wij zijn tevreden wanneer we duurzaamheidsmaatregelen bereikbaar maken voor élke inwoner, ook en vooral voor inwoners met een kleine beurs. Het belangrijkste voordeel van dit zonnepanelenproject is dat u ontzorgd wordt, alles wordt voor u geregeld, en dat u vanaf dag één geld bespaart. We bevelen het project dan ook van harte aan. Net zoals de 1300 inwoners van Landgraaf die reeds van dit project gebruik maken. 

  Lees verder
 • Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

  De gemeente Landgraaf werkt samen met HEEMwonen en de inwoners van Abdissenbosch aan een plan om de buurt toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • Bosonderhoud Strijthagen

  Natuurmonumenten treft vanaf mei voorbereidingen voor dunning in natuurgebied Strijthagen. Dunning is een normale vorm van bosbeheer. De bomen worden allereerst voorzien van gekleurde stippen. In oktober/november vindt dan de dunning plaats. Dit zorgt voor meer licht en ruimte in het veel bezochte bos én biedt zogenaamde toekomstbomen voldoende licht en ruimte. Deze exemplaren kunnen dan uitgroeien tot dikke, volwaardige bomen.

  Lees verder
 • De Tichel: wegonderhoud en waterbuffering

  In 2019 zijn wij gestart met het onderhoud van de wegverharding van De Tichel. Omdat in deze buurt bij extreme buien sprake is van wateroverlast, brengen wij onder andere een zogenaamde 'waterbergende wegfundering' aan. De fundering onder de weg wordt dan gebruikt voor het opvangen van regenwater. Hiervoor wordt de straat opengebroken en opnieuw ingericht.

  Lees verder
 • IBA Parkstad

  Gemeente Landgraaf heeft samen met de andere Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg in oktober 2013 besloten een IBA te starten. 

  Lees verder
 • Lichtenberg: groot onderhoud wegen 2020

  In het eerste kwartaal 2020 zijn wij gestart met het groot onderhoud van een aantal wegen in de buurt De Lichtenberg: Keizerstraat, Baronstraat, delen van de Heggenstraat en het Koninginneplein. Op dit moment zijn wij bezig met de laatste voorbereidingen. Wij streven ernaar om in april te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

  Lees verder
 • Randweg Abdissenbosch

  De kernen Ubach over Worms in de gemeente Landgraaf en Scherpenseel in de Duitse gemeente Übach-Palenberg hebben veel hinder van het doorgaande verkeer. Er rijden veel zware vrachtwagens. Vooral de bewoners van de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat hebben hier veel last van. Een oplossing is een nieuwe weg (op Landgraafs grondgebied is dit de Randweg Abdissenbosch) tussen de B56 bij Geilenkirchen en de N281 via de Buitenring Parkstad Limburg (N300). 

  Lees verder
 • Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

  In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat heeft de gemeente het riool vernieuwd, alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld.

  Lees verder
 • Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske - aanpak wateroverlast

  De gemeente Landgraaf werkt hard aan het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van wateroverlast. Ook in de straten Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske wordt gezocht naar een oplossing. Dit doen we samen met de bewoners van deze straten. 

  Lees verder
 • Villapark De Bousberg

  In Villapark De Bousberg worden luxe vrijstaande woningen gerealiseerd. Wonen in het villapark betekent wonen op de mooiste locatie in Zuid-Limburg aan de rand van de Brunsummerheide. De natuur komt letterlijk tot aan uw deur. Wonen en genieten betekenen hier hetzelfde.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

  Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in juni 2015 door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Het is het derde en laatste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Landgraaf. Hiermee is in alle delen van de gemeente een wijkontwikkelingsplan van toepassing.

  Lees verder
 • Woningmarktprogramma

  De uitkomsten van de woningmarktonderzoek en woonbehoefteonderzoek hebben wij vertaald naar een woningmarktprogramma periode 2020 tot 2025. Dit maakt onderdeel uit van de nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0. De nota vindt u in het onderstaand document. Het woningmarktprogramma bestaat uit een realistische lijst met kansrijke ontwikkellocaties die bijdragen aan de kwalitatieve opgave op onze woningmarkt.

  Lees verder
 • Zonnepark Abdissenbosch

  Bodemzorg Limburg » heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden