HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in juni 2015 door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Het is het derde en laatste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Landgraaf. Hiermee is in alle delen van de gemeente een wijkontwikkelingsplan van toepassing.

Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg gaat over heel Schaesberg met uitzondering van Lichtenberg, dat onder het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg valt. 

Bij de totstandkoming van het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is, net zoals bij de andere wijkontwikkelingsplannen, contact gezocht met bewoners en andere belanghebbenden. Met een wenskaartenactie en wijkbijeenkomsten zijn de wensen van de inwoners verzameld. Scholieren van het Charlemagne College konden bovendien in een workshop hun mening geven. Vandaaruit is het plan ontwikkeld.

Analyse en visie van het plan

In het wijkontwikkelingsplan wordt gekeken naar de geschiedenis (de cultuurhistorie) en naar de tegenwoordige situatie. Uit een analyse zijn de volgende doelstellingen bepaald:

  1. verbeter het gebruik van het bestaand aanbod van voorzieningen. Vooral de sociale voorzieningen, zoals bibliotheken en buurthuizen.
  2. leg verbindingen.
    • Sociale verbindingen; maak bijvoorbeeld ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners.
    • Fysieke verbindingen; pak verkeersknelpunten aan en verbind groene gebieden beter met bebouwde gebieden.
  3. herstructureer de lokale economie. Er wordt ingezet op toerisme en op het aanpakken van (winkel)leegstand.

De visie, in het plan, op de ontwikkeling van Schaesberg bestaat uit een sociale en een ruimtelijke visie. Uit de ruimtelijke visie komen drie thema’s naar voren:

  • de transformatie van de woningvoorraad. Door middel van sloop, (vervangende) nieuwbouw, levensloopbestendig en energiezuinig maken van bestaande woningen.
  • de versterking van de economische structuur. Gericht op detailhandel, recreatie en toerisme.
  • aanpak verkeer en verkeerroutes. Belangrijke thema’s zijn onder andere: aanpak van gevaarlijke kruispunten, het maken van veilige schoolomgevingen en het toevoegen van parkeerplaatsen waar dat nodig is.

Deze thema’s zijn de uitwerkingen van de omschreven doelstellingen. Ook bij deze thema’s is aandacht voor cultuurhistorie gewenst.

Ontwikkelgebieden

In het wijkontwikkelingsplan is aangegeven in welke gebieden de drie thema’s leiden tot ingrepen in de leefomgeving. Deze gebieden worden ontwikkelgebieden genoemd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een groter belang (eerste prioriteit) en gebieden met een minder groot belang (tweede prioriteit).

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden