HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Woningmarktprogramma

Woningmarktprogramma

De uitkomsten van de woningmarktonderzoek en woonbehoefteonderzoek hebben wij vertaald naar een woningmarktprogramma periode 2020 tot 2025. Dit maakt onderdeel uit van de nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0. De nota vindt u in het onderstaand document. Het woningmarktprogramma bestaat uit een realistische lijst met kansrijke ontwikkellocaties die bijdragen aan de kwalitatieve opgave op onze woningmarkt.

Doorstroming op de woningmarkt

Hierbij wel de kanttekening dat wij nooit de aantallen kunnen realiseren die gelet op de demografisch opbouw van onze gemeente feitelijk nodig zouden zijn. Door deze kwalitatieve toevoeging ontstaat er bovendien doorstroming op de woningmarkt. Op deze manier kunnen andere doelgroepen hun woonwensen beter realiseren. Maar ook voor die groepen geldt dat onze toekomstige woningmarkt voor het grootste gedeelte al bestaat en dat we maar in zeer beperkte mate kunnen transformeren. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt jaarlijks te monitoren kunnen we beoordelen of bijstelling of temporisering van het woningmarktprogramma aan de orde is.

Realisering van het programma is van veel factoren afhankelijk

Voorop wordt gesteld dat de gemeente Landgraaf zelf geen woningen bouwt. Wij faciliteren woningcorporaties en projectontwikkelaars om de gewenste toevoegingen te kunnen realiseren. In welke mate en met welk tempo ons programma kan worden gerealiseerd hangt af van diverse factoren. Die factoren kunnen wij maar deels beïnvloeden.

Risico’s

Zo is de realisatie van woningbouwplannen sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte panden of bouwkavels. Ook de stijging van de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen is van invloed om plannen rendabel te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn ook de economische vooruitzichten van belang; als het economisch goed gaat is er veel vraag naar koopwoningen. In tijden van crisis is er meer vraag naar huurwoningen.

We zijn voorbereid

Het ontwikkelen van plannen hoeft daar niet onder te leiden; realisering zal echter in het gedrang kunnen komen en daarvoor zal wellicht moeten worden gewacht op gunstigere tijden. Het is dan wel belangrijk, dat we voor die betere tijden plannen klaar hebben liggen die uitvoeringsgereed zijn.

Invloed van strenge milieuregels

Verder hebben we bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen te maken met de strengere milieuregels en de stikstof en PFAS-problematiek; deze zijn direct van invloed op de bouwsector en kunnen nieuwbouwpannen beïnvloeden en/of vertragen.Vanuit juridisch oogpunt geldt dat er voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen veelal planologische procedures nodig. Dergelijke nieuwbouwplannen moeten goed onderbouwd worden en moeten voorzien in een behoefte.

Burgerparticipatie

De gemeente streeft er naar onze inwoners te betrekken bij de realisatie van de verschillende woningbouwplannen. Per geval zal worden beoordeeld op welke wijze burgers kunnen participeren. Daarbij maken wij gebruik van het onlangs door de raad vastgestelde kader.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden