Een van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Nederlandse overheid het gebruik van aardgas wil terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

De overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt en bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Ook in Landgraaf denken we na over andere duurzame keuzes én een tijdspad voor terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n plan en het tijdspad heet de Transitievisie Warmte (TVW). 

Inwoners van Landgraaf denken mee

In november 2020 ontvingen alle inwoners van Landgraaf een brief met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas; de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). In totaal hebben 1895 deelnemers aan de monitor meegedaan. De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van deze monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de plannen in Landgraaf.

Andere duurzame keuzes

In de Transitievisie Warmte (TVW) beschrijven we de mogelijke andere duurzame keuzes voor wonen zonder aardgas in Landgraaf. Natuurlijk moeten deze keuzes betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen. We beschrijven ook hoe we die andere duurzame keuzes gaan uitvoeren. De TVW bestaat in Landgraaf uit 2 stukken (1.0 en 2.0). 

Transitievisie Warmte 1.0 

De Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) van de gemeente Landgraaf is het startpunt voor de overgang naar andere warmtebronnen (warmtetransitie). Hierin staan de kaders en uitgangspunten om de volgende stappen te kunnen zetten. En de mogelijkheden die we hebben in Landgraaf, bijvoorbeeld door aardgasvrije warmtebronnen en –technieken. Maar ook welke stappen en middelen nodig zijn. Die informatie hebben we nodig om tot de Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0) te komen. In de TVW 1.0 maken we nog geen definitieve keuzes voor andere warmtebronnen. 

De TVW 1.0 van de gemeente Landgraaf is op 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze TWV 1.0 van de gemeente Landgraaf is in regionaal verband – samen met de Parkstadgemeenten en onder coördinatie van de Stadsregio Parkstad – vormgegeven. 

Onderbouwing

In aanloop naar de TVW 2.0 onderbouwen we nog punten uit de TVW 1.0:

  • We gaan in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om hen tijd te geven mee te doen in de overgang naar een aardgasvrije samenleving.
  • De TVW 1.0 geeft gebouw/woningeigenaren en -gebruikers een eerste beeld van de technieken waarmee de gemeente aardgasvrij gemaakt kan worden. Op wijkniveau op basis van de administratieve CBS-indeling van buurten/wijken. Voor alle gemeenten in Parkstad is een eerste onderzoek uitgevoerd om de beschikbaarheid van warmtebronnen in kaart te brengen. In deze fase hebben we nog onvoldoende zicht op de definitieve beschikbaarheid en of de verschillende warmtebronnen in Landgraaf en de regio geschikt zijn. In de TVW 2.0 worden deze onderdelen verder uitgewerkt.
  • In de TVW 1.0 zijn nog geen keuzes gemaakt om voor 2030 buurten/wijken in de gemeente van het aardgas af te halen. Er is nog teveel onduidelijkheid over de beschikbaarheid en haalbaarheid van collectieve warmtebronnen in de gemeente en de regio. Ook zijn de onderzoeken op wijk- en buurtniveau op dit moment nog te grofmazig om tot definitieve keuzes te komen. We gaan geen maatregelen nemen die later onnodig of ongunstig zijn voor onze gebouw/woningeigenaren en -gebruikers. In de TVW 2.0 zullen deze onderdelen nader uitgewerkt worden, zodat we beter onderbouwde keuzes tot 2030 kunnen maken.
  • Om tot een goed onderbouwde TVW 2.0 voor Landgraaf te komen, moeten we enkele belangrijke stappen zetten. Daarvoor zijn onderzoeken nodig. In de TVW 1.0 geven we daarom een doorkijk naar die concrete stappen en middelen die nodig zijn. In de TVW 2.0 streven we naar het maken van een keuze voor buurten/wijken waar we gaan starten met wijkuitvoeringsplannen. Daarin noemen we per wijk de voorkeuren voor de warmtevoorziening die het aardgas moet gaan vervangen. We gaan ook dieper in op de (financiële) randvoorwaarden die vanuit het Rijk ingevuld moeten worden om de gewenste warmtetransitie te kunnen uitvoeren. 
  • Op vrijwillige basis kunnen we al grote stappen zetten om het aardgasgebruik te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van woningen, het besparen van energie of het overschakelen op een hybride warmtepomp om gebouwen gedeeltelijk elektrisch te verwarmen. We stellen voor om regionaal een isolatie- en verduurzamingsprogramma in het leven te roepen voor de periode tot 2030, met de mogelijkheid tot verlenging tot 2050. Met als voorbeeld het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. 

Transitievisie Warmte 1.0

Rapport Transitievisie Warmte 1.0 (pdf).

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaande documenten, neem dan contact op met de gemeente.

Discussie

Er is veel discussie over wonen zonder aardgas.

  • Over de snelheid van het tijdspad, de transitie, naar aardgasvrij wonen;
  • Over de manier waarop de overheid dat wil;
  • Over de financiering ervan;
  • Over de betrokkenheid en de inbreng van de burgers daarbij.

Feit is dat aardgas opraakt en dat we afgesproken hebben dat 2050 de hele ‘gebouwde omgeving’ aardgasvrij moet zijn.

Bekijk de pagina discussiepunten over wonen zonder aardgas

Media

Uw huis aanpakken en voorbereiden op aardgasvrij. Hoe doet u dat? Natuurlijk is het fijn om realistische voorbeelden zien, juist van de 'gewone' buurman/vrouw. De klimaatstichting HIER heeft 2 filmpjes met bewonerservaringen gemaakt, die u hieronder kunt bekijken. 

Marcel maakte zijn woning aardgasvrij, mét behoud van bestaande radiatoren. Filmpje via YouTube(externe link)

Gerrit & Dineke plaatsten een warmtepomp en koppelden hun huis van het aardgas af. Filmpje via YouTube. (externe link)