De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Ook in Landgraaf denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n tijdspad heet de Transitievisie Warmte.

Inwoners van Landgraaf denken mee

In november 2020 ontvangen alle inwoners van Landgraaf een brief met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas; de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van deze monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Landgraaf.

Aardgasvrije proeftuinen

In diverse gemeenten in Nederland is men ondertussen al aan de slag gegaan met het aardgasvrij maken van woningen in de zogenaamde aardgasvrije ‘proeftuinen’. Er wordt bekeken hoe deze wijken op een andere duurzame manier verwarmd kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een warmtenet. De resultaten van deze proeftuinen dienen als leerproces voor toekomstige aardgasvrije wijken. De mogelijkheden om in Landgraaf ook aan de slag te gaan met zo’n proeftuinlocatie wordt nader bekeken.

Duurzame alternatieven

Nadat in de Transitievisie Warmte de mogelijke alternatieven voor Landgraaf in kaart gebracht zijn, bekijken we als gemeente de uitvoering op buurt- of wijkniveau. En de mogelijkheden voor duurzame alternatieven. Natuurlijk moet deze alternatieven betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen.

Uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan wordt het alternatief in detail op buurt- of wijkniveau uitgewerkt. In samenwerking met alle bewoners en belanghebbenden van de betreffende buurt of wijk.

Dit levert een goed beeld op van:

  • het draagvlak voor de Transitievisie Warmte;
  • de maatregelen die genomen gaan worden;
  • de kosten die hiermee gemoeid zijn en voor wie die kosten zijn;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • de koppelkansen die er zijn met andere werkzaamheden, denk aan bijvoorbeeld vernieuwing van het riool.

Planning

In 2021 moet de gemeente de Transitievisie Warmte gereed hebben. Daarna wordt gestart met het uitwerken van een uitvoeringsplan per wijk of buurt. Via deze website en onze sociale media wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling rondom deze warmtetransitie.