Om de verkeersveiligheid bij Basisschool Op gen Hei te verbeteren, treffen wij een aantal verkeersmaatregelen.

Uitvoering

KWS Infra voert de werkzaamheden voor ons uit. Zij starten op maandag 25 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 10 december. Om de overlast te beperken werkt de aannemer in drie fases: 

  • Fase 1 (week 43/herfstvakantie): Trottoirs en parkeerplaats voor de school 
  • Fase 2 (week 44-47): Wegvak en trottoirs Oude Landgraaf, niet zijnde het trottoir dat grenst aan de school. Dit in verband met waarborgen bereikbaarheid van de school. 
  • Fase 3 (week 48-49): Hoek Oude Landgraaf - 1213-Laan.

Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld; de school is te allen tijd bereikbaar. Er worden bouwhekken geplaatst zodat ouders, kinderen en leerkrachten de school veilig kunnen bereiken. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar. 

Aanleiding

In de schoolomgeving van Bs Op gen Hei doen zich tijdens de schoolspits regelmatig verkeersonveilige situaties voor. Om dit te verbeteren zijn er in 2018/2019 enkele kleine verkeersmaatregelen getroffen. Deze hebben echter onvoldoende effect gehad. De aanwezige verkeersregels worden niet goed nageleefd waardoor er nog steeds onveilige situaties ontstaan. In het belang van een zo veilig mogelijke schoolomgeving is besloten extra maatregelen te treffen. 

Welke maatregelen worden er getroffen 

Belangrijkste maatregelen zijn het instellen van éénrichtingsverkeer in de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de 1213-laan en het herinrichten van het gehele wegprofiel. Omdat er dan maar één auto tegelijk van deze rijbaan gebruik kan maken, wordt de verkeerssituatie een stuk overzichtelijker. Parkeren op de rijbaan is niet meer mogelijk en het negeren van het éénrichtingsverkeer wordt sterk ontmoedigd omdat er geen ruimte is om tegenliggers te passeren. Om een en ander wat tastbaarder te maken, hebben wij voor u een tekening met alle maatregelen gemaakt. 

Toelichting op de tekening 

Op de tekening ziet u het volgende:

  • Instellen éénrichtingsverkeer in de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de 1213-laan. Inrijden is alleen toegestaan vanaf An de Voeëgelsjtang. Fietsers zijn hierop uitgezonderd en mogen in beide rijrichtingen fietsen;
  • De rijbaan in de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de 1213-laan wordt versmald naar 3,50 meter zodat auto’s elkaar onderling niet kunnen inhalen. Parkeren op de rijbaan kan dus niet meer. Even op de rijbaan stilstaan om iemand te laten uitstappen kan wel. Bij de toegang naar het schoolplein komt een oversteekmogelijkheid met zebra; 
  • Aan beide zijden van de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de 1213-laan komt een langsparkeerstrook. De bestaande parkeermogelijkheden blijven dus gehandhaafd;
  • De rijbaan in de Oude Landgraaf tussen An de Voeëgelsjtang en de Vredestraat wordt versmald naar 5,25 meter. Aan de zijde met de oneven huisnummers komt een kleine groenstrook tussen rijbaan en trottoir. Hiermee proberen we het parkeren en stil staan op dit wegdeel te ontmoedigen. Het bestaande verbod om stil te staan blijft gehandhaafd;
  • De oversteekmogelijkheid met zebra in An de Voeëgelsjtang blijft gehandhaafd maar wordt wel anders ingericht. Zo wordt de rijbaan ter plaatse van de zebra versmald naar 3,50m zodat voetgangers een kleinere oversteeklengte hebben en er maar 1 auto tegelijk de zebra kan passeren;
  • In An de Voeëgelsjtang komt aan de zijde van de oneven huisnummer (dus tegenover de haakse parkeervakken) een verbod om stil te staan. Dit geldt voor de hele straat tot aan de Hoogstraat;
  • In de 1213-laan worden 12 extra haakse parkeervakken gerealiseerd. 

Ik deze tekening niet duidelijk of heeft u vragen neem dan contact op met onze verkeerskundige. 

Éénrichtingsverkeer  

Het instellen van het éénrichtingsverkeer is een ingrijpende maatregel. De maatregel geldt de hele dag terwijl de problemen zich alleen tijdens de schoolspits afspelen. Het belangrijkste nadeel is dat bepaald verkeer moet gaan omrijden. De meest logische route hiervoor is via de 1213-laan, Oude Heide en Vredestraat. Voor de bewoners in deze wijk, die altijd van het betreffend stukje Oude Landgraaf gebruik maken, is dat zeker vervelend. Maar gelet op de beperkte omrijd-afstand en in het belang van de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen, is het éénrichtingsverkeer een belangrijke en noodzakelijke maatregel.