De gemeente Landgraaf heeft sinds begin 2021 te maken met een oplopende wachtlijst voor inwoners die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De stijging van de wachtlijst wordt wekelijks gemonitord en is gedurende de afgelopen maanden opgelopen naar plusminus 18 weken. Spoedmeldingen uitgezonderd, die worden met voorrang opgepakt. 

Wachtlijst niet aanvaardbaar

Wij vinden de oplopende wachtlijst niet aanvaardbaar en hebben inmiddels maatregelen genomen om de wachtlijst terug te dringen. Dit betekent dat er om de dienstverlening aan onze inwoners te kunnen continueren tijdelijk extra personeel inzetten. Daarnaast worden een deel van de meldingen nu administratief afgehandeld in plaats van met een keukentafelgesprek. Dat doen we om inwoners zo snel mogelijk een indicatie te kunnen verstrekken. Daarmee wijken we enigszins af van het vastgestelde beleid, en kunnen daardoor de wachtlijst afbouwen. Dit is een tijdelijke oplossing, die geëvalueerd zal worden en waarbij leerpunten worden meegenomen voor een structurele aanpak. Ofschoon deze werkwijze extra kosten met zich meebrengt en er mogelijk in voorkomende gevallen minder maatwerk aan de orde kan zijn, kunnen we hiermee voor onze inwoners die het nodig hebben zo snel als mogelijk van ondersteuning voorzien.

Meerdere oorzaken oplopende wachtlijst

De oplopende wachtlijst kent meerdere oorzaken. We zien een blijvend hoog aantal meldingen over de 1e helft van 2021. Het gaat om een gemiddelde stijging van 25%. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de problemen die bij inwoners zijn ontstaan als gevolg van Covid-19. Daarnaast hebben we helaas te maken met langdurige niet-werk gerelateerde uitval binnen de personele bezetting. Dit legt extra en continu druk op de beschikbare menskracht. Naast de al aanwezige en extra noodzakelijke werkzaamheden in verband met  de nieuwe inkoop per 2021 voor hulp bij het huishouden en begeleiding en het vereenvoudigen van procesinrichtingen. 

Landelijke ontwikkeling

De gemeente Landgraaf is hierin niet uniek, het betreft grotendeels een landelijke ontwikkeling. Door de VNG (koepelorganisatie van gemeenten) is aan het Rijk gevraagd om maatregelen te nemen voor de uitvoerbaarheid en financiële beheersbaarheid van de Wmo. Er zijn door de ministerie van VWS, BZK en de VNG maatregelen uitgewerkt die op korte termijn kunnen bijdragen aan een betere beheersing van de Wmo. Zo is voorgesteld om onderzoek te doen naar de houdbaarheid van de Wmo op (middel)lange termijn. Waarbij gekeken moet worden naar de vergrijzing, het langer thuis wonen en thuis ondersteunen van inwoners. Dit zorgt voor een toenemend beroep op en stijgende kosten van de Wmo. Het nieuwe Kabinet zal zich over beide zaken moeten uitspreken. Tot die tijd zijn gemeenten gebonden aan de bestaande kaders en financiële middelen. 

We zien dat andere gemeenten in Nederland maatregelen nemen buiten deze kaders, die ten koste gaan van de ondersteuning aan inwoners. De gemeente Landgraaf neemt deze maatregelen in het belang van haar inwoners op dit moment niet. We maken ons sterk voor de door de VNG ingebrachte maatregelen bij de Kabinetsformatie voor een toekomstbestendige Wmo.

E-mail nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief!