De woningbehoefte in Landgraaf is groot. Dat is ook de fracties in de gemeenteraad niet ontgaan. Het was een onderwerp dat tijdens de algemene beschouwingen bij bijna alle partijen aan bod kwam.

De woningbouw in de gemeente blijft tot nu toe achter bij de woonbehoefte. Veel mensen kunnen geen passende woning vinden. De fracties kwamen met verschillende voorstellen om de woningproblematiek aan te pakken.

Onderzoek mogelijke bouwlocaties

EenLandgraaf en de VVD stelden voor te onderzoeken waar in de gemeente nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. De afgelopen jaren zijn er al mogelijke bouwlocaties bekeken. Maar toen dacht men dat het aantal inwoners in Landgraaf zou dalen. Dat was de reden dat sommige plekken afvielen.

Afgelopen jaar is het aantal inwoners niet verder gedaald. Het is zelfs licht gegroeid. EenLandgraaf en VVD willen daarom opnieuw kijken naar plekken die eerder werden afgewezen als mogelijke bouwlocaties. De motie ‘Onderzoek potentiële bouwlocaties Landgraaf’ kon rekenen op steun van de hele raad.

Straatje erbij

Het onderzoeken van de bouwlocaties was niet het enige voorstel rondom het thema wonen. CDA, GBBL en OPL dienden de motie ‘straatje erbij’ in. De fracties zien dat er in de gemeentekernen weinig ruimte is voor nieuwbouw. Ze denken dat een straat bijbouwen aan de rand van het stedelijk gebied een oplossing kan zijn. In die straten is dan ruimte voor nieuwbouwwoningen. Het gaat dan om bouwprojecten van maximaal vijftig woningen. De fracties willen dat het college onderzoekt waar een straat bijgebouwd kan worden.

Dat voorstel kon rekenen op steun van de andere fracties. Alleen de PVV stemde tegen. PVV-raadslid Roger Ernst lichtte die tegenstem toe: “We wonen op het een na dichtstbevolkte gebied van Nederland, na de Randstad. Bouwen aan de rand van het stedelijk gebied betekent bouwen in het buitengebied. Dit gaat ten koste van het groen en ons landbouwgebied. Dat is niet wenselijk.”

Verhuiswensen

CDA, GBBL en OPL zien dat inwoners die eigenlijk graag in Landgraaf willen wonen, de gemeente verlaten omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Zij vinden het belangrijk dat mensen die zich met de gemeente verbonden voelen in Landgraaf kunnen blijven wonen.

De Huisvestingswet 2014 maakt het voor gemeenten mogelijk om te sturen op de woonruimteverdeling. Dit geldt voor sociale huurwoningen en voor nieuwbouwwoningen. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen. Met de motie ‘verhuiswensen eigen inwoners faciliteren’ verzochten CDA, GBBL en OPL het college om de sturingsmogelijkheden in kaart te brengen.

SP, GBBL, OPL en CDA stemden voor dit voorstel. Daarmee werd de motie aangenomen. PvdA, GroenLinks, VVD, EenLandgraaf en PVV stemden tegen. De laatste twee partijen gaven aan dat er nog te veel onduidelijk is over de nieuwbouw.