De Adviesraad Duurzaam Landgraaf bestaat uit 18 inwoners uit Landgraaf. Deze adviesraad is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en maakt geen deel uit van de gemeentelijke organisatie. 

Doel van de adviesraad

De gemeente en de adviesraad hebben een gezamenlijk doel; het verduurzamen van de gemeente Landgraaf. Om dat te bereiken geeft de Adviesraad Duurzaam Landgraaf gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over het Landgraafse klimaatbeleid én de manier waarop wij als gemeente invulling geven aan de doelen van het Klimaatakkoord. De adviesraad behartigt de belangen van de inwoners uit Landgraaf op het gebied van duurzaamheid. De adviezen moeten ervoor zorgen dat het klimaatbeleid van de gemeente Landgraaf breed gedragen wordt en realistisch is. 

De samenstelling, de taken en bevoegdheden van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf hebben we geregeld in de verordening Adviesraad Duurzaam Landgraaf 2022. De leden van de adviesraad zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad onderhoudt contacten met de Landgraafse samenleving. Maar ook met deskundigen die antwoorden kunnen geven op vraagstukken vanuit de adviesraad over duurzaamheid. Zo kunnen adviezen gegeven worden aan het college en de gemeenteraad die direct voortkomen uit belangrijke signalen uit de samenleving of van deskundigen.

Het logo van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf beeldt het doel van de adviesraad uit; de verbinding (pijltjes) tussen de inwoners (poppetjes) en gemeente (gemeentehuis/Burgerhoes).
Logo Adviesraad Duurzaam Landgraaf

Overleggen en contact

De adviesraad komt gemiddeld elke 6 weken bij elkaar. De notulen van de overleggen worden als een nieuwsbericht op de website van de gemeente Landgraaf geplaatst. 

Contact: gemeente@landgraaf.nl (met vermelding van 'ter attentie van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf')