Vooruitblik

Coalitieconvenant

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Omgevingswet

Op niet al te lange termijn treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker.

    Woonvisie en woningmarktprogramma

    De gemeente stelt iedere vier jaar een woonvisie op. Hierin beschrijven we wat we voor ogen hebben op het gebied van wonen en hoe we daar samen met bewoners en andere partners aan werken.

    Strategische visie

    De strategische visie ‘Landgraaf 2025 – boeiend en bloeiend’ is een visie met daaraan gekoppelde actiepunten, die richting geeft aan wat het komende decennium van belang is om de kwaliteit van leven in Landgraaf te borgen.