Vooruitblik

Een weiland met paarden en in de verte de watertoren in Rimburg

Strategische visie

De strategische visie ‘Landgraaf 2025 – boeiend en bloeiend’ is een visie met daaraan gekoppelde actiepunten, die richting geeft aan wat het komende decennium van belang is om de kwaliteit van leven in Landgraaf te borgen. Het is geen eindproduct, maar een startpunt voor een gezamenlijk optrekken met alle betrokkenen om Landgraaf een mooie toekomst te geven!

Strategische visie ‘Landgraaf 2025 – boeiend en bloeiend' (pdf)

Programmabegroting

Elk jaar wordt een programmabegroting opgesteld waarin onderwerpen uit het coalitieakkoord worden vertaald naar concrete voornemens voor het komende jaar.

Programmabegroting 2021 (pdf) inclusief bijlagen (pdf)

Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben partijen een hoofdlijnenakkoord opgesteld met een aantal speerpunten en uitgangspunten die de coalitie zal hanteren bij het vormgeven van beleid.

Coalitieakkoord 2018 -2022 (pdf)

Omgevingswet

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker.

Meer informatie over de Omgevingswet