De gemeente stelt iedere vier jaar een woonvisie op. Hierin beschrijven we wat we voor ogen hebben op het gebied van wonen en hoe we daar samen met bewoners en andere partners aan werken. Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028, inclusief de lokale Woonvisie Landgraaf’ vastgesteld.

Gezamenlijke visie Parkstad-gemeenten

Bijzonder aan de Landgraafse woonvisie is dat deze is gemaakt met de andere gemeenten in de regio Parkstad Limburg: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. In plaats van zeven losse woonvisies is een gezamenlijke woonvisie in Parkstad Limburg gemaakt, die vervolgens door elke gemeente lokaal is uitgewerkt. Voordelen:

 • We sluiten aan bij de beleving van inwoners en andere belanghebbenden dat de Parkstad-gemeenten sterk met elkaar verbonden zijn.
 • We waarborgen dat de beleidskeuzes op elkaar zijn afgestemd.
 • Samen kunnen we ambities verwezenlijken die de gemeenten zelfstandig niet kunnen waarmaken.

De woonvisie voor Landgraaf is daarom grotendeels gelijk aan de nieuwe woonvisie van de andere gemeenten van Parkstad Limburg.

Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028, inclusief de lokale Woonvisie Landgraaf op Overheid.nl

Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0

Jaren geleden hebben we samen met inwoners voor iedere Landgraafse kern een wijkontwikkelingsplan gemaakt. In 2020 hebben we deze plannen geactualiseerd met de vaststelling van de notitie ‘Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0’. Deze vormt, samen met de woonvisie de basis voor het huidige woningmarktprogramma van de gemeente. 

Woningmarktprogramma

Met ons woningmarktprogramma geven we uitvoering aan zowel de (Regionale) Woonvisie als de beleidsnotitie 'samen Slim sleutelen aan de Stad. Het bestaat uit een realistische lijst met kansrijke ontwikkellocaties die bijdragen aan de (kwalitatieve) opgave op onze woningmarkt.

Voorop wordt gesteld dat de gemeente Landgraaf zelf geen woningen bouwt. Wij faciliteren woningcorporaties en projectontwikkelaars om de gewenste toevoegingen te kunnen realiseren. In welke mate en met welk tempo ons programma kan worden gerealiseerd, hangt af van diverse factoren. Deze kunnen wij maar deels beïnvloeden. Denk aan:

 • beschikbaarheid van geschikte panden of bouwkavels;
 • stijging van (ver)bouwkosten;
 • economische vooruitzichten;
 • strengere milieuregels en de stikstof- en PFAS-problematiek.

Burgerparticipatie

Wij streven er naar onze inwoners te betrekken bij de realisatie van de verschillende woningbouwplannen. Per plan beoordelen we op welke wijze burgers kunnen participeren. Daarbij maken wij gebruik van het door de raad vastgestelde kader.

Projecten en plannen uit ons woningmarktprogramma

Wij geven u graag een overzicht van gerealiseerde projecten, projecten die op dit moment in uitvoering zijn of in de planning staan en wat wij doen om in de toekomst aan te sluiten op de woonbehoeften van onze inwoners: 

Gerealiseerde herstructureringsprojecten

De afgelopen jaren heeft de gemeente Landgraaf diverse herstructureringsprojecten afgerond. Denk aan Achter den Winkel, Oude Kakert en Kakert Midden, Achter de Haesen en Oud-Nieuwenhagen (Heiveld). Op deze plekken zijn kwalitatief goede woningen teruggebouwd. Deze zijn deels voor de sociale verhuur, deels koopwoningen. Ook de omgeving hebben we opnieuw ingericht. Deze ingrepen hebben de woonkwaliteit in deze buurten sterk verbeterd. Op dit moment heeft Landgraaf geen grootschalige herstructureringsplannen meer in het vooruitzicht.

Drie Landgraafse centra

Ook hebben wij de drie Landgraafse centra van een upgrade voorzien. Schaesberg en Waubach zijn al afgerond. In deze twee winkelgebieden werden verouderde winkels en woningen vervangen door nieuwe winkelruimten met daarboven kwalitatief goede woningen. In winkelgebied Op de Kamp wordt op dit moment hard gewerkt. 

Nieuwbouwlocatie Bousberg 

De ontwikkeling van de locatie ‘Bousberg’ is een grotere nieuwbouwlocatie. In fase 1 en 2 zijn de afgelopen jaren 32 kwalitatief hoogwaardige nieuwbouwwoningen gerealiseerd. In fase 3 en 4 worden op korte termijn nog eens 34 koopwoningen gebouwd.

Drie nieuwe woonzorgprojecten 

 1. Bei de Ling (Ubach over Worms) en 
 2. Emmastraat (Nieuwenhagen). 
 3. Voormalige kerk Eikske (Schaesberg)

Op locatie 1 en 2 voegen we 19 reguliere appartementen toe en 76 zogenaamde zorgkamers toe. Op locatie 3 zijn 23 zorgkamers in aanbouw.

Projecten dit op dit moment in uitvoering zijn

 1. Bernadettekerk (Abdissenbosch): 8 grondgebonden koopwoningen binnen het bestaande kerkgebouw. 
 2. Pr. Bernhardstraat (7 woningen) en Mgr. Hanssenstraat (8 woningen): hier voegt HEEMwonen in totaal 15 betaalbare levensloopbestendige huurwoningen toe. Deze vervangen de verouderde duplexwoningen die onlangs op de beide locaties werden gesloopt.Basisschool Eikske: de bouw van 11 koopwoningen start binnenkort.
 3. Kloosterstraat: hier worden twee panden gesloopt om plaats te maken voor 12 nieuwe levensloopbestendige appartementen.
 4. Hoogstraat: hier werken we aan een complete transformatie. Op een aantal plekken slopen we leegstaande (winkel)panden. We bouwen hier niet alleen nieuwe woningen terug. De complete omgeving richten we opnieuw in. Denk daarbij ook aan groen en parkeren, en verkeersveiligheid.
 5. Basisschool Schaesberg en apotheek: hier komen 12 woon-/werkkavels, bedoeld voor jonge startende ondernemers, zogenaamde ‘start-ups’. Binnenkort starten de werkzaamheden. 
 6. Diverse particuliere initiatieven: zij verbouwen voormalige bedrijfsruimten in de voormalige winkelgebieden of aanloopstraten tot woningen. Ook zijn er plannen om voormalige commercieel of maatschappelijk vastgoed om te bouwen naar woningen.
 7. Bijzondere woonvormen: tot slot werkt de gemeente samen met een aantal initiatiefnemers aan de realisatie van enkele bijzondere woonvormen, zoals tiny houses, flexwoningen en Wow-houses.

Toekomstperspectief

Naast de hiervoor vermelde concrete projecten zijn wij in gesprek met marktpartijen/woningcorporaties om een aantal plannen uit te werken waarmee we op korte termijn extra woningen kunnen toevoegen. Landelijk is er namelijk sprake van een groot woningtekort. In de periode tot en met 2030 moeten in Nederland 900.000 woningen worden bijgebouwd. Het Rijk heeft hierover afspraken gemaakt met provincies en gemeenten zodat elke gemeente hier op een evenredige manier aan bijdraagt. 
Ook in Landgraaf ondervinden sommige doelgroepen problemen met het vinden van een voor hen passende woning. Met het Landgraafse woningbouwprogramma vullen we de behoefte aan extra woningen in en komen we tegemoet aan de afspraken die met het Rijk hierover zijn gemaakt.