Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

Wat kost het?

Aan het indienen van een bezwaar zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Wanneer u een beroepschrift indient, moet u aan de beroepsinstantie griffierecht betalen. U kunt de hoogte van het griffierecht opvragen bij de desbetreffende beroepsinstantie; deze kosten worden niet door de gemeente bepaald. Als u door de beroepsinstantie in het gelijk wordt gesteld, worden de kosten van het griffierecht terug betaald.

Wat moet ik doen?

Bezwaar indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente.U kunt uw bezwaar met het online formulier (geen mailbericht) of per post indienen. Kijk voor de formulieren bij Meteen regelen.Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar het gemeentelijk bestuursorgaan dat in het desbetreffende besluit staat vermeld (bijvoorbeeld het college van Burgemeester en Wethouders). In dit bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht
 • de gronden van het bezwaar
 • uw handtekening.

U kunt uiterlijk 6 weken na bekendmaking van een besluit een bezwaar indienen. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente haar besluit bekend heeft gemaakt (de verzend- of publicatiedatum).

Indien u na 6 weken bezwaar maakt, mag de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaarschrift niet inhoudelijk hoeft te beoordelen.

In een aantal gevallen staat er rechtstreeks beroep open tegen een besluit; het is dan niet mogelijk om bezwaar te maken. Als dit het geval is, staat dat bij het besluit vermeld.

U kunt uw bezwaar indienen met het formulier dat u vindt in het tabblad Formulieren.

Afhandeling

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Het bestuursorgaan moet binnen 12 weken over uw bezwaarschrift beslissen. Als dit binnen deze termijn onverhoopt niet lukt, kan de afhandeling met ten hoogste 6 weken worden verdaagd. De gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die het bestuursorgaan adviseert over de afhandeling van het bezwaarschrift. Deze commissie stelt u in de regel in de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De gemeente beslist schriftelijk op uw bezwaar.Als u het hier niet mee eens bent, kunt u binnen 6 weken beroep instellen. Bij de beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Let op: Het indienen van een bezwaar betekent niet dat het bestreden besluit wordt geschorst. Het besluit is gewoon rechtsgeldig.Als u wilt dat het besluit tijdens de bezwaarprocedure tijdelijk wordt geschorst, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Beroep

U kunt een beroepschrift indienen in de volgende gevallen:

 • Als u het (als burger, bedrijf of instelling) niet eens bent met het besluit van de gemeente op een door u ingediend bezwaarschrift, of
 • Als u het niet eens bent met een besluit waartegen geen bezwaar openstaat, maar waartegen rechtstreeks beroep is opengesteld.

Tot uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het besluit kunt u een beroepschrift indienen bij de instantie die in het desbetreffende besluit staat vermeld. U ontvangt van de beroepsinstantie een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Het schriftelijke beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht
 • de gronden van het beroep
 • uw handtekening.

U mag in de beroepsprocedure een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

De beroepsinstantie doet schriftelijk uitspraak over uw beroep.Als u het hier niet mee eens bent, kunt u als regel binnen 6 weken hoger beroep instellen. Bij de uitspraak op uw beroep staat vermeld waar u in hoger beroep kunt gaan.

Let opHet instellen van beroep betekent niet dat het bestreden besluit wordt geschorst. Het besluit is gewoon rechtsgeldig.Als u wilt dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure wordt geschorst, dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

U kunt niet bij de gemeente in beroep gaan; in het bestreden besluit staat vermeld bij welke instantie u beroep kunt indienen.

Een bezwaarschrift kunt u wel bij de gemeente indienen.