Wat is het?

Heeft u als inwoner(s) of vereniging een idee of plan voor een initiatief in uw buurt dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid, de sociale samenhang of de betrokkenheid van de inwoners? Wilt u activiteiten voor de jeugd organiseren of ontmoetingen voor ouderen? Of vindt u dat uw buurt wat extra groen en/of kleur kan gebruiken?

U weet zelf het beste waar uw buurt behoefte aan heeft. Inwoners die zich inzetten om van hun omgeving een nóg fijnere plaats te maken, ondersteunen wij graag uit het Fonds Burgerinitiatieven.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag voor een bijdrage uit het Burgerinitiatievenfonds indienen met het formulier dat u vindt bij Meteen regelen.

Per initiatief dient een aparte aanvraag ingediend te worden. Meerdere initiatieven in één aanvraag worden niet in behandeling genomen.

Afhandeling

Na het indienen van uw initiatiefaanvraag ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of uw aanvraag akkoord is.

Binnen 8 weken na uitvoering van het initiatief dient u een afrekening naar de gemeente te sturen, met bijbehorende facturen en aankoopbonnen. Tevens ontvangen wij via gemeente@landgraaf.nl graag een aantal digitale foto's en een samenvattende tekst van het gerealiseerde initiatief. Vermeld hierbij de naam van het initiatief zoals u het op het aanvraagformulier heeft genoemd.

Tenslotte verzoeken wij u ook om ons te informeren als het initiatief op een later tijdstip plaats vindt dan u op het aanvraagformulier had vermeld.

Tips

 • Onderzoek goed of u voor uw initiatief een vergunning nodig heeft. Deze dient u zelf aan te vragen. Op deze website vindt u uitvoerige informatie over allerhande vergunningen.
 • Heeft u een groot plan waarbij meerdere financiële bijdragen nodig zijn? Zoek dan naar overige fondsen en bekijk of lokale ondernemers u kunnen ondersteunen.

Hoe werkt het?

Gemeente Landgraaf stelt een budget beschikbaar voor burgerinitiatieven. Aanvragen voor een bijdrage uit dit zogenaamde burgerinitiatievenfonds worden voorgelegd aan het Platform Burgerinitiatieven. Dit platform is samengesteld uit vertegenwoordigers van buurt/belangenverenigingen binnen onze gemeente. Het platform heeft tot taak de gemeente Landgraaf te adviseren over de aanvragen voor toekenning van steun, geld en/of begeleiding uit het Burgerinitiatievenfonds.

Een burgerinitiatief komt in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het initiatief voldoet aan aan de subsidieverordening en subsidieregeling van de gemeente Landgraaf.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd binnen de gemeente Landgraaf.
 • Het initiatief levert een bijdrage aan de leefbaarheid, de sociale samenhang of de betrokkenheid van bewoners in een wijk of buurt.
 • De aanvrager levert zelf een bijdrage aan de uitvoering van het initiatief. Dit is zowel mogelijk in tijd als in geld.
 • De ontvangen financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het ingediende initiatief.
 • Het Platform Burgerinitiatieven kan de aanvrager verzoeken om aanvullende informatie te sturen. Mocht deze binnen twee weken niet worden verstrekt, vervalt de aanvraag automatisch.

U kunt géén aanvraag doen in het geval dat het initiatief:

 • een commercieel, politiek of religieus doel of karakter heeft.
 • in strijd is met de wet.
 • in strijd is met de visie en het beleid van de gemeente Landgraaf.
 • een vergoeding van uren is die door andere organisaties wordt gemaakt.
 • bedoeld is voor een individueel persoon.
 • reeds gefinancierd wordt met reguliere financiële middelen vanuit bijvoorbeeld de gemeente Landgraaf.
 • consumpties bij reguliere open activiteiten betreft.
 • huur van een locatie voor open activiteiten betreft.
 • een ontbijt, brunch, lunch of diner is.
 • sponsoring betreft.

Een aanvraag kan geweigerd worden als:

 • de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.
 • er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit niet gaat plaatsvinden (binnen subsidiejaar).