Het is weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds. 

Meteen regelen

Duurzaam Energie en klimaatfonds, aanvraag (pdf-formulier)

Wat is het?

Als burger of ondernemer van onze gemeente kunt u in aanmerking komen voor een lening uit het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. Als gemeente willen wij ondersteuning bieden bij de verduurzaming van woningen en gebouwen. Maatregelen om energie te besparen moeten voor álle inwoners van onze gemeente haalbaar zijn. Met deze lening voor allerlei duurzame en klimaatmaatregelen hopen we dan ook iedereen in Landgraaf te bereiken. De lening heeft een aantrekkelijk rente van 1 %. De bedragen die u kunt lenen voor allerlei maatregelen zijn minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-.

Voorbeelden van Duurzaam-en klimaat adaptieve maatregelen:

  • Regenwater opvangen of afkoppelen en opvangen hemelwater
  • Vegetatiedak
  • Waterpomp installeren
  • Huis isoleren, dakisolatie, spouwmuurisolatie
  • Zonneboiler

Wat moet ik doen?

U kunt aan aanvraag indienen voor een lening vanuit het Duurzaam Energie en Klimaatfonds met het formulier dat u hiernaast vindt onder 'Meteen regelen'. 

Afhandeling

De gemeente behandelt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen worden getoetst aan de Verordening Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf. We streven ernaar om u binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of u in aanmerking komt voor een lening. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kent de gemeente de lening voorlopig toe. De lening is nog niet definitief.

De financiering wordt pas daadwerkelijk verstrekt nadat een ondertekende overeenkomst met ondertekende SEPA-machtiging (automatische incasso) en facturen van de investering aan de gemeente zijn overlegd.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Verplicht: Recente offerte(s), gericht aan de aanvrager, met vermelding van de te treffen maatregel(en) en de kosten daarvan.

Met recent wordt bedoeld: niet ouder dan 3 maanden voor de datum van de aanvraag.

Hoe werkt het?

Voorwaarden Duurzaam Energie en Klimaatfonds Landgraaf

  • Het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen wilt treffen, dient te staan op het grondgebied van de gemeente Landgraaf.
  • U dient eigenaar te zijn van het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen wilt treffen.
  • U mag de duurzaamheids- en/of klimaat-adaptieve maatregelen pas uitvoeren als u bericht heeft ontvangen dat u in aanmerking komt voor een lening.
  • U dient zelf na te gaan of er voor het realiseren van de beoogde energiebesparende- en/of klimaat-adaptatie maatregelen een omgevingsvergunning verplicht is, of dat er andere bestuursrechtelijke privaatrechtelijke belemmeringen zijn.
  • Het is mogelijk om een lening krijgen van minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-.

Controle

De gemeente Landgraaf behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs, of in het geval van een vermoeden van misbruik, bij de aanvrager na te gaan of de maatregelen zijn uitgevoerd.