Wat is het?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. De rupsen komen, afhankelijk van het weer, vanaf april tot begin mei uit de eitjes. Van daaruit gaan ze ’s nachts 'in processie' op zoek naar eten.

Het zijn de brandharen van de rupsen die de overlast veroorzaken. Met weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Kom je daarmee in contact, dan kunnen binnen enkele uren allerlei klachten optreden.

Vanwege de overlast doet de gemeente er alles aan om de rups te bestrijden.

Hoe werkt het?

We weten uit ervaring dat we de overlast van eikenprocessierupsen helaas niet helemaal kunnen voorkomen. Wel kunnen we overlast wel beperken door een combinatie van maatregelen. Daarbij is voor ons de eerste maatregel het belangrijkste:

  • Natuurlijke beheermaatregelen: Deze maatregelen bevorderen natuurlijke vijanden.
    • Er zijn in 2020 24 nestkasten opgehangen bij of aan eikenbomen in onze gemeente. De koolmezen, die in deze kastjes broeden, eten de processierupsen. Van de geplaatste nestkastjes bleek 70% bewoond. Dit positieve resultaat is de reden voor het bijplaatsen van nog eens 24 kastjes.
    • Allerlei insecten leggen eitjes in de eikenprocessierupsen die dan doodgaan. Bij de nesten maken we daarom het leefgebied van die insecten aantrekkelijker. We zaaien kruidenmengsels en maaien veel minder waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Daardoor herstelt het natuurlijk evenwicht en neemt de overlast af.
  • ‘Preventieve’ bestrijding: Dat wil zeggen dat we met een biologisch bestrijdingsmiddel de boomkronen bespuiten. De jonge rupsen eten van de bespoten bladeren en sterven af. Nog voordat zij overlast kunnen geven. De speciale nevelspuit zorgt ervoor dat er bijna geen middel buiten de boomkroon terecht komt, of er weer uit druppelt. Het moment van bestrijden hangt van vele factoren af(weersomstandigheden, hierdoor is het niet mogelijk een datum aan te geven. In de regel vindt de bestrijding medio mei plaats.
  • ‘Curatieve’ bestrijding: Wanneer de eerste twee maatregelen geen effect hebben en er toch overlast is, worden de nesten en rupsen met brandharen weggehaald.

Wat moet ik doen?