Wat is het?

Wilt u een evenement organiseren? In een aantal gevallen moet de gemeente hiervoor toestemming geven; een vergunning. Bij kleinschalige evenementen is een melding vaak voldoende.

Wat kost het?

Bij kleine evenementen (meldingen) worden geen kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning:

 • Klein commercieel evenement of snuffelmarkt: € 42,10.
 • Grootschalig commercieel evenement: € 110,90.

Kosten van een tijdelijke verkeersmaatregel:

 • bij melding klein evenement of niet-commerciële kleine evenementen op buurt-/wijkniveau: € 0,00.
 • alle overige evenementen: € 109,65.

Wat moet ik doen?

EvenementAssistent

Wilt u een evenement organiseren, ga dan naar de EvenementAsistent die u vindt bij ‘Meteen regelen’ en vul het elektronische formulier in. U beantwoordt een aantal gedetailleerde vragen, waarna het systeem automatisch bepaalt of het een melding of vergunningaanvraag betreft.Door verzending van het formulier wordt uw melding of vergunningaanvraag daadwerkelijk ingediend.

In de EvenementAssistent kunt u ook aangeven of u het op prijs stelt dat het evenement wordt vermeld in de evenementenkalender op onze website en op het gemeentelijke (bovenste) deel van de digitale infoborden. Kijk voor meer informatie en spelregels bij Reclame-uitingen in de openbare ruimte.

De EvenementAssistent laat u tenslotte weten of u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft, of een gebruiksmelding moet indienen voor brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Deze zaken dient u apart te regelen met behulp van de formulieren die hiervoor op onze website beschikbaar zijn.

Hergebruik mogelijk

Onderbreekt u tussentijds het invulproces, dan kunt u de ingevulde gegevens bewaren. U kunt er dan later gewoon mee verdergaan. Ook kunt u de gegevens van gedane aanvragen hergebruiken bij nieuwe aanvragen.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de EvenementAssistent, raadpleeg dan a.u.b. eerst de Handleiding EvenementAssistent. Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het organiseren van evenementen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening.

NIX18

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol of tabak worden verstrekt. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook geen alcohol bij zich hebben. Houd hier rekening mee bij het organiseren van een evenement en maak het ook zichtbaar, bijvoorbeeld met het ophangen van een NIX18-poster.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Hoe lang duurt het?

Beslistermijn bij grootschalige evenementen: 26 weken.

Beslistermijn overige evenementen: 8 weken.

Bezwaar

Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, kunt u hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Aanvullende informatie

Categorie-indeling evenementen

Categorie-indeling evenementen naar risico’s:

 • Categorie A: laag risico-evenement, met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer: meldings- of vergunningsplicht
 • Categorie B: gemiddeld risico-evenement, met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer: vergunningsplicht
 • Categorie C: hoog risico-evenement, met grote impact op de gemeente en/of regionale gevolgen voor het verkeer: vergunningsplicht.

Geluidsnormen t.b.v. de omgeving van evenementen

De gemeente hanteert voor de laagfrequente tonen de dB(C)-norm. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat die maximaal 13 decibel hoger kan liggen dan de dB(A)-norm.

De volgende maximale geluidsnormen gelden:

 • Evenementen in een stiltegebied: maximale geluidsbelasting 40 dB(A).
 • Meldingsplichtige A-evenementen: maximale geluidsbelasting LAeq 70 dB(A) op gevels van woningen van derden en andere geluidgevoelige objecten.
 • Vergunningsplichtige A-evenementen, B- en C-evenementen (excl. de kermissen): maximale geluidsbelasting LAeq 80 dB(A) en LCeq 93 dB(C) op gevels van woningen van derden en andere geluidgevoelige objecten.

Wanneer een evenement meerdere dagen duurt geldt als vertrekpunt dat één dag bovengenoemde maximale geluidsbelasting kan worden vergund en dat voor de andere dagen de normen 70 dB(A) en 83 dB(C) gelden.

Wat daadwerkelijk als maximale geluidsnormen in de evenementenvergunning wordt toegestaan, is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement en de ligging. De feitelijke normstelling in de evenementenvergunning kan dus naar beneden afwijken van de maximale normen.

Overige zaken

 • Bebording, afzettingen e.d. die niet bij de gemeente in voorraad zijn, zijn voor rekening van de organisator.
 • U dient het evenemententerrein schoongemaakt op te leveren. U kunt hiervoor een afvalverwerkingsbedrijf benaderen (hieraan zijn uiteraard kosten verbonden). Bij nalatigheid verzorgt de gemeente de schoonmaak, waarbij de kosten op u worden verhaald.
 • Heeft u ook water nodig, neem dan contact op met de WML.
 • Tijdens evenementen kan voor tatoeëren en/of piercings een vrijstelling van de vergunningplicht van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen worden gegeven. Deze vrijstelling moet aangevraagd worden bij de GGD Zuid-Limburg (Technische Hygiënezorg).
 • Bij evenementen waarbij waterverneveling optreedt (of kan optreden), is legionellapreventie van toepassing. De organisator dient hierover vooraf informatie in te winnen bij de GGD Zuid-Limburg.
 • Bij evenementen kan vuurwerk functioneel zijn.

Bekendmaking

Aangevraagde en verleende evenementenvergunningen en meldingen worden wekelijks gepubliceerd. Kijk voor meer informatie bij Bekendmakingen.

Subsidie

Voor bepaalde evenementen is het mogelijk om een subsidie te krijgen. Kijk voor meer informatie bij Evenementen, subsidie.