Wat is het?

Een evenement brengt mensen bij elkaar, vergroot het wij-gevoel en brengt positieve energie. Evenementen zetten een straat, buurt of de hele gemeente in het zonnetje. Daar draagt gemeente Landgraaf graag een steentje aan bij. Dit betekent dat u bij de organisatie van een (buurt)evenement, in aanmerking kunt komen voor subsidie.

Een evenement is een bijzondere activiteit van beperkte duur, die eenmalig of jaarlijks wordt georganiseerd. We kennen twee soorten evenementen: het buurtevenement en het (grote) evenement.

Wat moet ik doen?

U kunt subsidie aanvragen met behulp van het formulier bij 'Meteen regelen'.

Buurtevenement

U kunt subsidie voor een buurtevenement maximaal 24 weken en uiterlijk 6 weken van te voren aanvragen. Het dient een evenement te zijn dat gericht is op verbetering van de sociale samenhang in de betreffende buurt.

Na uw aanvraag ontvangt u een subsidiebeschikking waarin het besluit van het college wordt vermeld. Wanneer het besluit positief is, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en het subsidiebedrag, zijnde maximaal € 250,- wordt uitbetaald.

(Groot) evenement

U kunt subsidie voor een evenement maximaal 24 weken en uiterlijk 6 weken van te voren aanvragen.

Hoe werkt het?

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover het voor evenementen beschikbare subsidieplafond niet is bereikt.

In het kader van het evenementenbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Buurtevenement: een bijzondere gebeurtenis van tijdelijke aard met een eenmalig of terugkerend karakter, waarbij de activiteiten zijn georganiseerd voor de eigen buurt.
  • (Groot) evenement: een bijzondere, openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard waarbij de activiteiten zijn georganiseerd met het oog op de verbetering van de sociale samenhang. Subsidie voor evenementen kan alleen worden toegekend aan rechtspersonen (BV’s, verenigingen, stichtingen); subsidie voor buurtevenementen kan zowel toegekend worden aan rechtspersonen als aan natuurlijke personen.

Voorwaarden

  • Het evenement dient bij te dragen aan verbetering van de sociale samenhang binnen de gemeente of identiteit van de gemeente en het evenement heeft een uitstraling op wijkniveau, gemeentelijk of (eu)regionaal niveau.
  • De subsidie heeft alleen betrekking op de direct aan de organisatie en uitvoering van het evenement verbonden kosten.

Subsidieberekening

  • De hoogte van de subsidie voor een evenement dat voor de eerste keer wordt georganiseerd is maximaal 50% van de kosten met een maximum van €1.000,-
  • De hoogte van de subsidie voor een evenement dat voor de tweede keer of vaker wordt georganiseerd is maximaal 50% van de kosten met een maximum van €500,-.

Na uw aanvraag ontvangt u een subsidiebeschikking waarin het besluit van het college wordt vermeld. Wanneer de beslissing positief is, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en wordt het subsidiebedrag uitbetaald.

Bezwaar

Wanneer het besluit op uw aanvraag negatief is, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Hoe lang duurt het?

In beginsel wordt er binnen 8 weken een besluit genomen op uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervan afwijken.