De gemeente Landgraaf richt het gedeelte van de Hoofdstraat tussen de Markt en de Einsteinstraat opnieuw in.

Met inbreng van omwonenden hebben wij een eerste schetsontwerp gemaakt. Wij hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met hun wensen en opmerkingen. 

In het ontwerp ziet u onder andere dat het mogelijk is om aan beide kanten een vrijliggend fietspad aan te leggen. Daarmee wordt het vooral voor fietsers een heel stuk veiliger.

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf, neem dan contact met ons op.

We werken het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp

Dat doen we pas nadat wij het schetsontwerp met omwonenden hebben besproken. Dit doen wij tijdens een inloopbijeenkomst waarvoor zij persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Zo gauw wij het definitieve ontwerp klaar hebben, plaatsen wij dit op deze projectpagina. Daarna starten we met de voorbereidingen om het werk ook te kunnen uitvoeren. 

Planning

Wij gaan er vanuit dat we aan het begin van 2024 met de werkzaamheden kunnen starten. Zodra we het tijdstip van uitvoering weten, plaatsen wij deze informatie ook op deze projectpagina. 
 

Uitgebreide toelichting op het schetsontwerp

Wegprofiel

De basis van het wegprofiel bestaat uit een rijbaan van 6,30m met aan weerszijden een langsparkeerstrook van 2,10m, een fietspad van 1,50/2,10m en een trottoir van 1,60m. 

Vrijliggend fietspad

Langs het hele tracé komt aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Het fietspad is standaard 2,10m breed. Naast de parkeerstroken is het fietspad 1,50m breed met een extra tussenruimte van 75cm tussen het fietspad en de parkeerstrook (schrikstrook). Bij de zijwegen wordt het fietspad 5 meter in de zijweg gelegd. Alleen bij de Swagemakersstraat was daar geen ruimte voor en ligt het fietspad tegen de rijbaan van de Hoofdstraat aan.

Parkeren

Langs het hele tracé komt aan beide kanten een langsparkeerstrook. De huidige beschikbare parkeermogelijkheden blijven daarmee nagenoeg helemaal gehandhaafd. Alleen direct ten noorden van de Schumanstraat (voor de appartementen met huisnummer 291 t/m 373) komen wat minder parkeerplaatsen. Dat komt omdat de huidige haakse parkeerplaatsen volgens landelijke richtlijnen op hoofdwegen niet zijn toegestaan. Daarom vervangen we deze door langsparkeerplaatsen. Op enkele plaatsen komen wat extra parkeerplaatsen zoals bij de bushalte ten zuiden van Achter den Winkel en in de Swagemakersstraat. 

Geparkeerde voertuigen op de hoofdweg belemmeren vaak het zicht voor verkeer uit zijwegen. Om dit te voorkomen leggen we de parkeerstroken langs de Hoofdstraat verder van de zijweg af. 

Parkeertelling: Vorig jaar hebben wij op enkele dagen een parkeertelling uitgevoerd. Daaruit bleek dat de meeste parkeerplaatsen goed worden gebruikt. Alleen tussen Achter den Winkel en Op gen Steen was de parkeerdruk lager. Op dat deel zijn momenteel ongeveer 30 parkeerplaatsen aanwezig. Daarvan werden er op de telmomenten slechts 4 tot maximaal 8 gebruikt. In het schetsontwerp hebben wij op dit deel ongeveer 19 parkeerplaatsen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat dat ruim voldoende is om de aanwezige parkeerbehoefte op te vangen. 

Groen en bomen

Om het nieuwe wegprofiel met vrijliggende fietspaden goed te kunnen inpassen, is het noodzakelijk enkele bomen te kappen. In het schetsontwerp staan die bomen met een rood kruis aangegeven. De bomen die gehandhaafd blijven, staan in een groene kleur aangegeven. Hoe we de groenstroken invullen en of we ook nog nieuwe bomen planten, weten we op dit moment nog niet. 

Lichtmasten

De in het schetsontwerp aangegeven locaties van de lichtmasten zijn indicatief. Zodra het ontwerp definitief is, gaat het bedrijf dat de lichtmasten gaat plaatsen, bekijken wat de beste locaties voor de lichtmasten zijn. 

Situering bushaltes

Op dit deel van de Hoofdstaat liggen 4 bushaltes. Vanwege de inpassing van het fietspad moeten de bushaltes allemaal opschuiven. De twee haltes bij de Markt blijven op ongeveer dezelfde locatie liggen. De halte voor ‘A gen Maar’ verschuift zodanig dat we de bestaande bomen kunnen handhaven. Het voorplein van ‘A gen Maar’ passen we daarvoor iets aan. Er komt een nieuwe oprit direct ten zuiden van de halte zodat het voorplein bereikbaar blijft.    

De halte aan de kant van de appartementen tegenover Op gen Steen wordt verplaatst ten zuiden van de Schumanstraat. Zo komt deze tegenover de halte te liggen voor de bus die in tegenovergestelde richting rijdt. Deze beide haltes ten zuiden van de Schumanstraat/Achter den Winkel gaan op de rijbaan halteren. Er was geen ruimte om deze naast de rijbaan te laten halteren. De bus staat hier dus niet langer dan nodig stil om reizigers in- of uit te laten stappen. 

Oversteekplaats  / middeneiland

De bestaande oversteekvoorziening (met zebra) ten noorden van de Schumanstraat/Achter den Winkel blijft bestaan. Wel richten we deze beter in door de middengeleider (vluchtheuvel) te verbreden. Ook trekken we deze over de lengte door waardoor het wegbeeld wordt onderbroken. Dit heeft een snelheidsremmend effect. 

We hebben een verzoek gekregen voor het realiseren van een extra oversteekvoorziening bij het voetpad dat aansluit op De Maar (tussen de Putstraat en Op gen Steen). Deze staat op het schetsontwerp in een apart hoekje ingetekend. Deze extra oversteekvoorziening is mogelijk maar gaat ten koste van meerdere parkeerplaatsen. Wij gaan er vanuit dat er meer draagvlak is voor het behouden van de parkeerplaatsen dan voor deze extra oversteekvoorziening.

Aanpassen voortuin appartementen huisnummer 375 t/m 429 

Tussen de Schumanstraat en Swagemakersstraat is te weinig ruimte om het gewenste wegprofiel met vrijliggende fietspaden en langsparkeerstroken te realiseren. Om dit toch mogelijk te kunnen maken, korten we de voortuin van de appartementen met huisnummer 375 t/m 429 met circa 1 tot 1,5m in. Vanwege het aanwezige hoogteverschil passen we de trap en het toegangspad naar de ingang van het complex aan. Op die manier blijft deze ingang voor iedereen goed toegankelijk blijft.  

Inritconstructies in zijwegen

Alle zijwegen worden door middel van een inritconstructie op de Hoofdstraat aangesloten. Bestuurders die deze zijweg in- of uitrijden, moeten alle verkeer op de Hoofdstraat voor laten gaan. Dus ook voetgangers die op het trottoir langs de Hoofdstraat lopen en een zijweg kruisen, hebben dan voorrang. Zij hoeven in feite geen zijweg meer over te steken.  Het trottoir loopt over de zijweg door. 

Swagemakersstraat

Het wegprofiel van de eerste 25 meter van de Swagemakersstraat wordt aangepast. Deze straat is een éénrichtingsweg waardoor het mogelijk is de rijbaan te versmallen naar 4 meter. Hierdoor is er ruimte ontstaan om enkele extra haakse parkeerplaatsen te maken.

Materialisatie

De materialen die wij gebruiken, komen overeen met die in de Hoofdstraat ten noorden van de Markt en Streeperstraat. De rijbaan maken we in gewoon asfalt, de trottoirs in gebakken rode klinkers en het fietspad in licht rode beton-straatstenen.  Tussen de rijbaan en parkeerstrook/groenstrook komt een 30cm brede antracieten trottoirband. Ter plaatse van de parkeervakken is deze trottoirband verlaagd. Tussen de parkeerstrook en de schrikstrook/fietspad komt een schuine antracieten trottoirband. Tussen fietspad en trottoir komt een antracieten rijwielpadband.