Wat is het?

Organisaties in de kinderopvang moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar:

 • kinderdagverblijven;
 • organisaties voor buitenschoolse opvang;
 • gastouderbureaus.

Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Als de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende is, dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

Wilt u weten welke mogelijkheden er in Landgraaf zijn voor kinderopvang, gastouderopvang, peuterspeelzalen e.d. kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat moet ik doen?

Inspectierapport GGD opvragen

Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

Klacht over kinderopvang

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Heeft u een klacht over de handhaving door de gemeente? Dan kunt u deze via een gemeentelijke klachtenprocedure indienen.

Opname in landelijk register

Wanneer u uw instelling voor kinderopvang wilt laten opnemen in dit landelijk register, kunt u gebruik maken van de aanvraagformulieren die beschikbaar zijn op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe werkt het?

Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

 • Hoe is de pedagogische praktijk?
 • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
 • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?
 • Is er sprake van een veilige en gezonde opvanglocatie?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die, bij start en inschrijving van de opvang, aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Een overtreding, en dan?

De gemeente besluit op basis van het rapport van de GGD welke handhavingsmaatregelen ze inzet. In het handhavingsbeleid legt de gemeente vast hoe ze omgaat met overtredingen op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Dan weten houders, inspecteurs en ouders precies waar ze aan toe zijn. U kunt bij de gemeente navragen hoe het gemeentelijk handhavingsbeleid eruitziet.

De gemeente heeft de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Een aanwijzing: houder krijgt de mogelijkheid tot herstel van de tekortkoming. De houder moet zich daarbij houden aan de door de gemeente gestelde termijn waarbinnen dat moet gebeuren.
 • Last onder dwangsom: de houder moet voor een gestelde datum een tekortkoming verbeteren. Doet hij dat niet, dan wordt daarna een dwangsom verbeurd.
 • Last onder bestuursdwang: de houder moet voor gestelde datum een tekortkoming verbeteren. Doet hij dat niet, dan lost het college op kosten van de houder de overtreding zelf op.
 • Een exploitatieverbod: de gemeente verbiedt de houder kinderen op te vangen of het gastouderbureau taken uit te voeren.
 • Verwijdering uit het LRKP: hierna krijgen ouders geen kinderopvangtoeslag meer.
 • Bestuurlijke boete: Als er een overtreding is geconstateerd kan de gemeente daarvoor een boete opleggen. Het gaat niet alleen om overtreding van de kwaliteitseisen maar ook om bijvoorbeeld illegale opvang, overtreden exploitatieverbod, niet onverwijld doorgeven van wijzigingen en het tegenwerken van de inspecteur.