Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wilt u weten welke mogelijkheden er in Landgraaf zijn voor kinderopvang, gastouderopvang, peuterspeelzalen e.d. kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat moet ik doen?

U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Heeft u een klacht over de handhaving door de gemeente? Dan kunt u bij de gemeente een klacht indienen.

Opname in landelijk register

Wanneer u uw instelling voor kinderopvang wilt laten opnemen in dit landelijk register, kijk dan voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid bij Hoe kan ik een kinderopvang starten.

Hoe werkt het?

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

 • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
 • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
 • de groepen niet te groot zijn
 • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
 • elke medewerker de juiste diploma's heeft
 • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Een overtreding, en dan?

De gemeente besluit op basis van het rapport van de GGD welke handhavingsmaatregelen ze inzet. In het handhavingsbeleid legt de gemeente vast hoe ze omgaat met overtredingen op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Dan weten houders, inspecteurs en ouders precies waar ze aan toe zijn. U kunt bij de gemeente navragen hoe het gemeentelijk handhavingsbeleid eruitziet.

De gemeente heeft de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Een aanwijzing: houder krijgt de mogelijkheid tot herstel van de tekortkoming. De houder moet zich daarbij houden aan de door de gemeente gestelde termijn waarbinnen dat moet gebeuren.
 • Last onder dwangsom: de houder moet voor een gestelde datum een tekortkoming verbeteren. Doet hij dat niet, dan wordt daarna een dwangsom verbeurd.
 • Last onder bestuursdwang: de houder moet voor gestelde datum een tekortkoming verbeteren. Doet hij dat niet, dan lost het college op kosten van de houder de overtreding zelf op.
 • Een exploitatieverbod: de gemeente verbiedt de houder kinderen op te vangen of het gastouderbureau taken uit te voeren.
 • Verwijdering uit het LRKP: hierna krijgen ouders geen kinderopvangtoeslag meer.
 • Bestuurlijke boete: Als er een overtreding is geconstateerd kan de gemeente daarvoor een boete opleggen. Het gaat niet alleen om overtreding van de kwaliteitseisen maar ook om bijvoorbeeld illegale opvang, overtreden exploitatieverbod, niet onverwijld doorgeven van wijzigingen en het tegenwerken van de inspecteur.