Wat is het?

Vindt u dat u onjuist bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente, dan kunt u hierover een formele klacht indienen.
Voorbeelden:

  • U krijgt geen antwoord op uw brief.
  • U hebt niet die informatie gekregen waarom u gevraagd hebt.
  • U vindt dat een medewerker u niet netjes heeft behandeld.
  • Beloften worden niet nagekomen.
  • U bent ontevreden over de geleverde dienst.

Wat moet ik doen?

Klacht indienen

U kunt uw klacht met het online formulier (geen mailbericht) of per post indienen. Kijk voor de formulieren bij Meteen regelen.
Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar afdeling Bestuurlijke en Concern zaken. In de brief moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres (anonieme klachten worden niet in behandeling genomen)
  • een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gebeurtenissen en de hierbij betrokken personen
  • de datum waarop de gebeurtenissen zich hebben voorgedaan (indien mogelijk met herkenbaarheidseisen);
  • uw handtekening.

Voordat u daadwerkelijk een formele klacht indient, kunt u desgewenst contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken.

Afhandeling

Na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt vervolgens beoordeeld. Uw klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard of buiten behandeling worden gelaten. U krijgt de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten (tenzij u dit niet nodig vindt). Dit 'horen' vindt plaats door de gemeentesecretaris of de klachtbehandelaar.

Binnen 6 weken wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies die hieraan verbonden zijn. Als dit binnen de termijn van 6 weken onverhoopt niet lukt, kan de afhandeling met hoogstens 4 weken worden verdaagd.

Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht kunt u bij de Nationale Ombudsman vragen om externe beoordeling van uw klacht.
Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.