Leerlingenvervoer

Wat is het?

Iedere leerling uit Landgraaf heeft recht op een passende school. De gemeente vergoedt daarom onder voorwaarden het vervoer van leerlingen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. In de meeste gevallen is sprake van bekostiging van leerlingenvervoer; aangepast vervoer wordt 'in natura' vergoed. De voorwaarden zijn vastgelegd in de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Landgraaf 2023'. Ze zijn op deze pagina vereenvoudigd weergegeven.

De gemeente wil de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling bevorderen en geeft in eerste instantie alleen een tegemoetkoming aan de kosten van vervoer per fiets of brommer. Kan de leerling niet met fiets of brommer naar school, dan is (bekostiging van) andersoortig vervoer mogelijk.

Wat kost het?

Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen.

Wat moet ik doen?

Leerlingenvervoer aanvragen

  1. U kunt (bekostiging van) leerlingenvervoer aanvragen met het formulier 'Leerlingenvervoer aanvragen' (zie Meteen regelen). Deze aanvraag moet in principe vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend zijn.
  2. De gemeente toetst uw aanvraag aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Landgraaf 2023.
  3. Als uw kind 9 jaar of ouder is, dient een vervoersontwikkelingsplan toegevoegd te worden aan de aanvraag (zie Meteen regelen).
  4. U ontvangt een beschikking waarin vermeld staat of u aanspraak op (bekostiging van) leerlingenvervoer heeft en in welke vorm.

De gemeente kan besluiten om formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of waar de benodigde stukken niet zijn bijgevoegd, niet in behandeling te nemen.

Leerlingenvervoer declareren

Met het formulier Declaratie leerlingenvervoer kunt u de gemaakte kosten van openbaar vervoer of van het aantal kilometers declareren.

Declaratie leerlingenvervoer (pdf)

Wijzigingen leerlingenvervoer doorgeven

Wanneer er gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging, dient u dit direct schriftelijk aan de gemeente door te geven met het formulier Leerlingenvervoer, gegevens wijzigen. Het niet melden van wijzigingen kan voor u ongewenste administratieve en financiële gevolgen hebben.

Leerlingenvervoer, gegevens wijzigen (pdf)

Stagevervoer aanvragen/wijzigen

Met het formulier Stagevervoer aanvragen/wijzigen kunt u de schoolleiding een vergoeding laten aanvragen voor het vervoer van uw kind van en naar de stageplaats. Dit is alleen mogelijk als in de schoolgids vermeld staat dat er stages plaatsvinden.

Stagevervoer aanvragen/wijzigen (pdf)

Hoe werkt het?

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Bij het bepalen van leerlingenvervoer wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Een toegankelijke school is een school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school.

Voor het berekenen van de afstand tussen het woonhuis en de school maakt de gemeente gebruik van de ANWB routeplanner.

Bezoekt uw kind een andere dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school, dan heeft hij/zij geen recht op (bekostiging van) leerlingenvervoer. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als een verklaring wordt aangeleverd waarin overwegende bezwaren tegen dichterbij gelegen toegankelijke scholen worden gegeven. Ook kan de gemeente besluiten om tot bekostiging over te gaan als het vervoer naar de andere school minder kosten met zich mee brengt.

Soort leerlingenvervoer

Een gehandicapte leerling heeft recht op (bekostiging van) leerlingenvervoer ongeacht de afstand van het woonadres naar de school. Een niet gehandicapte leerling heeft alleen recht op (bekostiging van) leerlingenvervoer als de school 6 kilometer of verder van het woonadres verwijderd is.

Gehandicapte leerling: een leerling die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig of alleen met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kan maken.Een gedragsstoornis of een andere beperking valt niet onder het begrip gehandicapte leerling zoals in de verordening is bedoeld.

Soort vergoeding

In eerste instantie worden de kosten van vervoer per fiets of brommer vergoed. Kan uw kind niet met fiets of brommer naar school, dan kan het in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van het goedkoopst mogelijke openbaar vervoer. Alleen als uw kind ook niet met openbaar vervoer naar school kan reizen, kan het in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit is ook mogelijk als de reistijd met openbaar vervoer met behulp van aangepast vervoer aanzienlijk teruggebracht kan worden.

In bepaalde gevallen worden ook de vervoerskosten van een eventuele begeleider vergoed. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor kilometervergoeding (wanneer u uw kind met uw auto naar school brengt).

Het is ook mogelijk dat het stagevervoer vergoed wordt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag en geeft een beschikking af. Eventueel kan de beschikking 4 weken worden uitgesteld. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.