De gemeente wilt, samen met HEEMwonen, de buurt 'Oud Nieuwenhagen' toekomstbestendig maken. Wat wij hiermee bedoelen en wat we o.a. gaan doen, leest u op deze projectpagina.

Op basis van onderzoeken blijkt dat investeringen in de buurt Oud Nieuwenhagen nodig zijn om er voor te zorgen dat deze buurt in de toekomst ook aantrekkelijk blijft als woonbuurt. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van sommige woningen, de leegstand in het winkelcentrum, maar ook enkele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het voorkomen van armoede, bevorderen van een goede gezondheid, aanpak eenzaamheid en voorkomen ontwikkelingsachterstanden bij jongeren. 

Wat willen we bereiken?

We verbeteren de woonomstandigheden door te investeren in woningen in delen van Oud Nieuwenhagen. Dat kan op verschillende manieren. Bij de toelichting op de projecten lichten we dat verder toe. 

Daarnaast gaan we ook investeren in het versterken van ons winkelcentrum Op de Kamp, door de leegstand aan te pakken en de aantrekkelijkheid te vergroten. Zo zorgen we er voor dat we in Nieuwenhagen goede winkelvoorzieningen behouden.

Tot slot stellen we een sociaaleconomisch plan op dat we samen met anderen gaan uitvoeren. Dit doen we samen met al onze partners waarmee we samenwerken maar ook u als bewoner zal daarbij worden betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om duidelijk te maken welke dingen we willen verbeteren is vorig jaar het ‘Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en winkelcentrum Op de Kamp’ door onze gemeenteraad vastgesteld. Daarin staan alle projecten benoemd die we de komende jaren willen gaan uitvoeren. 

Dat doen we niet alleen, maar samen met onze grootste woningcorporatie HEEMwonen, de eigenaar van winkelcentrum Op de Kamp en onze maatschappelijke partners die in Landgraaf actief zijn.

Het gaat om de volgende projecten:

Heiveld, fase 2​​​​​​

Enkele jaren geleden zijn in de buurt Heiveld ruim 150 woningen gesloopt. Er zijn inmiddels mooie sociale huurwoningen teruggebouwd en een zorgcomplex. We zijn echter nog niet helemaal klaar in Heiveld. HEEMwonen zal dit jaar starten met de bouw van 17 sociale huurwoningen. 

Sloop duplexwoningen en voormalig Rabobankkantoor en nieuwbouw

In Oud Nieuwenhagen lagen nog een aantal duplexwoningen van HEEMwonen. Aan dit type woningen is weinig behoefte. Om die reden heeft HEEMwonen ervoor gekozen om deze woningen te slopen. U heeft waarschijnlijk al gezien dat de woningen zijn gesloopt. Ook het voormalige Rabobankkantoor, waar ook het consuminderhuis was gehuisvest, is gesloopt. Na de sloop gaat HEEMwonen hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Met de bouw van die woningen wordt binnenkort gestart.

Herontwikkeling hoek Prins Bernhardstraat en Emmastraat

Op deze plek ligt een voormalige apotheek en bloemenzaak. Deze staan al vele jaren leeg. Er is een partij, Nobamacare, die de leegstaande panden gaat slopen en op deze locatie een zorgcomplex gaat bouwen voor ouderen met een beperking. Wij verwachten dat de panden dit jaar worden gesloopt en dat daarna met de bouw wordt gestart.

Winkelcentrum Op de Kamp

De laatste jaren staan er steeds meer winkelpanden leeg in het winkelcentrum. De komt de aantrekkelijkheid van het centrum niet ten goede. Samen met de eigenaar hebben wij plannen gemaakt om de leegstand te verminderen en de aantrekkelijkheid te vergroten. Wij verwachten dat we later dit jaar meer kunnen laten weten over de manier waarop we dat gaan doen.

Hoogstraat

Ook langs de Hoogstraat staan veel panden leeg. De gemeente gaat (leegstaande) winkel- en kantoorpanden kopen en te slopen. Na de sloop zal HEEMwonen op deze plekken nieuwe woningen bouwen die met name geschikt zijn voor ouderen.

Woningrenovaties

HEEMwonen zal binnen 2 jaar starten met een grootschalige renovatie van ongeveer 70 sociale huurwoningen in dit gebied. 

Aankopen particuliere woningen

Recentelijk heeft u hier al iets over kunnen lezen in de Limburger. Met extra geld van het Rijk en de gemeente wil HEEMwonen particuliere woningen opkopen. Het gaat dan met name om woningen die verspreid liggen tussen het woningbezit van HEEMwonen. Of dit geld wordt toegekend is nog niet helemaal zeker. Zodra hier duidelijkheid over bestaat (waarschijnlijk na de zomer) zullen wij u daar samen met HEEMwonen meer over vertellen.

Sloop en nieuwbouw sociale huurwoningen

Hetzelfde geldt voor dit plan. Dit kan alleen worden uitgevoerd wanneer het plan ‘aankoop particuliere woningen’ kan worden uitgevoerd. Ook hierover zullen we daarom pas later uitvoeriger kunnen communiceren.

Sociaal-maatschappelijke aanpak

Samen met onze partners is een opzet gemaakt voor een sociaaleconomisch plan. Op dit moment is de gemeente nog met diverse betrokkenen in gesprek om te kijken welke wensen en ideeën er leven over Oud Nieuwenhagen. Ook u als bewoner zal daar binnenkort bij worden betrokken. 

Wat zijn de volgende stappen?

Met de uitvoering van sommige projecten wordt op korte termijn gestart. Het gaat dan om de projecten genoemd onder de eerste 3 bullets. Andere projecten hebben meer voorbereiding nodig. Dan hebben we het over de aanpak van de Hoogstraat en Winkelcentrum Op de Kamp.

Ten aanzien van de woningrenovaties gaat HEEMwonen de komende tijd de bewoners benaderen en de plannen/planning nader toelichten.

Voor de projecten 'aankopen particuliere woningen' en 'sloop en nieuwbouw sociale huurwoningen' wachten wij nog op besluiten over financiële bijdragen vanuit de provincie en het Rijk. Wij verwachten hier in het vierde kwartaal 2021 duidelijkheid over te krijgen.

Het sociaalmaatschappelijk plan willen wij over enige tijd vaststellen. Daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. Binnenkort starten wij met een nulmeting en u helpt ons door die in te vullen en aan ons terug te sturen. Daarbij vragen wij u ook of u mee wil denken in een nog op te richten klankbordgroep.