Wat is het?

Wanneer een organisatie op professionele basis activiteiten verricht die in belangrijke mate ten goede komen aan de Landgraafse gemeenschap (bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke zorg, welzijnswerk, sportactiviteiten en kunst), kan deze organisatie in aanmerking komen voor subsidie.

Wat moet ik doen?

Subsidieaanvraag

De in de programmabegroting van de gemeente Landgraaf genoemde organisatie kan voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, schriftelijk een aanvraag om subsidie bij het college indienen.

De subsidieaanvraag dient te bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de activiteiten waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en de wijze waarop deze activiteiten in het subsidiejaar worden gerealiseerd
  • een duidelijke omschrijving waaruit blijkt dat de door de organisatie beoogde activiteiten in belangrijke mate ten goede komen aan de Landgraafse gemeenschap
  • een sluitende begroting voor het beoogde subsidiejaar op basis van kosten en opbrengsten, met een specificatie van in elk geval de personeelslasten en accommodatielasten voor zover van toepassing, een overzicht van de in het subsidiejaar te heffen contributies, bijdragen, of te hanteren tarieven en toegangsprijzen.

Het college is bevoegd binnen een door het college te stellen termijn, van de organisatie nadere informatie te verlangen indien dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag van belang is. Het college beslist op een aanvraag om subsidie uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Indien de subsidie ten laste komt van een begroting die nog niet door de raad is vastgesteld of goedgekeurd, wordt subsidie slechts verleend onder voorbehoud van goedkeuring door de raad en onder de voorwaarde dat de raad voldoende middelen ter beschikking stelt. Het college is bevoegd tot het verstrekken van voorschotten tot 100% van het bij de subsidieverlening opgenomen bedrag.

Subsidievaststelling

De organisatie dient voor 1 juli van het op het subsidiejaar volgende kalenderjaar, een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Het college is bevoegd uitstel te verlenen tot een nader te bepalen datum.Bij het verzoek tot subsidievaststelling dient de organisatie financiële verantwoording af te leggen en inzicht te geven in de gerealiseerde activiteiten van de organisatie.Bij de vaststelling van de subsidie kan het voor die organisatie opgenomen bedrag neerwaarts worden bijgesteld als voorgenomen activiteiten niet of niet voldoende zijn gerealiseerd.

Hoe werkt het?

Wanneer een professionele organisatie subsidie krijgt, heeft deze in een aantal gevallen toestemming van de gemeente nodig voor haar handelingen. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van de statuten, het kopen van onroerende zaken, het aangaan van leningen, het vaststellen of wijzigen van tarieven of het ontbinden van de organisatie.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

De aanvraag moet bevatten:

  • Een duidelijke omschrijving van de activiteiten waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en de wijze waarop deze in het subsidiejaar worden gerealiseerd.
  • Een duidelijke omschrijving waaruit blijkt dat de door de organisatie beoogde activiteiten in belangrijke mate ten goede komen aan de Landgraafse gemeenschap.
  • Een sluitende begroting voor het beoogde subsidiejaar op basis van kosten en opbrengsten, met een specificatie van in elk geval de personeelslasten en accomodatielasten.
  • Voor zover van toepassing: een overzicht van de in het subsidiejaar te heffen contributies, bijdragen of te hanteren tarieven en toegangsprijzen.