Wat is het?

Clubs, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen willen allemaal het beste voor hun leden, gasten of deelnemers. Als verschillende organisaties gaan samenwerken, kunnen ze meer betekenen voor de inwoners van Landgraaf. De gemeenteraad heeft budget vrijgemaakt om deze samenwerkingen op te starten.

Er kan samenwerkingssubsidie verleend worden ten behoeve van projecten van twee of meer organisaties (rechtspersonen) die gericht zijn op de verwezenlijking van meer samenwerking binnen het sociaal domein in de gemeente Landgraaf.

Wat moet ik doen?

Bent u als vereniging/organisatie geïnteresseerd in samenwerking in het sociaal domein in het maatschappelijk middenveld, vul dan het formulier in dat u vindt bij 'Meteen regelen'.

Welsun helpt u met het uitwerken van uw ideeën en de eventuele subsidieaanvraag.

Een subsidieaanvraag dient maximaal 24 weken en minimaal 4 weken voor de start van het project ingediend te worden.

Per project dient een aparte aanvraag ingediend te worden. Meerdere projecten in één aanvraag worden niet in behandeling genomen.

In een subsidieaanvraag dienen in ieder geval aan de orde te komen:

 • Wie zijn de samenwerkende partijen?
 • Wat is het doel van het initiatief en de samenwerking?
 • Welke belang heeft iedere partij in de samenwerking?
 • Zijn er al concrete afspraken? Zo ja, welke?
 • Wat gaat de investering naar verwachting opleveren (financiële en/of maatschappelijke waarde).
 • In hoeverre verschilt dit project van uw kernactiviteiten?
 • Waar wordt het budget voor ingezet c.q. is budget voor nodig?
 • Hoe is de continuïteit van de samenwerking geborgd?
   

Afhandeling

Na het indienen van uw subsidieaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht of uw aanvraag akkoord is.

Hoe werkt het?

Een project komt in aanmerking voor een subsidie als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is in overwegende mate gericht op, of komt ten goede aan de gemeente Landgraaf of haar inwoners;
 • Het project komt in belangrijke mate ten goede aan het bereiken van de doelen die de gemeente stelt binnen het sociaal domein;
 • De aangevraagde subsidie is noodzakelijk voor het realiseren van het project waarvoor dit is aangevraagd;
 • De aangevraagde subsidie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de realisatie het project;
 • De effecten van het project moeten meetbaar zijn.

Het project moet binnen 12 weken nadat de subsidie verleend is, zijn gestart (tenzij u aan het college om uitstel vraagt en dit wordt toegekend).

Binnen 12 weken na realisering van het project dient een verzoek tot vaststelling ingediend te worden door subsidieontvanger.

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie

 • Alle kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project.

Kosten die NIET in aanmerking komen voor subsidie

 • Alle vormen van exploitatiekosten die zijn gerelateerd aan gebouwen en systemen;
 • Kosten van onderhoud of verbouwing van gebouwen en inventaris
 • Reguliere overhead, uurvergoeding (onder) directeuren en/of managers;
 • Accountantskosten;
 • Onvoorziene kosten.

Afhandeling

Er is een regiegroep samenwerking sociaal domein ingesteld. Deze is door het college gemandateerd om aanvragen tot € 10.000,- te beoordelen en af te handelen. Aanvragen die boven dit bedrag uitgaan worden door het college zelf beoordeeld. Na uw aanvraag ontvangt u een bericht waarin het besluit van de regiegroep of het college vermeld wordt. Wanneer het besluit op uw aanvraag negatief is, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Hoe lang duurt het?

In beginsel wordt er binnen 8 weken een besluit genomen op uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervan afwijken.