Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over het Energiepark Abdissenbosch. Dit bestaat uit het Windpark en Zonnepark Abdissenbosch.

Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Algemeen

Kunt u, als burger, meedoen aan het windproject?

De gemeente stuurt er op dat de initiatiefnemer met de omgeving in overleg gaat om invulling te geven aan hoe de lokale gemeenschap mee kan doen en profiteren van windenergie. Op dit moment in het project is nog niet duidelijk hoe dit precies vorm gaat krijgen. Wel heeft de ontwikkelaar aangegeven zich aan de NWEA-gedragscode (pdf) te houden, waarin principe-afspraken zijn opgenomen over onder andere participatie.

Hoe werkt de meedenkgroep?

De meedenkgroep geeft advies en aanbevelingen die via de voorzitter richting de projectgroep Energiepark Abdissenbosch kenbaar worden gemaakt. Verschillende onderwerpen worden voorgelegd. Dit in samenspraak met de organisaties (Enovos Green Power, gemeente Landgraaf, Bodemzorg) die verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten en onderdelen binnen Energiepark Abdissenbosch. Vervolgens verzorgt de projectgroep de verdere gang van zaken.

Doel van de meedenkgroep:

  • Meningen, ideeën en wensen ophalen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is de mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied?
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden (inwoners en ondernemers).

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

De omwonenden van het beoogde energiepark Abdissenbosch worden over belangrijke besluiten geïnformeerd via brieven die huis-aan-huis bezorgd worden. Overig nieuws wordt digitaal verzonden. Interesse? Stuur een mail naar gemeente@landgraaf.nl met als onderwerp: Nieuwsbrief Energiepark Abdissenbosch. 

Beleid en randvoorwaarden

Waarom windmolens in Landgraaf?

De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Landgraaf heeft met het zonnepanelenproject Landgraaf al laten zien dat de lat hoog ligt. Het zonnepanelenproject Landgraaf is inmiddels overgenomen door de andere Parkstadgemeenten en heet nu het zonnepanelenproject Parkstad. We willen verder op de ingeslagen weg en werken aan nieuwe projecten om onze doelen te bereiken.

In het ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) heeft de Stadsregio Parkstad Limburg, en daarmee ook de gemeente Landgraaf, ruimtelijke invulling gegeven aan de zoekgebieden voor de ontwikkeling van onder andere windenergie. De voorgenomen locatie in Landgraaf ligt binnen een in het ambitiedocument PALET aangewezen zoekgebied.

Waarom kiezen we voor de ontwikkeling van zonneparken?

Energieneutrale toekomst

We hebben met zonnepanelenproject Landgraaf al laten zien dat de lat hoog ligt. Dit project is inmiddels overgenomen door de andere Parkstadgemeenten en heet nu zonnepanelenproject Parkstad. Er wordt al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken in Landgraaf, maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook hard nodig om een energieneutrale toekomst haalbaar te maken.

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

De Stadsregio Parkstad Limburg en de bestuurders van de acht Parkstadgemeenten hebben in september 2013 een ambitie uitgesproken over de toekomstige energievoorziening. Deze energievoorziening moet vooral betrouwbaar, schoon én betaalbaar zijn. Onder regie van de Stadsregio en in samenspraak met de acht Parkstadgemeenten, is die ambitie vormgegeven in een regionaal ambitiedocument genaamd ‘PALET’ (Parkstad Limburg EnergieTransitie). In dit document staat hoeveel energie op dit moment in de diverse sectoren wordt gebruikt en hoeveel daarop in de toekomst bespaard kan worden. Maar ook hoeveel hernieuwbare energieopwekking acceptabel en passend in de regio kan worden opgewekt, om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om de gestelde doelen te bereiken, is zonne-energie ook hard nodig.

Energieopgave

Waarom hebben we windenergie nodig?

Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, gas, kolen). Op internationaal niveau is in een klimaatverdrag afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. En in Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14% van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moeten we veel meer duurzame energie gaan opwekken.

Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het nodig dat er ook windenergie wordt gerealiseerd. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie. De Europese lidstaten, Nederland dus ook, krijgen namelijk een boete als ze in 2020 nog niet klaar zijn. Het verduurzamen van de energieproductie maakt ons daarnaast ook minder afhankelijk van andere landen en vermindert tevens het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser én duurder wordende fossiele brandstoffen.

Hoeveel windenergie moeten we in Nederland opwekken?

De Rijksoverheid wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 MegaWatt (MW) behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windmolens die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. De windrijke provincies zoals Friesland en Zuid-Holland meer dan de regio’s waar het minder waait. Binnen het kader van het Energieakkoord hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt over de verdeling.

De provincie Limburg heeft afgesproken om 95,5 MW aan windvermogen te realiseren. Dit zijn ongeveer 32 windmolens. Dit is ongeveer 1,6 % van de landelijke doelstelling. De provincie Limburg, en de gemeente Landgraaf, willen en moeten hier een bijdrage aan leveren.

Waarom windmolens op het land en niet alles op zee?

Naast windenergie op land wordt volgens de afspraken in het Nationaal Energieakkoord ook fors ingezet op wind op zee. Om aan de afspraken uit het akkoord te kunnen voldoen is een mix van meerdere energievormen nodig. Wind op zee is vooralsnog aanzienlijk duurder per eenheid opgewekte elektriciteit (kWh), doordat de bouw, fundering en het onderhoud van windmolens, en de aanleg van elektriciteitskabels op zee duurder zijn.

Eind 2017 was in Nederland circa 4.200 MW aan windvermogen gerealiseerd waarvan 3245 MW op land. Naast grote windparken van meer dan 100 MW moeten ook kleinere windparken worden gerealiseerd om de doelstelling te halen.

Waarom windmolens in Zuid Limburg?

De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Landgraaf heeft met het zonnepanelenproject Landgraaf al laten zien dat de lat hoog ligt. Het zonnepanelenproject Landgraaf is inmiddels overgenomen door de andere Parkstadgemeenten en heet nu het zonnepanelenproject Parkstad. We willen verder op de ingeslagen weg en werken aan nieuwe projecten om onze doelen te bereiken.

In het ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) heeft de Stadsregio Parkstad Limburg, en daarmee ook de gemeente Landgraaf, ruimtelijke invulling gegeven aan de zoekgebieden voor de ontwikkeling van onder andere windenergie. De voorgenomen locatie in Landgraaf ligt binnen een in het ambitiedocument PALET aangewezen zoekgebied.

Waarom hebben we zonne-energie nodig?

Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, gas, kolen). Op internationaal niveau is in een klimaatverdrag afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. En in Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14% van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moeten we veel meer duurzame energie gaan opwekken.

Naast windenergie, bio-energie en aardwarmte is het nodig dat er ook zonne-energie wordt gerealiseerd. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie. De Europese lidstaten, Nederland dus ook, krijgen namelijk een boete als ze in 2020 nog niet klaar zijn. Het verduurzamen van de energieproductie maakt ons daarnaast ook minder afhankelijk van andere landen en vermindert tevens het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser én duurder wordende fossiele brandstoffen.

Energiepark Abdissenbosch

Waarom juist een windpark bij Abdissenbosch?

Bodemzorg Limburg is eigenaar van de grond van de voormalige stortplaats waar het windpark op gepland is. In deze gesloten stortplaats met huishoudelijk afval wordt komende jaren nog stortgas onttrokken en omgezet in stroom. Het gebied is groot genoeg en geschikt voor een windpark en er is voldoende potentie voor wind en zon.

Samen met het zonnepark en de gaswinning zou het windpark de voormalige stortplaats omvormen tot Energiepark Abdissenbosch, een interessant gebied waar duurzame energie gewonnen wordt.

Hoeveel windmolens worden er geplaatst in Abdissenbosch?

Het initiatief bestaat uit 3 windmolens, met een totaal geïnstalleerd vermogen van circa 10 megawatt.

Wie is de initiatiefnemer van het windproject?

Enovos Energy Group (voorheen NPF Energy) heeft het initiatief genomen om een windmolenpark te ontwikkelen in Abdissenbosch.

Hoe hoog zijn de windmolens?

De hoogte van de windmolen is nog niet bepaald. 

Hoe ziet een windpark eruit?

Een windpark is een opstelling van een aantal windmolens, in dit geval in een lijn. Daarnaast is er een toegangsweg voor onderhoud waardoor de windmolens bereikbaar zijn. Windmolens zijn landschapoverstijgend. Er wordt rekening gehouden met de effecten van de windmolens op het landschap. Daarnaast wordt er een zo rustig mogelijk beeld voor de omgeving gecreëerd. Naast het landschap hebben verschillende opstellingen met windmolens effect. Een lijnopstelling, zoals in dit project, heeft minder effect dan een zwerm.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, voor de hoogste zonopbrengst, vaak richting het zuiden georiënteerd. Er zijn ook oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze schone, groene stroom vervolgens aan particulieren en bedrijven.

Waarom wordt juist op deze locatie het zonnepark gerealiseerd?

Bodemzorg Limburg is niet alleen initiatiefnemer, maar ook eigenaar van de grond waar het zonnepark op gepland is. In deze gesloten stortplaats met huishoudelijk afval wordt komende jaren nog stortgas onttrokken en omgezet in stroom. Het gebied is groot genoeg en de helling maakt het uitermate geschikt voor een zonnepark.

Samen met het geplande windpark en de gaswinning zou het zonnepark de voormalige stortplaats omvormen tot Energiepark Abdissenbosch, een interessant gebied waar duurzame energie gewonnen wordt.

Hoeveel zonnepanelen komen er in het zonnepark?

De mogelijkheid voor het plaatsen van circa 22.000 tot 41.000 zonnepanelen wordt nu verder onderzocht.

Hoeveel kilowatt uur (kWh) levert het zonnepark op?

Het is de bedoeling een zonnepark met een opgesteld vermogen van (naar verwachting) maximaal 12 megawatt aan te leggen (energie voor ongeveer 3000 huishoudens).

Wie is de initiatiefnemer van het zonnepark?

Initiatiefnemer Bodemzorg Limburg is een zelfstandige organisatie met de Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Namens hen heeft Bodemzorg Limburg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor 15 stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats in Abdissenbosch, Het Kreupelbusch. Zij onderzoeken de mogelijkheden voor de inrichting en exploitatie van een zonnepark op deze locatie.

Samen het doel bereiken

Kunt u, als burger, meedoen aan het windproject?

De gemeente stuurt er op dat de initiatiefnemer met de omgeving in overleg gaat om invulling te geven aan hoe de lokale gemeenschap mee kan doen en profiteren van windenergie. Op dit moment in het project is nog niet duidelijk hoe dit precies vorm gaat krijgen. Wel heeft de ontwikkelaar aangegeven zich aan de NWEA-gedragscode te houden, waarin principe-afspraken zijn opgenomen over onder andere participatie.

Is het mogelijk om te wandelen binnen het gebied van het zonnepark?

Het zonnepark wordt omheind, waardoor u daar niet kunt wandelen.

Hoe compenseert de gemeente eventuele planschade door het zonnepark?

Dat is in de wet geregeld. Wie kan aantonen dat zijn huis door de komst van het zonnepark echt minder waard is geworden, komt in beginsel in aanmerking voor planschadevergoeding. Een dergelijk verzoek voor planschade dient u in bij de gemeente binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Het indienen van een planschadeverzoek is niét mogelijk als de procedures nog niet zijn afgerond (en het dus nog niet zeker is of het zonnepark er komt).

 

Meer weten?

Veroorzaken windmolens hinder?

Dat is sterk afhankelijk van waar u woont en waarvan u hinder ervaart. We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers in gesprek gaan met omwonenden om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om eventuele hinder te verminderen. Ook als gemeente zijn wij daarbij betrokken. We blijven uiteraard binnen alle wettelijke eisen. Er wordt alleen een vergunning afgegeven als hieraan voldaan wordt.

Geluid

De mate waarin u geluid van windmolens hoort, is afhankelijk van de locatie van de windmolen en de afstand tot waar u zich bevindt. Uiteraard wordt het windpark getoetst aan de wettelijke geluidsnormen, waaraan het windpark moet voldoen.

Slagschaduw

Als de zon op de mast en rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een schaduw op de grond: de slagschaduw. De hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen, waar het windpark aan moet voldoen. Deze toetsing is pas mogelijk als bekend is waar de windmolens exact komen te staan.

Landschap/uitzicht

Of windmolens een mooie toevoeging zijn voor het landschap of dat deze het landschap (en het uitzicht) juist vervuilen, is een lastige vraag; iedereen ervaart dit anders. Het is van belang om met elkaar in gesprek te gaan, om tot een optimale oplossing te komen.

Hoe zit het met de veiligheid van de windmolens?

Windmolens moeten aan zeer strenge wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen.

Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen en staan alleen windmolens toe op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.

Welke invloed hebben windmolens op natuur en dieren?

Windmolens hebben invloed op natuur en dieren, soms alleen in de bouwfase, maar soms ook later in de gebruiksfase. Daar zal rekening mee worden gehouden. De natuurwetgeving stelt daar ook randvoorwaarden aan. Het windpark zal tevens aan deze wettelijke bepalingen moeten voldoen.

Hoe compenseert de gemeente eventuele planschade door windmolens?

Dat is in de wet geregeld. Wie kan aantonen dat zijn huis door de komst van windmolens echt minder waard is geworden, komt in principe in aanmerking voor planschadevergoeding. Een dergelijk verzoek voor planschade dient u in bij de gemeente binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de windmolens.

Het indienen van een planschadeverzoek is niét mogelijk als de procedures nog niet zijn afgerond (en het dus nog niet zeker is of de windmolens er komen)

Hoe ziet het proces rondom het windproject er uit? Wanneer kunt u inspreken? Hoe wordt u betrokken?

Woensdag 19 september 2018 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden in de Brandpoort. Ruim 100 omwonenden en geïnteresseerden waren daarbij aanwezig om uitleg te krijgen over de plannen.

Een aantal van de omwonenden en geïnteresseerden hebben zich daarna aangemeld om in een kleinere setting bij elkaar te komen om de plannen te bespreken. Dat overleg zal in oktober plaatsvinden.

De aanvragen voor de vergunningen worden door de initiatiefnemer opgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer deze worden ingediend. Voordat deze vergunningen worden verleend, moeten procedures worden doorlopen en besluiten worden genomen. Aan deze formele procedures zitten vervolgens ook de wettelijke inspraakmomenten gekoppeld. Die worden kenbaar gemaakt op de gebruikelijke wijze, zoals via huis-aan-huis bladen en op deze website. 

Wanneer wordt het windpark gebouwd?

Het gehele ontwikkel- en bouwtraject duurt naar verwachting drie tot vijf jaar. Het traject begint met het uitvoeren van onderzoeken om te bekijken welke milieueffecten en welke impact de windmolens op de omgeving hebben. Een aantal van deze onderzoeken loopt reeds.

Om het windpark te kunnen bouwen moet een integrale omgevingsvergunning worden verleend. Dat gebeurt zorgvuldig en u krijgt de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken. De formele vergunningprocedure is nog niet gestart en op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer hij van start gaat. Nadat de vergunning is verleend duurt het gemiddeld nog 4 jaar voordat het park daadwerkelijk is gebouwd. Kijk voor een actuele update op website Energiepark Abdissenbosch

Is er een kans dat het windproject niet doorgaat?

De ontwikkeling van een windpark is een complex en risicovol traject, waardoor de kans bestaat dat het project niet tot ontwikkeling kan komen. Dit is mogelijk in het geval van onoverbrugbare belemmeringen op het gebied van de omgeving (ruimtelijk, milieu, impact en dergelijke), financiën (bijvoorbeeld geen of onvoldoende budget beschikbaar via de regeling voor Stimulering Duurzame Energie) of procedure.

De betrokkenen organisaties gaan daar echter niet van uit en hebben de intentie om het windpark tot stand te brengen.

Is windenergie financieel rendabel?

Kerncentrales en steenkolencentrales produceren goedkoper elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment niet concurreren met fossiele/grijze energie. Maar het Rijk wil over op duurzame energie. In het regeerakkoord is onder ander opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle kolencentrales dicht zijn. Daarom stimuleert het Rijk de opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energie) waardoor o.a. windenergie mogelijk wordt. Uitgaande van enkel de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie.

Is hier wel voldoende wind aanwezig? In het westen waait het toch harder?

In onze gemeente waait het hard genoeg om een rendabel windmolenpark neer te zetten. Het waait inderdaad harder in het westen en op zee waait het nog harder. Alleen is het bouwen en exploiteren van een windpark op zee (inclusief elektriciteitskabel) fors duurder in vergelijking met een windpark op land. Daarnaast moet iedere provincie zijn bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling van ons land. Dat kan nooit alleen door de provincies in het noorden of westen gedaan worden.

Moet de afdeklaag die nu op de stortplaats zit worden vervangen?

Na 50 tot 75 jaar na de aanleg (1996-1998) kan het zijn dat de gehele afdichting moet worden vervangen als blijkt dat deze in aan vervanging toe is. Met onderzoeken, zoals het vrijgraven van de afdichting, kan worden aangetoond dat de afdeklaag (nog) niet aan vervanging toe is. Wel kan er sprake van zijn dat tussentijds een (klein) deel van de afdichting moet worden vervangen doordat de afdichting kapot gaat door ongelijkmatige zetting. Om die reden wordt dat goed in de gaten gehouden.

Ook kan het zijn dat een onderdeel van de afdichting, de regenwaterdrainage welke zorg draagt voor afvoer van het regenwater naar de 2 grote buffers, eerder moet worden vervangen, omdat deze maar een verwachte levensduur heeft van 25 jaar. Deze drainage bestaat uit zand en drains en ligt bovenop de afdichting. Dit kan betekenen dat op delen van de stortplaats leidingen opgegraven worden en vervangen worden. Dit zullen nooit grote oppervlakten zijn en alleen worden gedaan als de afwateringsfunctie echt verstoord is (de drains liggen in drainagezand waar ook water kan afvoeren).

Vervangen in gedeelten

Vervanging zal waarschijnlijk wel in gedeelten plaatsvinden, vanwege de benodigde tijd (3-4 jaar), de voorafgaande werkzaamheden als het openmaken van de locatie, het in depot zetten van de (schone) afdeklaag, het verwijderen van de drains en de afdichting en de beschikbare werkruimte.

Hoeveel jaar gaat de afdeklaag op de stortplaats mee?

Huidige onderzoeken en testen geven aan dat de aangelegde afdichting van klei en HDPE-folie een verwachte levensduur heeft van minimaal 75 jaar. Dit is nog niet in de praktijk getest, omdat nergens een afdichting met die leeftijd ligt. Er zijn wel testen gedaan die een goed beeld geven hoe lang afdichtingen kunnen meegaan. De levensduur van de afdeklaag hangt ook samen met de wijze waarop deze is aangelegd.

Er zijn protocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de levensduur verlengd kan worden naar 75 jaar. Ten tijde van de aanleg van de afdeklaag bij Abdissenbosch waren deze protocollen nog niet ontwikkeld. Inspectie van de afdeklaag blijft daarom van belang.

Voor het zonnepark is het meest relevant of tijdens de exploitatie van het park (ongeveer 20 tot 30 jaar) onderhoud moet plaatsvinden. Het meest voor de hand liggende onderhoud/vervanging is bij het talud en de teen van de stortplaats.

Meer informatie is te vinden in de Checklist nazorgplannen stortplaatsen (pdf) op de website van de Interprovinciale werkgroep nazorg.

Hoe wordt het gas dat ontstaat onder de afdeklaag van het stort afgevoerd en zorgt dat gas niet voor gevaarlijke situaties?

Er ontstaat stortgas in de stortplaats door de omzetting van organisch materiaal. Dit wordt al sinds 1996 door middel van verticale poreuze gasbronnen en een leidingstelsel uit de stortplaats gezogen.

Doordat het gas uit de stortplaats wordt gehaald, wordt drukopbouw in de stortplaats voorkomen. De levensduur van de bovenafdichting wordt verlengd door een goede stortgasonttrekking. Als de druk van het gas te groot zou worden, kan de afdichting scheuren. Ook kan het zijn dat het gas via doorlatende lagen elders naar buiten treedt; dat is eveneens ongewenst.

Het gas wordt in een gasmotor verbrand en omgezet naar elektriciteit. Dit zorgt voor een dubbele duurzame functie: het stortgas wordt omgezet in groene stroom en er wordt voorkomen dat methaan in de lucht komt. Methaan is een sterk broeikasgas, dat op deze wijze gecontroleerd wordt afgevangen.

Deze benutting zal nog enkele jaren in gebruik zijn, daarna zal het gas worden afgefakkeld net zolang totdat er niets meer in de stortplaats aanwezig is. De stortgasinstallatie (actieve onttrekking) kan op termijn worden vervangen door passieve onttrekking, zoals compostfilters. Het methaan wordt dan ook afgevangen.

Wanneer wordt het zonnepark gebouwd?

In november 2018 heeft de gemeenteraad van Landgraaf de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Waarna de verklaring en de ontwerp omgevingsvergunning voor het zonnepark met bijbehorende stukken ter inzage lagen. De zienswijzen die daarop zijn ingediend zijn afgehandeld. 

De Provincie Limburg heeft ingestemd met het gebruik van de locatie op grond van de Wet natuurbescherming en de gemeente Landgraaf heeft in februari/maart 2019 de vergunning verleend voor het Zonnepark Abdissenbosch.

Bovendien is in juli 2019 aan Bodemzorg Limburg de subsidie vanuit het Rijk toegekend voor de ontwikkeling van het zonnepark. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het zonnepark eind 2020 starten en dat het in 2021 operationeel zal zijn. 

Kijk ook op website van Energiepark Abdissenbosch

Is het zonnepark schadelijk voor de natuur?

Vanuit de Wet natuurbescherming is een goed onderzoek vereist naar de eventuele gevolgen van dit project voor de natuur (flora en fauna). Arcadis voert dit uitgebreide natuuronderzoek uit. Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat het noodzakelijk is om een aantal beperkende maatregelen op te leggen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat geen werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden.

Tevens zal een plan worden opgesteld voor beschermde diersoorten met maatregelen die tijdens de uitvoering van het project en gedurende de looptijd van het project in acht moeten worden genomen.

Veroorzaken zonneparken hinder?

Zonnepanelen maken geen geluid, er wordt dus geen geluidsoverlast veroorzaakt. Voor een zonnepark worden vaak transformatoren gebruikt, die geluidhinder kunnen veroorzaken. De richtafstand tussen een transformatorstation en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 30 meter.