Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over het Zonnepark Abdissenbosch. 

Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Algemeen

Hoe werkt de meedenkgroep?

De meedenkgroep geeft advies en aanbevelingen die via de voorzitter richting de projectgroep Zonnepark Abdissenbosch kenbaar worden gemaakt. Verschillende onderwerpen worden voorgelegd. Dit in samenspraak met de organisaties (gemeente Landgraaf, Bodemzorg) die verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten en onderdelen binnen Zonnepark Abdissenbosch. Vervolgens verzorgt de projectgroep de verdere gang van zaken.

Doel van de meedenkgroep:

  • Meningen, ideeën en wensen ophalen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is de mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied?
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden (inwoners en ondernemers).

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

De omwonenden van het Zonnepark Abdissenbosch worden over belangrijke besluiten geïnformeerd via brieven die huis-aan-huis bezorgd worden. Overig nieuws wordt digitaal verzonden. Interesse? Stuur een mail naar gemeente@landgraaf.nl met als onderwerp: Zonnepark Abdissenbosch. 

Beleid en randvoorwaarden

Waarom kiezen we voor de ontwikkeling van zonneparken?

Energieneutrale toekomst

We hebben met zonnepanelenproject Landgraaf al laten zien dat de lat hoog ligt. Dit project is inmiddels overgenomen door de andere Parkstadgemeenten en heet nu zonnepanelenproject Parkstad. Er wordt al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken in Landgraaf, maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook hard nodig om een energieneutrale toekomst haalbaar te maken.

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

De Stadsregio Parkstad Limburg en de bestuurders van de acht Parkstadgemeenten hebben in september 2013 een ambitie uitgesproken over de toekomstige energievoorziening. Deze energievoorziening moet vooral betrouwbaar, schoon én betaalbaar zijn. Onder regie van de Stadsregio en in samenspraak met de acht Parkstadgemeenten, is die ambitie vormgegeven in een regionaal ambitiedocument genaamd ‘PALET’ (Parkstad Limburg EnergieTransitie). In dit document staat hoeveel energie op dit moment in de diverse sectoren wordt gebruikt en hoeveel daarop in de toekomst bespaard kan worden. Maar ook hoeveel hernieuwbare energieopwekking acceptabel en passend in de regio kan worden opgewekt, om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om de gestelde doelen te bereiken, is zonne-energie ook hard nodig.

Energieopgave

Waarom hebben we zonne-energie nodig?

Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, gas, kolen). Op internationaal niveau is in een klimaatverdrag afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. En in Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14% van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moeten we veel meer duurzame energie gaan opwekken.

Naast windenergie, bio-energie en aardwarmte is het nodig dat er ook zonne-energie wordt gerealiseerd. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie. De Europese lidstaten, Nederland dus ook, krijgen namelijk een boete als ze in 2020 nog niet klaar zijn. Het verduurzamen van de energieproductie maakt ons daarnaast ook minder afhankelijk van andere landen en vermindert tevens het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser én duurder wordende fossiele brandstoffen.

Energiepark Abdissenbosch

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, voor de hoogste zonopbrengst, vaak richting het zuiden georiënteerd. Er zijn ook oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze schone, groene stroom vervolgens aan particulieren en bedrijven.

Waarom wordt juist op deze locatie het zonnepark gerealiseerd?

Bodemzorg Limburg is niet alleen initiatiefnemer, maar ook eigenaar van de grond waar het zonnepark op gepland is. In deze gesloten stortplaats met huishoudelijk afval wordt komende jaren nog stortgas onttrokken en omgezet in stroom. Het gebied is groot genoeg en de helling maakt het uitermate geschikt voor een zonnepark.

Samen met het geplande windpark en de gaswinning zou het zonnepark de voormalige stortplaats omvormen tot Energiepark Abdissenbosch, een interessant gebied waar duurzame energie gewonnen wordt.

Hoeveel zonnepanelen komen er in het zonnepark?

De mogelijkheid voor het plaatsen van circa 22.000 tot 41.000 zonnepanelen wordt nu verder onderzocht.

Hoeveel kilowatt uur (kWh) levert het zonnepark op?

Het is de bedoeling een zonnepark met een opgesteld vermogen van (naar verwachting) maximaal 12 megawatt aan te leggen (energie voor ongeveer 3000 huishoudens).

Wie is de initiatiefnemer van het zonnepark?

Initiatiefnemer Bodemzorg Limburg is een zelfstandige organisatie met de Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Namens hen heeft Bodemzorg Limburg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor 15 stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats in Abdissenbosch, Het Kreupelbusch. Zij onderzoeken de mogelijkheden voor de inrichting en exploitatie van een zonnepark op deze locatie.

Samen het doel bereiken

Is het mogelijk om te wandelen binnen het gebied van het zonnepark?

Het zonnepark wordt omheind, waardoor u daar niet kunt wandelen.

Hoe compenseert de gemeente eventuele planschade door het zonnepark?

Dat is in de wet geregeld. Wie kan aantonen dat zijn huis door de komst van het zonnepark echt minder waard is geworden, komt in beginsel in aanmerking voor planschadevergoeding. Een dergelijk verzoek voor planschade dient u in bij de gemeente binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Het indienen van een planschadeverzoek is niét mogelijk als de procedures nog niet zijn afgerond (en het dus nog niet zeker is of het zonnepark er komt).

Meer weten?

Moet de afdeklaag die nu op de stortplaats zit worden vervangen?

Na 50 tot 75 jaar na de aanleg (1996-1998) kan het zijn dat de gehele afdichting moet worden vervangen als blijkt dat deze in aan vervanging toe is. Met onderzoeken, zoals het vrijgraven van de afdichting, kan worden aangetoond dat de afdeklaag (nog) niet aan vervanging toe is. Wel kan er sprake van zijn dat tussentijds een (klein) deel van de afdichting moet worden vervangen doordat de afdichting kapot gaat door ongelijkmatige zetting. Om die reden wordt dat goed in de gaten gehouden.

Ook kan het zijn dat een onderdeel van de afdichting, de regenwaterdrainage welke zorg draagt voor afvoer van het regenwater naar de 2 grote buffers, eerder moet worden vervangen, omdat deze maar een verwachte levensduur heeft van 25 jaar. Deze drainage bestaat uit zand en drains en ligt bovenop de afdichting. Dit kan betekenen dat op delen van de stortplaats leidingen opgegraven worden en vervangen worden. Dit zullen nooit grote oppervlakten zijn en alleen worden gedaan als de afwateringsfunctie echt verstoord is (de drains liggen in drainagezand waar ook water kan afvoeren).

Vervangen in gedeelten

Vervanging zal waarschijnlijk wel in gedeelten plaatsvinden, vanwege de benodigde tijd (3-4 jaar), de voorafgaande werkzaamheden als het openmaken van de locatie, het in depot zetten van de (schone) afdeklaag, het verwijderen van de drains en de afdichting en de beschikbare werkruimte.

Hoeveel jaar gaat de afdeklaag op de stortplaats mee?

Huidige onderzoeken en testen geven aan dat de aangelegde afdichting van klei en HDPE-folie een verwachte levensduur heeft van minimaal 75 jaar. Dit is nog niet in de praktijk getest, omdat nergens een afdichting met die leeftijd ligt. Er zijn wel testen gedaan die een goed beeld geven hoe lang afdichtingen kunnen meegaan. De levensduur van de afdeklaag hangt ook samen met de wijze waarop deze is aangelegd.

Er zijn protocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de levensduur verlengd kan worden naar 75 jaar. Ten tijde van de aanleg van de afdeklaag bij Abdissenbosch waren deze protocollen nog niet ontwikkeld. Inspectie van de afdeklaag blijft daarom van belang.

Voor het zonnepark is het meest relevant of tijdens de exploitatie van het park (ongeveer 20 tot 30 jaar) onderhoud moet plaatsvinden. Het meest voor de hand liggende onderhoud/vervanging is bij het talud en de teen van de stortplaats.

Meer informatie is te vinden in de Checklist nazorgplannen stortplaatsen (pdf) op de website van de Interprovinciale werkgroep nazorg.

Hoe wordt het gas dat ontstaat onder de afdeklaag van het stort afgevoerd en zorgt dat gas niet voor gevaarlijke situaties?

Er ontstaat stortgas in de stortplaats door de omzetting van organisch materiaal. Dit wordt al sinds 1996 door middel van verticale poreuze gasbronnen en een leidingstelsel uit de stortplaats gezogen.

Doordat het gas uit de stortplaats wordt gehaald, wordt drukopbouw in de stortplaats voorkomen. De levensduur van de bovenafdichting wordt verlengd door een goede stortgasonttrekking. Als de druk van het gas te groot zou worden, kan de afdichting scheuren. Ook kan het zijn dat het gas via doorlatende lagen elders naar buiten treedt; dat is eveneens ongewenst.

Het gas wordt in een gasmotor verbrand en omgezet naar elektriciteit. Dit zorgt voor een dubbele duurzame functie: het stortgas wordt omgezet in groene stroom en er wordt voorkomen dat methaan in de lucht komt. Methaan is een sterk broeikasgas, dat op deze wijze gecontroleerd wordt afgevangen.

Deze benutting zal nog enkele jaren in gebruik zijn, daarna zal het gas worden afgefakkeld net zolang totdat er niets meer in de stortplaats aanwezig is. De stortgasinstallatie (actieve onttrekking) kan op termijn worden vervangen door passieve onttrekking, zoals compostfilters. Het methaan wordt dan ook afgevangen.

Wanneer wordt het zonnepark gebouwd?

In november 2018 heeft de gemeenteraad van Landgraaf de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Waarna de verklaring en de ontwerp omgevingsvergunning voor het zonnepark met bijbehorende stukken ter inzage lagen. De zienswijzen die daarop zijn ingediend zijn afgehandeld. 

De Provincie Limburg heeft ingestemd met het gebruik van de locatie op grond van de Wet natuurbescherming en de gemeente Landgraaf heeft in februari/maart 2019 de vergunning verleend voor het Zonnepark Abdissenbosch.

Bovendien is in juli 2019 aan Bodemzorg Limburg de subsidie vanuit het Rijk toegekend voor de ontwikkeling van het zonnepark. 

Eind 2020 zijn de voorbereidingen voor het zonnepark gestart en in de eerste maanden van 2021 zijn de zonnepanelen geplaatst door de aannemer. In de loop van 2021 zal ook het landschapsplan, dat samen met de Meedenkgroep Abdissenbosch is vormgeven door de stichting IKL, vorm krijgen. Naar verwachting vindt begin oktober de officiele opening plaats. 

Is het zonnepark schadelijk voor de natuur?

Vanuit de Wet natuurbescherming is een goed onderzoek vereist naar de eventuele gevolgen van dit project voor de natuur (flora en fauna). Arcadis voert dit uitgebreide natuuronderzoek uit. Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat het noodzakelijk is om een aantal beperkende maatregelen op te leggen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat geen werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden.

Tevens zal een plan worden opgesteld voor beschermde diersoorten met maatregelen die tijdens de uitvoering van het project en gedurende de looptijd van het project in acht moeten worden genomen. Bekijk het landschapsplan dat door de stichting IKL in samenspraak met de Meedenkgroep Abdissenbosch is ontwikkeld. 

Veroorzaken zonneparken hinder?

Zonnepanelen maken geen geluid, er wordt dus geen geluidsoverlast veroorzaakt. Voor een zonnepark worden vaak transformatoren gebruikt, die geluidhinder kunnen veroorzaken. De richtafstand tussen een transformatorstation en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 30 meter.