Wat is het?

Het ontvangen van subsidie is voor veel verenigingen en stichtingen in Landgraaf van groot belang. Mede dankzij door de gemeente verstrekte subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties veel activiteiten organiseren voor de inwoners van Landgraaf. Bovendien stimuleren en versterken deze activiteiten de onderlinge sociale verbondenheid.

Als een vrijwilligersorganisatie voldoet aan de subsidieverordening en subsidieregeling van de gemeente Landgraaf, kan zij in aanmerking komen voor de volgende subsidies:

  • Basissubsidie
  • Jubileumsubsidie
  • Stimuleringssubsidie

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen met behulp van een van de formulieren die u vindt bij 'Meteen regelen'.

Basissubsidie

Aanvragen voor basissubsidie moeten ieder jaar voor 1 maart ingediend worden. Daarna kan in dat jaar geen basissubsidie meer worden verkregen. Wijzigingen moet u voor 1 oktober, van het jaar voorafgaand van de subsidieverlening, doorgeven.

Jubileumsubsidie

Om in aanmerking te komen voor een jubileumsubsidie kan een vrijwilligersorganisatie uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de viering van het jubileum een aanvraag indienen bij de gemeente.

Stimuleringssubsidie

Aanvragen voor stimuleringssubsidie kunt u gedurende het gehele jaar indienen. De aanvraag moet van toepassing zijn op het lopende jaar. Een aanvraag moet tussen 24 en 8 weken voorafgaand aan de beoogde activiteit(en) worden ingediend bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Basissubsidie

Dit is subsidie voor vrijwilligersorganisaties met minimaal 15 actieve leden als blijk van waardering voor hun kernactiviteit(en).

De hoogte van de basissubsidie is afhankelijk van een aantal factoren. De basissubsidie bestaat uit een vast bedrag, een variabel bedrag per actief lid of een combinatie van beide. 

Werksoorten

Voor de toepassing van basissubsidie worden verschillende werksoorten onderscheiden. Een werksoort is een verzameling van vrijwilligersorganisaties die gelijke of gelijksoortige activiteiten ontplooien.

Subsidiebudget

Per werksoort wordt jaarlijks een budget vastgesteld, het zogenaamde subsidieplafond. De hoogte van dit budget wordt bepaald door de subsidies die in het verleden zijn uitgekeerd aan de organisaties die onder die werksoort vallen. De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal actieve leden en/of een vast bedrag. De berekening kunt u terugvinden in de subsidieberekening.

De basissubsidie wordt direct verleend en vastgesteld. De gemeente controleert steekproefsgewijs de door de organisatie aangeleverde informatie. Er moeten dan eventueel 'bewijsstukken' zoals rekeningen, deelnemerslijsten enz. overlegd kunnen worden.

Jubileumsubsidie

Voor een jubileum van een vrijwilligersorganisatie (vereniging) kan door het college van burgemeester en wethouders een subsidie worden verleend. De hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

  • 25 jaar: € 200,-
  • 50 jaar: € 300,-
  • 75 jaar: € 400,-
  • 100 jaar: € 500,-
  • Bij elk opvolgend 25-jarig jubileum is de jubileumsubsidie weer opvolgend € 200,- tot en met een maximum van € 500,-

Voorbeeld: Wanneer een vrijwilligersorganisatie 175 jaar bestaat, kan een subsidie van € 400,- worden toegekend.

Voor een carnavalsjubileum gelden andere jubileumjaren. Iedere 11 jaar levert een subsidiebedrag van € 111,11 op. Voorbeeld: Wanneer een carnavalsvereniging 44 jaar bestaat kan een subsidie van € 444,44 worden toegekend.

Voor iedere jubileumsubsidie geldt dat bij de aanvraag moet worden aangetoond dat de organisatie formeel het aantal aangegeven jaren bestaat.

Stimuleringssubsidie

Een stimuleringssubsidie is een subsidie van de gemeente voor extra kosten die door vrijwilligersorganisaties worden gemaakt voor het toegankelijk maken van activiteiten voor, en/of deelname aan activiteiten door mensen met een beperking en/of om inwoners te stimuleren om deel te nemen aan hun kernactiviteit. Denk hierbij aan de aanschaf van materiaal, het aanpassen van een toilet of het opleiden van vrijwilligers in omgaan met beperkingen.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1.000,- per vrijwilligersorganisatie.

Subsidie via stichting ABEL

Voldoet u niet aan de voorwaarden of komt u niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie,  dan is het wellicht mogelijk subsidie te ontvangen via stichting Algemeen Belang Landgraaf (ABEL). 

Deze stichting heeft tot doel:

  • het middels activiteiten behartigen van belangen, in de ruimste zin des woords, van de Landgraafse gemeenschap;
  • het financieren van activiteiten ten bate van het algemeen maatschappelijk belang binnen de gemeente Landgraaf.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen behandelt ABEL primair die activiteiten en projecten die via andere wegen geen of onvoldoende kans hebben om de nodige steun te krijgen, maar die in het algemeen belang ondersteuning bij uitstek verdienen.

Kijk voor informatie op de website van stichting ABEL.