Reeds vele jaren is het wel of niet opheffen van de bussluis in de De Wendelstraat bij de kruising met de Kerkraderweg onderwerp van gesprek. Hierover voeren voor- en tegenstanders al geruime tijd een discussie. Begin dit jaar hebben we adviesbureau Grenspaal12 gevraagd een onderzoek te verrichten en in beeld te brengen wat de voors en tegens zijn van het wel of niet opheffen van de bussluis. Op basis van dat onderzoek zijn wij van mening dat er geen reden is om de bussluis te handhaven.

Reden voor het onderzoek naar de bussluis in de De Wendelstraat

In het verleden was de Kerkraderweg een belangrijke doorgaande weg tussen Heerlen en Kerkrade. Dit zorgde voor veel sluipverkeer in de De Wendelstraat. Om dit sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente in 1986 de bussluis aangelegd.
Sinds 2007 is de Kerkraderweg géén doorgaande weg meer. Door de komst van de Euregioweg (Binnenring) is die functie komen te vervallen. En daarmee ook de noodzaak van de bussluis. 

Resultaten onderzoek adviesbureau Grenspaal12

In het onderzoeksrapport kunt u de resultaten van het verkeersonderzoek van Grenspaal 12 (pdf)link naar pdf bestand  lezen. 

Samengevat komt het op het volgende neer:
Grenspaal12 geeft aan dat de opening van de bussluis bijdraagt aan een verbetering van de bereikbaarheid van de wijk. Het verkeer wordt in de wijk beter verdeeld. In sommige straten neemt de hoeveelheid autoverkeer af, in andere straten neemt het iets toe. De maximale toename bedraagt ongeveer 800 motorvoertuigen per dag. In geen enkele straat ontstaat teveel autoverkeer. Voor een deel van de inwoners uit de wijk wordt de reistijd en reisafstand tot de woning minder. Hierdoor neemt de hoeveelheid verkeer in de wijk in totaliteit af. Het openen van de bussluis leidt in de De Wendelstraat niet tot sluipverkeer dat de Hofstraat/Einsteinstraat wilt vermijden.

Conclusies en aanbevelingen Grenspaal12

Grenspaal12 vindt het opheffen van de bussluis een nuttige maatregel. De algehele bereikbaarheid van de wijk neemt toe. Het aantal voertuigkilometers in de wijk neemt af. Verkeerskundig gezien veroorzaakt het opheffen van de bussluis geen nadelige effecten. Aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid van sommige straten rondom de bussluis. Deze zijn op dit moment niet optimaal ingericht.

Voornemen om de bussluis permanent op te heffen

Wij begrijpen de mensen die de bussluis graag willen behouden. Wij begrijpen ook de mensen die voor het opheffen van de bussluis zijn. In het algemeen biedt het opheffen van de bussluis diverse voordelen zonder dat het nadelige effecten veroorzaakt. Wij zijn van mening dat de algemene belangen in deze voorrang moeten krijgen. Om die reden hebben wij besloten de bussluis op te heffen. Om dat mogelijk te maken moeten we echter eerst een formele procedure voeren.

Naast die formele procedure verbinden wij aan het opheffen van de bussluis een hele belangrijke voorwaarde. Namelijk dat we de omliggende wegen van de bussluis verkeersveilig maken, beter inrichten alvorens de bussluis op te heffen. Daarmee hopen we een groot deel van de bezwaren en zorgen van enkele omwonenden weg te nemen.

Veiligheid voorop

De wegen die veiliger worden ingericht, zijn:

  • De De Wendelstraat tussen de Honigmannstraat en de Heistraat, en
  • De Heistraat/Kerkraderweg tussen de Hofstraat en de Wenckebachstraat.

Het spreekt voor zich dat we de direct aanwonenden daarbij nauw gaan betrekken.

Verkeersbesluit

Voor het opheffen van de bussluis moeten wij een zogenaamd verkeersbesluit nemen. Dat is een juridische procedure waarbij belanghebbenden de mogelijkheid krijgen bezwaar aan te tekenen bij de Rechtbank. Dat gaan wij volgend jaar voorbereiden. De formele procedure verwachten wij aan het eind van 2024 te kunnen starten. Deze is namelijk afhankelijk van de voortgang van de herinrichting van de straten rondom de bussluis. Zoals aangegeven is dit een harde voorwaarde die wij stellen aan het opheffen en verwijderen van de bussluis.

Wij streven ernaar om eind 2025 de werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Daarna pas verdwijnt de bussluis.