In de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag worden in Landgraaf op diverse locaties maatregelen getroffen. De buurt 'De Dormig' is een van de plekken waar maatregelen getroffen zijn en worden. 

Projectfase IV: Op de Heugden

Om de gevolgen van hevige regenval in Op de Heugden te beperken is met inbreng van bewoners een schetsontwerp gemaakt van de herinrichting van de straat. De bewoners zijn via een bewonersbrief over de plannen geïnformeerd. Ook hebben zij het schetsontwerp ontvangen met de mogelijkheid hierop te reageren. Hieronder vindt u een beschrijving van hetgeen in het schetsontwerp was weergegeven.

Dit schetsontwerp is inmiddels door het college vastgesteld tot definitief ontwerp. De opmerkingen van de bewoners zijn voor zover mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Hieronder vindt u een beschrijving van hetgeen in het definitief ontwerp is weergegeven.

Het definitief ontwerp bestaat uit twee tekeningen: 

Heeft u moeite met het lezen van deze pdf's, neem dan contact met ons op

Nieuw profiel weg en water

De herinrichting voorziet in een nieuw profiel van de weg. Hierdoor is er meer ruimte om water te bufferen op de weg, waarna het afgewaterd wordt naar het nieuw aan te leggen groter riool en een nieuwe buffer die we gaan aanleggen in de groenstrook achter kerk bij de Sabastraat. 

Verkeer en parkeren

Op de Heugden betreft een ontsluitingsweg (50 km/uur) en dit is ook in het categoriseringsplan van de gemeente zo opgenomen. Op dit soort wegen wordt terughoudend omgegaan met het realiseren van bijvoorbeeld drempels of wegversmallingen. Deze weg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van Landgraaf en heeft voornamelijk een functie voor het doorgaand verkeer en is daardoor relatief druk. Het toepassen van snelheidsverlagende maatregelen op ontsluitingswegen is strijdig met de doorgaande functie van een ontsluitingsweg. De doorgaande functie heeft namelijk ook betrekking op de bereikbaarheid van woonwijken door hulpdiensten. We richten de weg straks opnieuw in met bredere fietsstroken waarbij we de landelijke richtlijnen volgen die voor een dergelijke weg gelden. Er worden dus geen fysieke maatregelen getroffen om de snelheid van 50 km/h af te dwingen. Mogelijk kunnen handhavingsacties door de Politie bijdragen tot een oplossing hiervoor.

Een aantal bewoners heeft gevraagd naar de mogelijkheden om in Op de Heugden eenrichtingsverkeer in te stellen. Op basis van ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is deze weg gecategoriseerd als ontsluitingsweg (50 km/uur) en behoort daarmee tot een van onze hoofdwegen. Op deze hoofdwegen moet de doorstroming van het verkeer gewaarborgd zijn en blijven waardoor het instellen van eenrichtingsverkeer geen optie is.

Er worden net zoals nu zoveel mogelijk parkeerplaatsen in parkeerhavens gerealiseerd aan de zuidzijde van de weg, waardoor er nagenoeg hetzelfde aantal parkeerplaatsen terug zullen komen.

Door velen van u is gevraagd om een middengeleider te realiseren ter hoogte van het kruispunt Op de Heugden/Sabastraat. Deze oversteekvoorziening draagt ertoe bij dat fietsers zich kunnen opstellen om de Sabastraat in te rijden. De inpassing van deze zogenaamde middengeleider zoals u in de tekening hierboven kunt zien, zorgt ervoor dat het trottoir ter plaatse erg smal wordt. Daarnaast wordt het zicht voor verkeer komend uit de Sabastraat naar Op de Heugden ernstig beperkt omdat het kruispunt als het ware naar achter wordt verschoven. Deze maatregel heeft daarom een te nadelig effect waardoor we hier van afzien. We handhaven daarom de huidige situatie.

Groen

Een van de doelen binnen het project is het, waar mogelijk, vergroenen van de openbare ruimte. Door de belangrijke verkeersfunctie van de weg is dit echter maar beperkt mogelijk. Om het nieuwe ontwerp te kunnen maken, moeten de bestaande bomen verwijderd worden. In het nieuwe ontwerp planten we op meerdere plekken nieuwe bomen. Door de beperkte ruimte in vooral de ondergrond, zijn dit kleinere bomen.

Uitvoering

Aannemer Wegenbouw Kurvers B.V. uit Heerlen voert deze taken voor de gemeente uit. Zij starten op maandag 18 september. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 9 februari 2024.

Kurvers voert de werkzaamheden in fases uit om de overlast zo klein mogelijk te houden. De bewoners en ondernemers binnen het werkgebied worden door Kurvers op de hoogte gesteld over zaken als bereikbaarheid, werkzaamheden en deelplanning.

De planning en fasering ziet er als volgt uit. De planning is onder voorbehoud, omdat we de weersomstandigheden niet in de hand hebben.

  • Fase 1: Vanaf Steeperplein tot aan Graaf Johan Frederikstraat. Deze werkzaamheden zijn klaar.
  • Fase 2: Vanaf Graaf Johan Frederikstraat tot aan de Sabastraat: deze werkzaamheden zijn bijna klaar. De stoepen worden nog voor het einde van het jaar aangelegd. De bovenste laag asfalt wordt aan het einde voor het hele project in één keer aangelegd.
  • Fase 3: Vanaf de Sabastraat tot aan de Veldstraat: de werkzaamheden zijn in volle gang. Ze duren naar verwachting tot en met vrijdag 9 februari.
  • Fase 4: Aanleggen buffer op het grasveld bij de Sabastraat: Naar verwachting gereed op vrijdag 9 februari.
Uitleg over de fases van afsluiting straten

Voorgeschiedenis

Tijdens de extreme regenbuien in 2014 en 2016 zijn diverse buurten in Landgraaf hard getroffen met veel overlast en schade tot gevolg. Ons beleid is erop gericht om, binnen onze verantwoordelijkheid, zoveel als mogelijk wateroverlast te beperken.

De maatregelen die wij treffen in De Dormig worden gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande tekening. 

faseringstekening De Dormig

Via de website van Melvin houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Projectfases

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen we nemen en welke al uitgevoerd zijn.

 
Projectfasestratenwatstatus
IJonkheerstraat, Ridderstraat, Heggenstraat, Veldstraat, Hertogstraat en GraafstraatAfkoppeling regenwater van het riool door aanleg van wateropvang-fundering onder de wegKlaar
IIDeel Graaf Johan Frederikstraat, Eynattenstraat, Retersbeekstraat, WachtendonckstraatRiool vervangen, reconstructie wegen, afkoppeling regenwater straten van het riool door aanleg wateropvang-fundering onder de weg en buffers.Klaar
IIIBinsfeldstraat, Wentholtstraat en deel EijkhagenlaanReconstructie wegen, aanpassing spoorwegovergang, aanleg buffer grasveld langs Wentholtstraat, aanleg regenwaterrioolklaar
IVOp de HeugdenDe riolering in Op de Heugden wordt deels vergroot. Het wegniveau van Op de Heugden wordt verlaagd en het profiel wordt aangepast. Daarbij wordt er een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegdin uitvoering vanaf 18 september
VZorginstellingen en Charlemagne collegeMogelijkheden afkoppeling verhard oppervlak van de riolering.Gepland in 2023

Sfeerimpressie

Van de buffer is door Geonius het impressiefilmpje Wateroverlast De Dormig Fase III (Youtube) gemaakt.