Informatiebijeenkomsten over het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’

Op donderdag 14 en op dinsdag 26 september 2023 hebben we tijdens twee informatiebijeenkomsten het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ gepresenteerd aan onze inwoners. De pdf's van het conceptplan kunt u hieronder bekijken. 

Door te klikken op de button hieronder komt u op de pagina waar u de presentatie van de bijeenkomsten kunt bekijken. Daar staan ook de vragen en antwoorden die gesteld zijn op de beide avonden.

Presentatie, vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten (pdf)

Transitievisie Warmte 1.0 en 2.0

In het Klimaatakkoord van 2019 hebben we afgesproken het aardgasverbruik te verminderen. Lange tijd was verwarmen en koken op aardgas een vanzelfsprekende keuze in ons land. Daar komt langzamerhand verandering in. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. En bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Dat zorgt voor de opwarming van de aarde.

Daarom zoeken we manieren om duurzaam en, uiteindelijk in 2050, zonder aardgas te wonen en leven. Dat doen we niet in een keer, maar in stappen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen (netbeheerders), woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Ook in Landgraaf maken we plannen voor andere duurzame keuzes én een tijdspad voor het verminderen van het aardgasverbruik in onze gemeente. Zo’n plan en het tijdspad heet de Transitievisie Warmte (TVW). In die TVW beschrijven we andere duurzame mogelijkheden om zonder aardgas te wonen en leven. In onze gemeente bestaat de TVW uit 2 versies, 1.0 en 2.0. De 1.0 versie is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De 2.0 versie is in concept klaar en heeft als titel: ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’. 

Transitievisie Warmte versie 1.0

De Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) is op 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De 1.0 versie is het startpunt voor de overgang naar andere, duurzamere warmtebronnen (warmtetransitie) in Landgraaf. Het geeft gebouw-/woningeigenaren en -gebruikers een eerste beeld van de technieken waarmee Landgraaf aardgasvrij kan worden. De TVW 1.0 geeft de kaders en regels om de volgende stappen te kunnen zetten.

We maken in de TVW 1.0 nog geen keuzes voor andere warmtebronnen en wijzen we nog geen buurten aan die kansrijk lijken om voor 2030 aardgasvrij te maken. De onderzoeken op wijk- en buurtniveau waren nog te grofmazig om startbuurten aan te wijzen. 

Ook aan deze 1.0 versie van de TVW hebben inwoners van Landgraaf meegewerkt. We hebben in november 2020 de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) gestuurd aan onze inwoners. In totaal namen daar 1895 inwoners aan deel. De resultaten van deze vragenlijst zijn meegenomen in de TVW 1.0. 

Rapport Transitievisie Warmte 1.0 (pdf)

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaande documenten, neem dan contact met ons op.

Het isolatie- en verduurzamingprogramma

Niet alleen het vervangen van aardgas door een alternatief is belangrijk, het besparen van energie ook. Energie die we niet gebruiken hoeven we niet, duurzaam, op te wekken of te betalen. Daarom heeft de gemeenteraad, tegelijk met het vaststellen van de TVW 1.0, besloten om samen met de andere Parkstadgemeenten een isolatie- en verduurzamingprogramma op te stellen. Dit programma wordt eind 2023 samen met de TVW 2.0 'Energiezuining wonen en leven in Landgraaf' door de raad vastgesteld. 

Inwoners van Landgraaf denken mee

In het najaar van 2022 ontvingen alle inwoners van Landgraaf een uitnodiging om vragen te beantwoorden en mee te denken over energiezuinig en aardgasvrij wonen in Landgraaf. In totaal hebben 2800 mensen deze vragenlijst energiezuinig en aardgasvrij wonen ingevuld. De belangrijkste resultaten van deze vragenlijst vindt u in dit overzicht. Die resultaten zijn verwerkt in de Transitievisie Warmte 2.0 ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’. 

Transitievisie Warmte versie 2.0 'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf'

De TVW 2.0 ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf' is in concept klaar. In december 2023 wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan onze gemeenteraad.

In het conceptplan staat dat Landgraaf inzet op een aardgasvermindering van 20% in 2030. Eigenaren van woningen en panden gaan keuzes maken hoe ze willen verduurzamen. Bijvoorbeeld met energie besparen of door te isoleren. Daarbij ondersteunen we onder andere met een ‘lokale isolatie aanpak’ en collectieve inkoopacties. In Landgraaf gaan we de komende jaren gemeentebreed én via buurtaanpakken aan de slag. We starten waar de energiebesparing het grootst kan zijn en waar inwoners moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Na goedkeuring van onze gemeenteraad starten we vanaf 2024 via de buurtaanpak ieder jaar met twee buurten. In 2024 zijn dat de buurten Waubach en Nieuwenhagerheide. 

Met de gemeentebrede aanpak zijn we eigenlijk al gestart. Denk daarbij aan de ’Parkstad Energieknip’ en de gratis energiebespaarcoach voor de inwoners met een laag inkomen. Maar er zijn meer mogelijkheden. We gaan aan de slag met de ‘lokale isolatie aanpak’ voor woningen en panden met de laagste energielabels (D tot en met G) in combinatie met een lagere WOZ-waarde (onder de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente, € 247.000,-). Maar ook collectieve inkoopacties en een doe-het-zelf aanpak staan op de planning.

Planning

Het concept van de TVW 2.0 ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ ligt vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2023 ter inzage. U kunt het plan inkijken in het Burgerhoes of online in de bekendmaking op Overheid.nl(externe link). In deze periode kunt u een reactie, een zienswijze, geven op het plan. Geef in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met het plan. Een verslag van de zienswijzen gaat, samen het plan, naar de gemeenteraad voor goedkeuring. De TVW 2.0 ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ wordt volgens planning behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2023.

Toch aan de slag met uw woning

Woont u niet in één van de buurten waar de gemeente als eerste aan de slag gaat? Dan kunt u toch al stappen zetten om energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan isoleren. Of het overschakelen op een hybride warmtepomp om gedeeltelijk elektrisch te verwarmen. Voor advies kunt u als inwoner van Parkstad terecht bij hét energieloket van de Parkstadgemeenten: de WoonWijzerWinkel Limburg(externe link)

Wat zijn de vervolgstappen?

Nadat de TVW 2.0 ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ is vastgesteld wordt met de uitvoering van de warmtetransitie begonnen. Met de aangewezen buurten maken we een uitvoeringsplan. 

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de TVW. Daarin beschrijven we hoe de gemeente de buurtgerichte aanpak in een specifieke buurt wil (laten) uitvoeren of regisseren. Hét onderwerp van het uitvoeringsplan is het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen. Het uitvoeringsplan biedt een totaaloverzicht van de stappen die de diverse betrokken partijen gaan zetten om de isolatie-aanpak van de buurt te realiseren. Ook dat plan wordt, juist daarom, gemaakt in samenwerking met inwoners, gebouweigenaren en andere organisaties zoals de netbeheerders en woningcorporaties. Het uitvoeringsplan legt ook vast wat de verschillende partijen van elkaar mogen verwachten.

Het maken van een uitvoeringsplan kan naar verwachting 1 à 2 jaar duren. De periode die het uitvoeringsplan omvat wordt in samenspraak met alle partijen bepaald en vastgelegd.

Voorbeelden 

Uw huis aanpakken en voorbereiden op aardgasvrij. Hoe doet u dat? Natuurlijk is het fijn om realistische voorbeelden zien, juist van de 'gewone' buurman/vrouw. De klimaatstichting HIER(externe link) en Milieu Centraal(externe link) hebben filmpjes met bewonerservaringen gemaakt, die u hieronder kunt bekijken.

Marcel verwarmt zijn huis met een warmtepomp en 'oude' radiatoren (YouTube filmpje)(externe link) 

Eveline: stap voor stap mijn huis energiezuinig maken! (YouTube filmpje)(externe link)