Op de Lotersbergweg, Leenstraat en Arthur van Schendelstraat vindt rond de zomer groot onderhoud plaats. We vernieuwen de rijbaan, parkeerstroken, stoepen en groenstroken. 

Op basis van wensen en ideeën van bewoners hebben wij een eerste schetsontwerp opgesteld voor alle drie de straten:

Onderstaand leest u een uitgebreide toelichting op de schetsontwerpen. 

Heeft u moeite met het lezen van de tekening of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Toelichting op het schetsontwerp

Algemeen

De Leenstraat, Lotersbergweg en Arthur van Schendelstraat liggen alle drie in een 30km-zone. 
Het is belangrijk dat de weg goed op deze 30km-zone is ingericht. Een van de aspecten die daarbij een rol speelt, is de breedte van de rijbaan. Een te brede rijbaan nodigt uit tot harder rijden. En dat willen we niet. In delen van de Leenstraat en Lotersbergweg is de rijbaan te breed. Daarom versmallen we deze naar een breedte die beter past bij een 30km-zone.

Een te brede rijbaan betekent vaak dat er onnodig veel verharding aanwezig is. Om de gevolgen van de klimaatveranderingen te beperken, streven wij naar zoveel mogelijk groen (gras, bloemen, struiken, bomen). Groen houdt het regenwater langer vast zodat er minder snel wateroverlast ontstaat. Het zorgt ervoor dat regenwater opgenomen wordt in de bodem en de grond minder snel uitdroogt. Als er minder water in het riool terechtkomt, hoeft er ook minder rioolwater gezuiverd te worden. En het groen zorgt ervoor dat de straten minder warm worden tijdens de steeds heter wordende zomers. Daarom proberen we onnodige verharding te voorkomen en zoveel mogelijk groen toe te passen.

Leenstraat tussen de Melcherstraat en kruispunt bij Leenstraat 1 en 14: 

De rijbaan wordt aan de kant van het spoor versmald tot 5,25 meter. De ruimte die daarbij vrijkomt vullen we in met groen. De bestaande wegversmalling vlak voor het kruispunt met de Lotersberweg blijft gehandhaafd. Hierin komt groene beplanting.

De stoep tussen de Lotersbergweg en het kruispunt bij Leenstraat 1 is op sommige plekken erg smal. Deze stoep verbreden we daarom naar minimaal 1,20 meter. De wegverharding op het kruispunt bij de huisnummers 1 en 14 vernieuwen we niet.

Leenstraat 1-11 / 14-26 

Het wegprofiel blijft hetzelfde. Enkele inritten worden verbreed zodat de opritten beter bereikbaar worden. De huisnummers 14-26 zijn voormalige koloniehuizen. Straten met dergelijke huizen gaan wij in deze hele buurt voorzien van een speciale verharding. In deze buurt hebben we ervoor gekozen om de stoep uit te voeren in gebakken stenen. Het apart weggetje voor de huisnummers 3-9 wordt ook in deze zelfde gebakken steen uitgevoerd. De andere rijbaan voor de huisnummers 14-26 blijft gewoon asfalt.

Lotersbergweg: tussen de Leenstraat en Zuid-Weststraat

De rijbaan wordt aan de overkant van de even huisnummers (38-40) versmald tot 5,25 meter. De vrijkomende ruimte vullen we in met groen. De stoep komt hier te vervallen. Dit hebben wij gedaan om zo nog meer groen te kunnen planten. Aan deze kant liggen geen woningen en is het hebben van een stoep aan beide kanten niet nodig. De stoep aan de kant van huisnummers 38-40 blijft uiteraard wel gehandhaafd.

Door het versmallen van de rijbaan worden de kruispunten met de Leenstraat en Zuid-Weststraat een stuk kleiner. We verhogen het kruispunt met de Zuid-Weststraat (dat is nu ook al het geval) en maken dit in rode betonstraatstenen.

Er komen twee wegversmallingen van 6 meter lengte waarbij de rijbaan wordt versmald naar 3,50 meter. Tegemoetkomend autoverkeer kan deze versmalling niet tegelijk passeren. In de wegversmallingen wordt een boom geplaatst en ingevuld met groen.

De 4 huidige bomen tussen de Leenstraat en huisnummer 38 worden gekapt vanwege wortelopduk. Er komen 2 nieuwe bomen voor terug.

Lotersbergweg: tussen de Zuid-Weststraat en Pastoor Schattenstraat

De rijbaan wordt aan de kant van de oneven huisnummers (39-29) versmald naar 5,25 meter. Op de vrijkomende ruimte komen parkeervakken en groen. Er komen in totaal 10 parkeervakken. In elk van de 4 nieuwe groenstroken komt een boom. Naast het parkeren in deze parkeervakken blijft het gewoon mogelijk om op de rijbaan aan de kant van de even huisnummers te parkeren.

Er komen twee wegversmallingen van 6 meter lengte. Hierbij versmallen we de rijbaan naar 3,50 meter (nabij huisnummer 42 en 32). Tegemoetkomend autoverkeer kan deze versmalling niet tegelijk passeren. In de wegversmallingen plaatsen we een boom en ander groen. De bestaande drempel bij huisnummer 34 blijft gehandhaafd maar wordt wel nieuw aangelegd.

Het kruispunt met de Paul van Ostaijenstraat wordt iets aangepast. De rijbaan aan de kant van huisnummer 1 wordt iets uitgebogen. Het kruispunt wordt daardoor iets kleiner en de stoep wat breder. Het hele kruispunt met de Paul van Ostaijenstraat voeren we uit in asfalt. De bestaande klinkers in de Paul van Ostaijenstraat vervangen we over de eerste 5 meter door asfalt.  

Arthur van Schendelstraat tussen de Lotersbergweg en de Willem Kloosstraat

Het wegprofiel blijft hetzelfde. Diverse inritten worden verbreed of samengevoegd zodat de opritten beter bereikbaar worden. De bestaande drempel bij huisnummer 9 wordt iets opgeschoven. Zo ligt deze niet meer voor de oprit ligt maar tussen de opritten in.

De kolken (rioolputjes aan de zijkant van de rijbaan) halen we weg. In plaats daarvan leggen we bij huisnummer 20 dwars over de rijbaan een lijngoot aan. Dit is een rooster waar al het regenwater in wordt opgevangen. Van daaruit stroomt het regenwater de groenvoorziening in langs het Kisselsvoetpad. Daar kan het regenwater de bodem in zakken.

Door enkele bewoners waren leuke voorstellen gedaan om de weg anders in te richten. Deze voorstellen waren om verschillende redenen helaas niet haalbaar. Dat komt vooral door de beperkte ruimte. Vanwege de tweezijdige bebouwing is het niet wenselijk een van de twee stoepen op te offeren voor meer groen of parkeerplaatsen.