De gemeente Landgraaf gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners. Voor de uitvoering van deze taken heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Zo houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).
We verwerken uw persoonsgegevens doorgaans omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Als u iets wilt regelen of aanvragen bij de gemeente dan hebben we (vaak) uw contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.
Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of veiligheid kunnen we bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kunnen we gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen of ter bestrijding van fraude.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

Op basis van de AVG hebben we de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (zowel intern als extern) of onrechtmatig gebruik. We hebben zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om dit te garanderen.
Tot slot worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn verkregen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en de naleving van onze wettelijke verplichting. Zo zijn we ook gebonden aan de bewaartermijnen uit de Archiefwet.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een verzoek inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Kijk voor meer informatie bij Recht op inzage in eigen persoonsgegevens.
U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gemeente reageert hierop binnen een maand.
Daarnaast heeft u een aantal andere rechten:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als ze niet correct zijn.
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om de gemeente te vragen uw gegevens of een gedeelte daarvan te verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om delen van gevraagde gegevens niet aan te reiken.  
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld bij een verhuizing).
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • Vanuit de Wet basisregistratie personen heeft u tenslotte het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens uit de BRP niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Kijk voor meer informatie bij Geheimhouden persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met externe partijen

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Kijk voor meer informatie bij Cookieverklaring.

De gemeente Landgraaf gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Toezichthouders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die toezicht houdt op een correcte naleving van de AVG en een correcte bescherming van uw persoonsgegevens.
De Functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Landgraaf is de interne toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Hij houdt toezicht op het gemeentelijke privacybeleidskader (pdf).

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, over uw rechten, neem dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Landgraaf via het contactformulier.

Voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.