Het klimaat verandert wereldwijd, dat vraagt actie van ons allemaal. Ook de gemeente Landgraaf neemt hierin haar verantwoordelijkheid. In ons gemeentelijk beleid is afgesproken dat wij op zoek gaan naar een manier om zonne-energie uitgebreid in te zetten. Op land, op de daken en bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. Dat noemen we ‘grootschalig zon op land en dak’. 

Zonne-energie

De zon is een gratis energiebron. Elk jaar valt er duizenden keren meer zonne-energie op de aarde dan we jaarlijks als hele wereld gebruiken. Die hoeveelheid willen we gebruiken. Dat is een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening, het verlagen van de CO2-uitstoot. In de gemeente Landgraaf stimuleren wij onze inwoners al om zonnepanelen te plaatsen via het Zonnepanelenproject Parkstad of met een lening uit het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf.

Regionale Energie Strategie

Maar er is meer nodig. Daarom is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Die regio's onderzoeken onder andere waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Landgraaf is onderdeel van de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg(externe link)

Wij hebben afgesproken dat in Landgraaf in 2030, ca. 0,096 TWh aan duurzame energie opgewekt wordt door grote zonneprojecten. Dat is ongeveer een oppervlakte van ca. 90 ha. (circa 135 voetbalvelden).

De gemeente Landgraaf heeft ervoor gekozen om alleen zonne-energie toe te passen om onze doelen in kader van de landelijke klimaatdoelstellingen te behalen. Er is niet voor windenergie gekozen. Dat betekent dat we op zoek gaan naar zonne-energie op grote daken, parkeerplaatsen en op gronden. 

  Totale bodZon op dakZon op landWind op land
Opgave Nederland35 TWh*    
Opgave RES-regio Zuid Limburg 1,3 TWh0,71 TWh0,45 TWh0,17 TWh
Opgave regio Parkstad 0,504 TWh0,184 TWh0,190 TWh0,130 TWh
Opgave Landgraaf 0,096 TWh0,018 TWh 0,078 TWh

* TWh = Terawattuur. 1 TWh staat gelijk aan een miljard kWh (kilowattuur), ofwel aan de opwek van 57 windmolens van 5 MW of 1000 hectare aan zonnepark. Het is ongeveer 1% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag in Nederland

Onder voorwaarden zon op land

Wij willen het gebruik van zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen versnellen én zon op land onder voorwaarden mogelijk maken. Maar we willen niet overal grote zonneweides. Bijvoorbeeld niet in beschermde natuurgebieden. Maar waar dan wel? Daarvoor moeten we samen aan de slag. Voor zon op land gebruiken we onder andere de zonneladder van de provincie Limburg. De zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan voor uitvoering van zon op land. 

In een schema met kleuren wordt de volgorde aangegeven van de voorkeur tot het uitsluiten van het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen, loodsen en op gronden.

 

Uitgeschreven tekst van bovenstaande afbeelding

De provincie Limburg heeft een Limburgse Zonneladder opgesteld. In die zonneladder wordt beschreven welke plaatsing van zonnepanelen de voorkeur heeft en wat is uitgesloten. Nummer 1 heeft de meeste voorkeur en nummer 5 is uitgesloten.

 1. De meeste voorkeur hebben zonnepanelen (zonPV) op daken en gevels. Bijvoorbeeld op woningen, publiek- en maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed (bedrijfspanden).
 2. Daarna komen zonnepanelen in gebouwd gebied in aanmerking. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen, ongebruikte kavels en grond en restruimte.
 3. Zonnepanelen in landelijk gebied hebben al wat minder voorkeur. Bijvoorbeeld op (voormalige) stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, bermen spoor- en autowegen en op agrarisch bouwblok.
 4. Zonnepanelen op landbouwgrond en groenblauwe mantel hebben heel weinig voorkeur. Bijvoorbeeld grootschalige energielandschappen.
 5. De uitsluitingsgebieden zijn het natuurnetwerk Limburg, waterwingebieden, bestaande bos- en natuurgebieden gelegen in de groenblauwe mantel.  

In gesprek over zon op land

Waar in de gemeente is ruimte voor zon op land en onder welke voorwaarden? Daarover gaan we graag in gesprek met inwoners, grondeigenaren, natuurorganisaties en andere geïnteresseerden. Daarbij betrekken we onze Adviesraad Duurzaam Landgraaf en de Meedenkgroep Abdissenbosch. Zij denken ook mee.

Denkt u mee?

Ook u, als inwoner van Landgraaf, vragen we mee te denken. Daarvoor komen we de wijken in op 23, 29 en 30 juni 2022. Wat moet u weten om mee te kunnen denken over zon op land? Onderwerpen die aandacht vragen bij zon op land zijn o.a.:

 • Zo goed mogelijk gebruik maken van de ruimte 
 • Landschap en uitzicht 
 • Biodiversiteit 
 • Voedselproductie 
 • Bodemkwaliteit 
 • Burgerparticipatie in het proces 
 • Mede-eigenaarschap en financiële betrokkenheid van bewoners en bedrijven uit de omgeving

In Landgraaf hebben wij al een mooi voorbeeldproject; het Zonnepark Abdissenbosch. Daar is, op een oude stortplaats, een 12 ha grote zonneweide (30.000 zonnepanelen) gerealiseerd met aandacht voor de natuur en de omgeving. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van zonne- energie? Kijk alvast eens op de webpagina over energie uit zon en wind van Urgenda(externe link). Urgenda heeft alle mogelijkheden op een rij gezet.