Zonnepanelen op daken en land

Wij onderzoeken allerlei manieren om zonne-energie uitgebreid in te zetten. Op land, op de daken en bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. Dat noemen we ‘grootschalig zon op land en dak’. 

Zonne-energie

De zon is een gratis energiebron. Elk jaar valt er duizenden keren meer zonne-energie op de aarde dan we jaarlijks in de wereld gebruiken. Die hoeveelheid willen we benutten. Dat is een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening, het verlagen van de CO2-uitstoot. 

Regionale Energie Strategie

We onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Landgraaf is onderdeel van de RES Zuid-Limburg. Kijk voor meer informatie op Regionale Energie Strategie | Gemeente Landgraaf.

Landgraaf wil in 2030, ca. 0,096 Terawattuur aan duurzame energie opwekken door zonne- en windenergie. Voor de opwek van zonne-energie gaan we daarvoor op zoek naar mogelijkheden op grote daken, parkeerplaatsen en gronden.

  Totale bodZon op dakZon op landWind op land
Opgave Nederland35 TWh*    
Opgave RES-regio Zuid Limburg 1,3 TWh0,71 TWh0,45 TWh0,17 TWh
Opgave regio Parkstad 0,504 TWh0,184 TWh0,190 TWh0,130 TWh
Opgave Landgraaf 0,096 TWh0,018 TWh 0,078 TWh

* TWh = Terawattuur. 1 TWh staat gelijk aan een miljard kWh (kilowattuur), ofwel aan de opwek van 57 windmolens van 5 MW of 1000 hectare aan zonnepark. Het is ongeveer 1% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag in Nederland

Onder voorwaarden zon op land

Wij willen het gebruik van zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen versnellen én zon op land onder voorwaarden mogelijk maken. Maar we willen niet overal grote zonneweides. Bijvoorbeeld niet in beschermde natuurgebieden. Maar waar dan wel? Daarvoor moeten we samen aan de slag. Voor zon op land gebruiken we onder andere de zonneladder van de provincie Limburg. De zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan voor uitvoering van zon op land. 

In een schema met kleuren wordt de volgorde aangegeven van de voorkeur tot het uitsluiten van het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen, loodsen en op gronden.

 

Uitgeschreven tekst van bovenstaande afbeelding

De provincie Limburg heeft een Limburgse Zonneladder opgesteld. In die zonneladder wordt beschreven welke plaatsing van zonnepanelen de voorkeur heeft en wat is uitgesloten. Nummer 1 heeft de meeste voorkeur en nummer 5 is uitgesloten.

  1. De meeste voorkeur hebben zonnepanelen (zonPV) op daken en gevels. Bijvoorbeeld op woningen, publiek- en maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed (bedrijfspanden).
  2. Daarna komen zonnepanelen in gebouwd gebied in aanmerking. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen, ongebruikte kavels en grond en restruimte.
  3. Zonnepanelen in landelijk gebied hebben al wat minder voorkeur. Bijvoorbeeld op (voormalige) stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, bermen spoor- en autowegen en op agrarisch bouwblok.
  4. Zonnepanelen op landbouwgrond en groenblauwe mantel hebben heel weinig voorkeur. Bijvoorbeeld grootschalige energielandschappen.
  5. De uitsluitingsgebieden zijn het natuurnetwerk Limburg, waterwingebieden, bestaande bos- en natuurgebieden gelegen in de groenblauwe mantel.  

Waar in de gemeente is ruimte voor zon op land en onder welke voorwaarden? Daarover gaan we in gesprek met inwoners, grondeigenaren, natuurorganisaties en andere geïnteresseerden. Daarbij betrekken we ook onze Adviesraad Duurzaam Landgraaf en de Meedenkgroep Abdissenbosch. Zij denken ook mee.

In Landgraaf hebben wij al een mooi voorbeeldproject; het Zonnepark Abdissenbosch | Gemeente Landgraaf. Daar is, op een oude stortplaats, een 12 hectare grote natuurinclusieve zonneweide (30.000 zonnepanelen) gerealiseerd met aandacht voor de natuur en de omgeving. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van zonne- energie? Kijk alvast eens op 1. Energie uit zon & wind - Tussen kolen & Parijs (urgenda.nl). Urgenda heeft alle mogelijkheden op een rij gezet.